Luật Sư Tuấn – Trang Thông Tin Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật

Rate this post

Chào mừng các bạn đến với trang thông tin Phổ biến, Giáo dục Pháp luật của Luật Sư Tuấn! Trang này sẽ giới thiệu một số quy định quan trọng về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật, công khai và áp dụng chúng trong xã hội. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết nhé!

Đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật (Điều 150)

 • Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan ở trung ương phải được đăng Công báo của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp nội dung là bí mật nhà nước.

 • Văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt phải được đăng Công báo cấp tỉnh.

 • Văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã phải được niêm yết công khai và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương. Thời gian và địa điểm niêm yết công khai sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

 • Trong vòng 3 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải gửi văn bản đến cơ quan Công báo để đăng Công báo hoặc niêm yết công khai. Cơ quan Công báo có trách nhiệm đăng toàn văn văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo trong vòng không quá 15 ngày đối với văn bản của các cơ quan ở trung ương, 7 ngày đối với văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

 • Văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo in và Công báo điện tử có giá trị như văn bản gốc.

 • Chính phủ sẽ quy định về Công báo và niêm yết văn bản quy phạm pháp luật.

Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật (Điều 151)

 • Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản của cơ quan nhà nước ở trung ương; không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; không sớm hơn 7 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

 • Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, đồng thời phải được đăng ngay trên cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành và phải được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Với văn bản của cơ quan nhà nước ở trung ương, phải đăng Công báo trong vòng 3 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành. Với văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phải đăng Công báo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vòng 3 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành.

Hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật (Điều 152)

 • Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương chỉ được quy định hiệu lực trở về trước trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội và thực hiện quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân theo luật, nghị quyết của Quốc hội.

 • Không được quy định hiệu lực trở về trước đối với các trường hợp như quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý; quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn.

 • Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt không được quy định hiệu lực trở về trước.

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực (Điều 154)

Văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau:

 • Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

 • Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới từ cùng một cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó.

 • Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực.

Hiệu lực về không gian (Điều 155)

 • Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở trung ương có hiệu lực trên toàn quốc và áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

 • Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính sẽ có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó và phải được quy định cụ thể trong văn bản. Trường hợp có sự thay đổi về địa giới hành chính thì hiệu lực về không gian và đối tượng áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương sẽ được xác định như sau:

 • Trường hợp một đơn vị hành chính được chia thành nhiều đơn vị hành chính mới cùng cấp, văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được chia vẫn có hiệu lực đối với đơn vị hành chính mới cho đến khi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế.

 • Trường hợp nhiều đơn vị hành chính được nhập thành một đơn vị hành chính mới cùng cấp, văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được nhập vẫn có hiệu lực đối với đơn vị hành chính đó cho đến khi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế.

 • Trường hợp một phần địa phận và dân cư của đơn vị hành chính được điều chỉnh về một đơn vị hành chính khác, văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính mở rộng có hiệu lực đối với phần địa phận và bộ phận dân cư được điều chỉnh.

Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (Điều 156)

 • Văn bản quy phạm pháp luật sẽ áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật sẽ áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì sẽ áp dụng theo quy định đó.

 • Trong trường hợp có nhiều văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, sẽ áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

 • Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật của cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, sẽ áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

 • Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực, sẽ áp dụng văn bản mới.

 • Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong nước không được cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, sẽ áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.

Đăng tải và đưa tin văn bản quy phạm pháp luật (Điều 157)

Văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng tải toàn văn trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trong vòng không quá 15 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành đối với văn bản của cơ quan nhà nước ở trung ương, chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước sẽ không được công khai.

Văn bản quy phạm pháp luật đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật sẽ có giá trị pháp lý chính thức.

Hy vọng rằng thông tin trên đây đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về quy định về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật. Nếu có bất kỳ thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Đừng quên ghé thăm trang web của Luật Sư Tuấn tại đây để có thêm thông tin pháp luật hữu ích nhé!

Đình Khải

Related Posts

VẤN ĐỀ TAN CHẢY TRONG KEM VÀ CÁCH GIÚP KEM LÂU TAN

Khi nghe đến kem, chúng ta thường nghĩ đến hương vị ngon lành và trải nghiệm thưởng thức thật tuyệt vời. Tuy nhiên, điều không thể tránh…

Chi phí chung trong xây dựng gồm những gì?

Chi phí chung trong xây dựng là một khái niệm quan trọng trong việc định tính và ước lượng chi phí cho các công trình xây dựng….

Cách nhập quốc tịch Mỹ: Điều kiện, quy trình và chi phí

Quốc tịch Mỹ là mục tiêu của nhiều người Việt Nam sau khi định cư Mỹ và đã sở hữu thẻ xanh quyền lực. Bài viết dưới…

Phương pháp xác định độ ẩm của thực phẩm

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm cách nào để xác định độ ẩm của thực phẩm một cách chính xác để bảo quản sản phẩm trong…

Thời Gian Tòa Án Gọi Ra Tòa Khi Đã Nộp Đơn Ly Hôn Là Bao Lâu?

Trong quá trình tư vấn về thủ tục ly hôn, chúng tôi thường nhận được nhiều câu hỏi về thời gian giải quyết ly hôn tại tòa…

Các cụ dặn: “50 tuổi không xây nhà, 60 tuổi thì không trồng cây và 70 tuổi thì không may quần áo”

Trước kia, cuộc sống của người dân Việt Nam rất khó khăn. Hệ thống y tế chưa được phát triển, nhiều người thiếu thốn thức ăn và…