Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Rate this post

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử dụng và điều chỉnh mẫu quyết định này. Đồng thời, bạn đã bao giờ tự hỏi về các quy định pháp lý liên quan đến quá trình này chưa?

I. Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị trong Công Ty Cổ Phần

1. Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị: Ý Nghĩa và Hình Thành

Công ty Cổ phần, với đặc điểm là một trong những mô hình doanh nghiệp phổ biến, đòi hỏi sự quản lý linh hoạt và hiệu quả. Việc quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị là một trong những quyết định quan trọng nhất mà doanh nghiệp phải đưa ra.

1.1 Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị: Khái Niệm và Hình Thức

Mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị là một văn bản quan trọng, xuất phát từ cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thông qua biên bản họp hoặc nghị quyết, quyết định này chính thức xác định người sẽ giữ chức vụ quan trọng này.

1.2 Đối Với Các Công Ty Cổ Phần Niêm Yết

Trong trường hợp công ty cổ phần niêm yết, quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị phải tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Việc công bố thông tin đại chúng là bước quan trọng, tác động trực tiếp đến uy tín và quy mô kinh doanh của công ty.

2. Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị: Ý Nghĩa và Sử Dụng

2.1 Mục Tiêu của Quyết Định

Quyết định này không chỉ là văn bản công bố thông tin người được bổ nhiệm mà còn là cơ hội để công ty giới thiệu nhà lãnh đạo mới. Nó thể hiện sự ổn định và chiến lược dài hạn của doanh nghiệp.

2.2 Thủ Tục và Nội Dung

Chủ tịch Hội đồng quản trị thường được bầu từ trong số các thành viên của Hội đồng. Mẫu quyết định nên chứa đựng thông tin chi tiết về người được bổ nhiệm, kinh nghiệm, và tầm nhìn trong vai trò mới của mình.

2.3 Ảnh Hưởng Đến Nội Bộ và Bên Ngoài Công Ty

Quyết định này không chỉ tác động đến bên trong tổ chức mà còn đến cộng đồng kinh doanh và cổ đông. Nó thường được xem là một bước quan trọng đánh dấu sự phát triển và ổn định của doanh nghiệp.

Tổng cộng, quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị không chỉ là một quy trình nội bộ mà còn là một sự kiện quan trọng đánh dấu sự tiến bộ và phát triển của công ty Cổ phần trong hệ thống kinh doanh ngày nay.

II. Các thuật ngữ tiếng Anh:

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là Chairman of the board.

Quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là Decision to appoint the Chairman of the Board of Directors

III. Mẫu quyết định bổ nhiệm mới nhất:

1. Mẫu quyết định bổ nhiệm:

Nhấn đẻ tải Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

TÊN CÔNG TY… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày … tháng … năm …….

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ……

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

 • Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ….;

 • Căn ứ nghị quyết (Biên bản họp) Hội đồng quản trị Công ty số ……… ngày … tháng … năm…

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông/bà …… chức danh: ……

Giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ………. kể từ ngày …. tháng … năm …..

Điều 2. Ông/bà ……. có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày … tháng … năm …

Điều 3. Hội đồng quản trị – Tổng giám đốc, các Phòng ban trong công ty, các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này và công bố thông tin theo quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:- ……. T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)

2. Hướng Dẫn Viết Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Phần Đầu:

 1. Quốc Hiệu, Tiêu Ngữ Chuẩn Văn Bản Hành Chính

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là một văn bản hành chính, nên đầu tiên, cần có quốc hiệu và tiêu ngữ chuẩn để đảm bảo tính chặt chẽ và pháp lý của văn bản. Quyết định này không chỉ là một biểu hiện của quyền lực mà còn là cơ sở để doanh nghiệp tiến hành các hoạt động quản trị một cách có tổ chức.

 1. Tên Công Ty, Số Quyết Định

Thông tin về tên công ty và số quyết định là những yếu tố quan trọng giúp xác định rõ về doanh nghiệp và quyết định đang được ban hành. Trong trường hợp này, quyết định liên quan đến việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, người đó sẽ chịu trách nhiệm lớn trong việc quản lý và điều hành chung các hoạt động của công ty.

 1. Ngày Tháng Năm Ra Quyết Định, Địa Danh

Xác định ngày tháng năm ra quyết định và địa danh giúp xác nhận thời điểm và vị trí cụ thể mà quyết định được ban hành. Thông tin này không chỉ cung cấp bối cảnh mà còn làm nổi bật sự chính xác và minh bạch trong quyết định.

 1. Tên Quyết Định và Căn Cứ Đưa Ra Quyết Định

Tên quyết định nên phản ánh chủ đề chính của văn bản, trong trường hợp này là “Quyết định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ Phần …………”.

