Hệ thống tài khoản – 229. Dự phòng tổn thất tài sản.

Rate this post

Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản là một trong những tài khoản quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán liên quan đến tài khoản này.

Nguyên tắc kế toán

Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên tắc kế toán của tài khoản 229. Tài khoản này được sử dụng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản dự phòng tổn thất tài sản. Cụ thể, tài khoản này bao gồm:

  • Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: Đây là khoản dự phòng phản ánh giá trị chứng khoán doanh nghiệp bị giảm giá và có thể làm mất giá trị trong quá trình kinh doanh.
  • Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác: Đây là khoản dự phòng phản ánh các khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết mà doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư bị lỗ dẫn đến khả năng mất vốn hoặc suy giảm giá trị đầu tư vào công ty đó.
  • Dự phòng phải thu khó đòi: Đây là khoản dự phòng phản ánh giá trị các khoản nợ phải thu và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khó có khả năng thu hồi.
  • Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Đây là khoản dự phòng phản ánh giá trị giảm giá của hàng tồn kho so với giá trị gốc.

Phương pháp kế toán

Bài viết cũng sẽ giới thiệu các phương pháp kế toán áp dụng cho các giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến tài khoản 229.

Phương pháp kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh phải lập ở kỳ này lớn hơn số đã lập từ kỳ trước, doanh nghiệp sẽ trích lập bổ sung phần chênh lệch này và ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ. Ngược lại, nếu số dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh phải lập ở kỳ này nhỏ hơn số đã lập từ kỳ trước chưa sử dụng hết, doanh nghiệp sẽ hoàn nhập số chênh lệch này và ghi giảm chi phí tài chính.

Phương pháp kế toán dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

Tương tự như phương pháp trên, khi lập Báo cáo tài chính, nếu số dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác phải lập ở kỳ này lớn hơn số đã lập từ kỳ trước, doanh nghiệp sẽ trích lập bổ sung phần chênh lệch này và ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ. Ngược lại, nếu số dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác phải lập ở kỳ này nhỏ hơn số đã lập từ kỳ trước chưa sử dụng hết, doanh nghiệp sẽ hoàn nhập số chênh lệch này và ghi giảm chi phí tài chính.

Phương pháp kế toán dự phòng phải thu khó đòi

Khi lập Báo cáo tài chính, căn cứ vào các khoản nợ phải thu được phân loại là nợ phải thu khó đòi, nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ này lớn hơn số dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ trước chưa sử dụng hết, doanh nghiệp sẽ trích lập bổ sung phần chênh lệch này và ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Ngược lại, nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ này nhỏ hơn số dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ trước chưa sử dụng hết, doanh nghiệp sẽ hoàn nhập số chênh lệch này và ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

Phương pháp kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cuối cùng, khi lập Báo cáo tài chính, nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở kỳ này lớn hơn số đã trích lập từ các kỳ trước, doanh nghiệp sẽ trích lập bổ sung phần chênh lệch này và ghi nhận vào giá vốn hàng bán. Ngược lại, nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở kỳ này nhỏ hơn số đã trích lập từ các kỳ trước chưa sử dụng hết, doanh nghiệp sẽ hoàn nhập số chênh lệch này và ghi giảm giá vốn hàng bán.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản

Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản có 4 tài khoản cấp 2:

  • Tài khoản 2291 – Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: Phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh.
  • Tài khoản 2292 – Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác: Phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng do doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư bị lỗ dẫn đến khả năng mất vốn.
  • Tài khoản 2293 – Dự phòng phải thu khó đòi: Phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng các khoản phải thu và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khó có khả năng thu hồi.
  • Tài khoản 2294 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Đây là một phần nhỏ trong hệ thống tài khoản của doanh nghiệp, nhưng lại rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong công tác kế toán.

Qua bài viết này, chúng ta đã được tìm hiểu về tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản và các quy định liên quan đến nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán. Đối với thêm thông tin chi tiết và tư vấn về tài khoản này, bạn có thể truy cập Luật Sư Tuấn.

Related Posts

VẤN ĐỀ TAN CHẢY TRONG KEM VÀ CÁCH GIÚP KEM LÂU TAN

Khi nghe đến kem, chúng ta thường nghĩ đến hương vị ngon lành và trải nghiệm thưởng thức thật tuyệt vời. Tuy nhiên, điều không thể tránh…

Chi phí chung trong xây dựng gồm những gì?

Chi phí chung trong xây dựng là một khái niệm quan trọng trong việc định tính và ước lượng chi phí cho các công trình xây dựng….

Cách nhập quốc tịch Mỹ: Điều kiện, quy trình và chi phí

Quốc tịch Mỹ là mục tiêu của nhiều người Việt Nam sau khi định cư Mỹ và đã sở hữu thẻ xanh quyền lực. Bài viết dưới…

Phương pháp xác định độ ẩm của thực phẩm

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm cách nào để xác định độ ẩm của thực phẩm một cách chính xác để bảo quản sản phẩm trong…

Thời Gian Tòa Án Gọi Ra Tòa Khi Đã Nộp Đơn Ly Hôn Là Bao Lâu?

Trong quá trình tư vấn về thủ tục ly hôn, chúng tôi thường nhận được nhiều câu hỏi về thời gian giải quyết ly hôn tại tòa…

Các cụ dặn: “50 tuổi không xây nhà, 60 tuổi thì không trồng cây và 70 tuổi thì không may quần áo”

Trước kia, cuộc sống của người dân Việt Nam rất khó khăn. Hệ thống y tế chưa được phát triển, nhiều người thiếu thốn thức ăn và…