Thủ tục, trình tự tổ chức Đại hội đồng cổ đông – SHS

Rate this post

image

LỰC ĐỒ TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

I. LỰC ĐỒ TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

II. THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ CHI TIẾT

1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông

Trước khi triệu tập Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ ra quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp theo quy định, Ban kiểm soát sẽ thay thế và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Nếu Ban kiểm soát không triệu tập họp theo quy định, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần (hoặc theo quy định trong điều lệ Công ty) có quyền thay thế và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Công ty sẽ công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 5 ngày trước ngày chốt danh sách. Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông được lập khi có quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông và phải lập xong chậm nhất ba mươi ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

2. Soạn thảo tài liệu và gửi Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

Cơ quan triệu tập Đại hội đồng cổ đông sẽ chuẩn bị chương trình nghị sự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông. Các tài liệu cơ bản bao gồm:

 1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
 2. Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông
 3. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
 4. Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
 5. Phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông
 6. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông
 7. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 8. Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 9. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
 10. Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát
 11. Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 12. Thẻ biểu quyết
 13. Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 14. Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông và chương trình nghị sự được gửi cho các cổ đông ít nhất 15 ngày trước ngày khai mạc Đại hội. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho các cổ đông hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông sẽ ghi rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để cổ đông tiếp cận.

3. Tập hợp ủy quyền và xác nhận dự họp

Các cổ đông có thể gửi văn bản ủy quyền dự họp hoặc văn bản xác nhận dự họp cho Công ty chậm nhất 2 ngày trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông để Công ty tổng hợp thông tin tham dự Đại hội của các cổ đông.

4. Họp Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết tại Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện, sẽ triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp lần thứ hai sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện, sẽ triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền sẽ được cấp thẻ biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp và Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (nếu có). Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Biểu quyết sẽ được tiến hành bằng cách các cổ đông đánh dấu vào một trong các ý kiến biểu quyết. Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

Nếu cổ đông yêu cầu hoặc Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết để công tác kiểm phiếu biểu quyết được minh bạch, Hội đồng quản trị có thể chỉ định một tổ chức độc lập để thực hiện việc thu thẻ biểu quyết/Phiếu bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử.

Thư ký Đại hội sẽ ghi chép các diễn tiến của Đại hội đồng cổ đông và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông sẽ được đọc và được Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, gửi tới Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (nếu Công ty đã niêm yết cổ phiếu) trong vòng 24h kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp.

6. Thủ tục phản đối Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi rõ trong nghị quyết, quyết định đó. Trong thời hạn 90 ngày, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

 • Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 • Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

Trong trường hợp này, nghị quyết bị khởi kiện vẫn tiếp tục được thi hành cho đến khi Tòa án hoặc Trọng tài có quyết định khác.

Related Posts

Xe 50cc loại nào đi xa nhất? Đi được bao nhiêu km?

Xe máy 50cc có thể đi được bao nhiêu km? Đây là câu hỏi của rất nhiều người đang hoặc có ý định mua xe 50cc. Hôm…

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA: Bảo vệ sức khỏe công nhân trong điều kiện lao động không thuận lợi

Những yếu tố có hại trong lao động là những yếu tố của điều kiện lao động không thuận lợi, vượt quá giới hạn của tiêu chuẩn…

Làm sai báo cáo tài chính có bị phạt và có phải nộp lại hay không?

Lập báo cáo tài chính là một công việc tốn nhiều thời gian để thực hiện các nghiệp vụ kế toán. Vì khối lượng dữ liệu lớn…

Nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế

Có thể bạn quan tâm Học bằng lái xe B2: Thời gian và Chi phí Sử dụng phân bón vi sinh đạt hiệu quả tốt nhất! Chi…

Thí nghiệm CBR hiện trường: Đánh giá chất lượng nền đất và móng đường

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thí nghiệm CBR hiện trường theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8821:2011. Phương pháp này giúp xác định chỉ…

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu bao gồm những gì?

Bạn có biết rằng hồ sơ hải quan đóng một vai trò quan trọng trong quá trình xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa? Hãy cùng tôi…