Căn cứ để đưa ra quyết định có thể bao gồm:

 • Ví dụ từ điều lệ của công ty, thống nhất ý kiến theo biên bản họp hội đồng thành viên.
 • Dựa trên tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động của công ty.
 • Tuân thủ quy định của Luật Doanh Nghiệp và các quy định khác của công ty.

Các căn cứ này là cơ sở để xác minh và thực hiện quyết định trên thực tế, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và đồng thời đáp ứng đúng với nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp.

Phần Nội Dung:

 1. Xét Các Tiêu Chuẩn, Năng Lực của Người Được Bổ Nhiệm

Trước khi bổ nhiệm, quyết định cần xét các tiêu chuẩn và năng lực của người được bổ nhiệm. Các tiêu chuẩn này sẽ là cơ sở thực tế để phân tích xem người đó có đáp ứng được yêu cầu của chức danh hay không. Điều này bao gồm khả năng chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, và các tiêu chí khác quan trọng.

 1. Nội Dung Bổ Nhiệm

2.1. Bổ Nhiệm Chức Danh Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Phần này mô tả chính xác quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của công ty.

2.2. Thông Tin Người Được Bổ Nhiệm

Thông Tin Cá Nhân:

Họ và Tên
Giới Tính
Ngày Tháng Năm Sinh
Dân Tộc
Số Thẻ Căn Cước Công Dân/Chứng Minh Thư Nhân Dân
Nơi Cấp và Ngày Cấp
Nơi Đăng Ký Hộ Khẩu Thường Trú
Nơi Ở Hiện Nay

Thông Tin Công Việc:

Các Chức Danh Đang Nắm Giữ Trong Hoạt Động Doanh Nghiệp

2.3. Quyền và Nghĩa Vụ của Người Được Bổ Nhiệm

Mô tả rõ quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm khi giữ chức danh Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị trong công ty cổ phần.

2.4. Trách Nhiệm Thi Hành và Hiệu Lực của Quyết Định

Phần này nêu rõ trách nhiệm thi hành quyết định và thời gian có hiệu lực của quyết định bổ nhiệm.

Phần Kết Thúc:

 1. Chữ Ký của Đại Diện HĐQT trong Công Ty Cổ Phần

Chữ ký của đại diện Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) là yếu tố cuối cùng, đánh dấu sự chấp thuận và xác nhận pháp lý của quyết định bổ nhiệm.

 1. Đóng Dấu Công Ty

Đóng dấu công ty là bước cuối cùng, cung cấp thêm chứng cứ về tính chính thức và pháp lý của văn bản.

 1. Nơi Nhận

Quyết định Cuối cùng, phải xác định nơi nhận quyết định để đảm bảo thông tin đến đúng địa điểm và đúng người nhận.

Quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị là một quá trình cẩn thận và chi tiết, đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật, giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và ổn định.

Theo quy định tại Điều 156 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đóng vai trò quan trọng trong tổ chức quản lý của doanh nghiệp. Dưới đây là mô tả về Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và các nhiệm vụ, quyền lợi, và nghĩa vụ của vị trí này.

1. Quyền Lợi và Nhiệm Vụ Của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị được bầu, miễn nhiệm, hoặc bãi nhiệm trong số các thành viên Hội Đồng Quản Trị. Điều này đòi hỏi anh ta phải là thành viên của Hội Đồng Quản Trị trước tiên. Trong trường hợp của công ty đại chúng và công ty cổ phần, theo quy định tại Điều 88, Chủ tịch không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, nhằm đảm bảo sự rõ ràng và hiệu quả trong tổ chức quản lý.

2. Quyền và Nghĩa Vụ Cụ Thể của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Lập Chương Trình, Kế Hoạch Hoạt Động: Chủ tịch có trách nhiệm lập chương trình và kế hoạch hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, đồng thời đảm bảo rằng chúng phản ánh chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp.

Chuẩn Bị Chương Trình, Nội Dung, Tài Liệu Cho Cuộc Họp: Anh ta triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội Đồng Quản Trị, có nhiệm vụ chuẩn bị chương trình, nội dung, và tài liệu cần thiết cho cuộc họp.

Tổ Chức Việc Thông Qua Nghị Quyết và Quyết Định: Chủ tịch chịu trách nhiệm trong quá trình tổ chức và thông qua nghị quyết, quyết định của Hội Đồng Quản Trị, đảm bảo tính hợp lý và minh bạch.

Giám Sát Hiệu Quả Thực Hiện Quyền Hạn: Anh ta giám sát quá trình tổ chức và thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội Đồng Quản Trị để đảm bảo rằng chúng được thực hiện một cách hiệu quả.

