Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Rate this post

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế thu nhập trong năm. Điều này cung cấp cơ sở để xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện tại.

Tại sao cần tài khoản 821?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải trả các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp. Tài khoản 821 sẽ ghi nhận các khoản thuế này, bao gồm cả số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Hàng quý, kế toán sẽ căn cứ vào chứng từ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp để ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, sẽ được xác định xem số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn số phải nộp cho năm đó. Kế toán sẽ điều chỉnh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc ghi giảm số chênh lệch giữa số thuế thu nhập doanh nghiệp được tạm phải nộp trong năm và số phải nộp.

Kết cấu và nội dung tài khoản 821

Bên Nợ:

 • Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện tại.

Bên Có:

 • Số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp được giảm trừ vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đã ghi nhận trong năm.
 • Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện tại.
 • Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm lớn hơn khoản được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm vào tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp không có số dư cuối kỳ.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

a) Hàng quý

Khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán sẽ phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp vào ngân sách Nhà nước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể:

Nợ TK 821- Chi phí thuế thu doanh nghiệp
Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, kế toán sẽ ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 111, 112, …

b) Cuối năm tài chính

Căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế hoặc số thuế do cơ quan thuế thông báo phải nộp:

 • Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán sẽ phản ánh bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp:

Nợ TK 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

 • Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

c) Phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước

Trong trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp sẽ điều chỉnh tăng hoặc giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm hiện tại:

 • Nếu sai sót không trong yếu của các năm trước dẫn đến phải nộp bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước, doanh nghiệp sẽ điều chỉnh tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện tại:

Nợ TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 821- Thuế thu nhập doanh nghiệp.

 • Nếu sai sót không trong yếu của các năm trước dẫn đến được ghi giảm số thuế thu nhập phải nộp, doanh nghiệp sẽ điều chỉnh giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện tại:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

d) Cuối kỳ kế toán

Cuối kỳ kế toán, số chênh lệch giữa số phát sinh Nợ và số phát sinh Có của tài khoản 821 sẽ được kết chuyển:

 • Nếu số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có, kế toán ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

 • Nếu số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có, kế toán ghi:

Nợ TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Với tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể điều chỉnh và ghi nhận các khoản chi phí thuế thu nhập một cách chính xác. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Nếu muốn tìm hiểu thêm về các quy định kế toán và phương pháp áp dụng, hãy truy cập Luật Sư Tuấn để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.

Related Posts

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Thông tư 03 quy định về chứng chỉ…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Chi tiết cách Hạch toán tài khoản 133 theo thông tư 200 Thông tư 45/2013/TT-BTC về quản lý, sử dụng và trích…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Thông tư 232/2012/TT-BTC: Hướng dẫn kế toán cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Quy định trang phục y tế Thông…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…

Hướng dẫn lập thẻ tài sản cố định theo Thông tư 200 và Thông tư 133 mới nhất

Lập thẻ tài sản cố định kế toán là một quy trình quan trọng và cần được thực hiện đúng theo quy định để tránh những sai…