Chủ Tọa Cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông: Chủ tịch đảm nhận vai trò chủ tọa cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, đưa ra quyết định và hướng dẫn các đối tượng tham gia.

Quyền và Nghĩa Vụ Theo Quy Định Của Luật và Điều Lệ Công Ty: Chủ tịch phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều Lệ Công Ty, đồng thời thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác được quy định.

3. Quyền và Nghĩa Vụ Được Pháp Luật Ràng Buộc

Các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị được ràng buộc cụ thể bởi pháp luật. Điều này giúp Điều Lệ Công Ty có thể quy định chi tiết hóa các quyền lợi và nghĩa vụ này, đảm bảo tính linh hoạt và thích ứng với hoạt động cụ thể của công ty. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đóng vai trò quyết định trong việc định hình và thúc đẩy sự phát triển ổn định của doanh nghiệp.

V. Điều Kiện để Trở Thành Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

1. Thứ Nhất: Đáp Ứng Các Điều Kiện Chung của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Theo quy định của Điều 18 – Luật Doanh Nghiệp năm 2020, để trở thành Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, cá nhân cần đáp ứng một số điều kiện chung của thành viên Hội Đồng Quản Trị:

Năng Lực Hành Vi Dân Sự:

Phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc các trường hợp không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trình Độ Chuyên Môn và Kinh Nghiệm:

Phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Không nhất thiết phải là cổ đông trong công ty, trừ trường hợp Điều Lệ công ty có quy định khác.

Đồng Thời Là Thành Viên Của Hội Đồng Quản Trị Các Công Ty Khác:

Thành viên của Hội Đồng Quản Trị của công ty có thể đồng thời là thành viên của Hội Đồng Quản Trị của các công ty khác.

Quy Định Đối Với Công Ty Con Của Nhà Nước:

Đối với công ty con mà Nhà Nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, không được quy định thành viên của Hội Đồng Quản Trị là người có quan hệ họ hàng, gia đình với Tổng Giám Đốc, Giám Đốc và người mang chức danh quản lý khác của công ty.

Các quy định này đảm bảo việc xác định điều kiện của người được bổ nhiệm vào vị trí Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị theo các tiêu chí về năng lực, trình độ, và tiêu chuẩn chuyên môn.

2. Thứ Hai: Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị bởi Hội Đồng Quản Trị

Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm bầu một thành viên trong Hội Đồng Quản Trị để giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. Người này cần có đủ năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm để lãnh đạo và quản lý chung hoạt động của doanh nghiệp.

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc hoặc Giám Đốc công ty, trừ trường hợp công ty cổ phần do Nhà Nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết hoặc Điều Lệ công ty có quy định khác. Điều này nhằm đảm bảo hiệu quả trong phân công và triển khai các nhiệm vụ của các chức danh khác nhau để nâng cao hoạt động của doanh nghiệp.

VI. Câu hỏi thường gặp

Q1: Làm thế nào để đáp ứng các điều kiện để trở thành Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị?

A1: Để trở thành Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, bạn cần có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, trình độ chuyên môn, và kinh nghiệm quản lý kinh doanh. Bạn cũng có thể là thành viên của Hội Đồng Quản Trị các công ty khác.

Q2: Các điều kiện chung của thành viên Hội Đồng Quản Trị là gì?

A2: Điều kiện chung bao gồm năng lực hành vi dân sự, trình độ chuyên môn, và không thuộc các trường hợp không được quản lý doanh nghiệp. Thành viên không nhất thiết phải là cổ đông và có thể đồng thời là thành viên của Hội Đồng Quản Trị các công ty khác.

Q3: Tại sao Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị không được là người có quan hệ gia đình với các quản lý khác của công ty con?

A3: Điều này nhằm đảm bảo tính độc lập và minh bạch trong quản lý. Tránh tình trạng xung đột lợi ích gia đình có thể ảnh hưởng đến quyết định và hoạt động của công ty con.

Q4: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị có thể kiêm nhiệm chức vụ khác như Tổng Giám Đốc không?

A4: Có, nhưng trừ khi công ty là do Nhà Nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết hoặc Điều Lệ công ty có quy định khác. Điều này nhằm đảm bảo tính hiệu quả và rõ ràng trong phân công và thực hiện các nhiệm vụ của từng chức vụ.

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm Mẫu hợp đồng nhân viên: Làm việc một cách chính xác và tin tưởng Thủ…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm Hợp…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm Quyết định 11/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Quyết định 02/2015/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…

Quyết định về Nhãn hiệu trong Khoa Quản Trị Kinh Doanh

Có một câu hỏi mà những nhà sản xuất luôn phải đặt ra: Chúng ta nên quyết định ai sẽ là chủ sở hữu của nhãn hiệu…