Mẫu thương thảo hợp đồng mua bán: Hướng dẫn và Lưu ý quan trọng

Rate this post

Bạn đang tìm hiểu về thương thảo hợp đồng mua bán và muốn hiểu rõ hơn về quy trình này? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết và lưu ý quan trọng để bạn có thể thực hiện quá trình thương thảo hợp đồng mua bán một cách hiệu quả.

1. Thương thảo hợp đồng là gì?

Thương thảo hợp đồng là một bước quan trọng trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện trước khi ký kết hợp đồng chính thức. Sau khi danh sách sắp xếp nhà thầu được phê duyệt, cơ quan thực hiện thương thảo hợp đồng sẽ tiến hành các cuộc đàm phán với nhà thầu xếp hạng thứ nhất. Biên bản thương thảo hợp đồng là văn bản quy định các điều kiện và điều khoản của hợp đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu.

Điều 19 Nghị định 63/2014/ N Đ-CP quy định rõ việc mời đàm phán hợp đồng với nhà thầu xếp hạng thứ nhất và hậu quả nếu nhà thầu từ chối thương thảo. Cơ sở của cuộc thương thảo là các tài liệu như báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ dự thầu của nhà thầu, và hồ sơ mời thầu.

Nguyên tắc thương thảo hợp đồng

Nguyên tắc thương thảo hợp đồng bao gồm không thay đổi đơn giá dự thầu sau khi sửa lỗi, không thương thảo các nội dung đã chào thầu theo yêu cầu hồ sơ mời thầu. Đồng thời, việc thương thảo phải tuân theo quy định về sai lệch, thiếu lệch như được nêu trong Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Các bước thương thảo hợp đồng cần tuân theo các nguyên tắc và cơ sở sau đây:

 1. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu:
 • Xem xét và đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu.
 1. Hồ sơ dự thầu và các tài liệu liên quan:
 • Xem xét hồ sơ dự thầu và mọi tài liệu liên quan từ nhà thầu.
 1. Hồ sơ mời thầu:
 • Tham khảo hồ sơ mời thầu làm căn cứ cho quá trình thương thảo.

Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:

 1. Không thương thảo nội dung đã chào thầu đúng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
 2. Giá dự thầu không được điều chỉnh:
 • Không thay đổi giá dự thầu của nhà thầu sau khi sửa lỗi hoặc hiệu chỉnh sai sót, và không trừ giá trị giảm giá (nếu có).
 1. Bổ sung công việc thiếu trong hồ sơ mời thầu:
 • Nếu phát hiện khối lượng công việc mời thầu thiếu so với hồ sơ thiết kế, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung khối lượng công việc đó trên cơ sở đơn giá đã chào.
 • Trong trường hợp không có đơn giá trong hồ sơ dự thầu, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư để xem xét và quyết định việc áp đơn giá đã phê duyệt đối với công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc so với đơn giá của nhà thầu khác (nếu có) đã vượt qua bước đánh giá kỹ thuật, và nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu.
 1. Thương thảo về sai lệch, thiếu:
 • Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 17 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

2. Nội dung thương thảo hợp đồng

Thương thảo hợp đồng không chỉ giới hạn trong việc đàm phán về giá cả, mà còn tập trung vào việc điều chỉnh các nội dung không rõ hoặc chưa chi tiết trong hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu. Các phương án thay thế và các điều kiện về nhân sự cũng là điểm tập trung quan trọng trong cuộc thương thảo.

Quá trình thương thảo hợp đồng đóng vai trò quan trọng để đảm bảo rằng mọi điều kiện và điều khoản đều được thống nhất và công bằng cho cả bên mời thầu và nhà thầu. Các cuộc thương thảo không chỉ giúp điều chỉnh các yếu tố chi tiết trong hợp đồng mà còn định rõ trách nhiệm và quyền lợi của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

3. Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng

Để tải về Mẫu thương thảo hợp đồng mua bán, vui lòng click vào đây.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội , ngày 2 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG

(đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp)

Gói thầu: …… [ghi tên gói thầu]

Số: 2020/ xxx

 • Căn cứ pháp lý: (nêu các căn cứ pháp lý liên quan đến gói thầu như: Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức; văn bản phê duyệt dự án, KHLCNT; các văn bản liên quan đến gói thầu…).

Hôm nay, ngày 02 tháng 04 năm 2023 tại địa chỉ: tại công ty TNHH MKI chúng tôi, đại diện cho các bên thương thảo hợp đồng, gồm có:

BÊN MỜI THẦU: Công ty TNHH MKI (ghi tên Bên mời thầu)

 • Đại diện: Ông Lê Văn K
 • Chức vụ: Giám đốc
 • Địa chỉ: Số nhà 21 a, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội
 • Điện thoại: 090022000. Fax: ……………..

NHÀ THẦU: Công ty TNHH BS (ghi tên nhà thầu)

 • Đại diện: Ông Lê Văn B
 • Chức vụ: Giám đốc
 • Địa chỉ: 31 cầu giấy, hà nội
 • Điện thoại: 092220208 Fax: ……………..

Hai bên đã thương thảo (1) và thống nhất những nội dung trong hợp đồng như sau:

 • Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa HSMT và HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;
 • Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu phát hiện và đề xuất trong HSDT (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án kỹ thuật thay thế của nhà thầu nếu trong HSMT có quy định cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế;
 • Thương thảo về nhân sự;
 • Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;
 • Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng;
 • Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.

Việc thương thảo hợp đồng kết thúc vào …………… ngày … / … / ……… Biên bản thương thảo hợp đồng được lập thành …….. bản, bên A giữ ……….. bản, bên B giữ ………. bản, các biên bản có giá trị pháp lý như nhau./.

Bên mời thầu
(ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhà thầu
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. FAQ câu hỏi nghiên cứu

1. Thương thảo hợp đồng là gì và tại sao quan trọng trong quá trình lựa chọn nhà thầu?

Trả lời: Thương thảo hợp đồng là quá trình đàm phán chi tiết về điều kiện và điều khoản của hợp đồng trước khi ký kết chính thức. Nó quan trọng để đảm bảo sự thống nhất và công bằng trong mối quan hệ giữa bên mời thầu và nhà thầu, đặc biệt sau khi quyết định lựa chọn nhà thầu đã được đưa ra.

2. Nguyên tắc và điều kiện nào cần tuân theo trong quá trình thương thảo hợp đồng?

Trả lời: Việc thương thảo cần tuân theo nguyên tắc không thay đổi đơn giá dự thầu và không thương thảo nội dung đã chào thầu theo yêu cầu hồ sơ mời thầu. Ngoài ra, phải tuân theo quy định về sai lệch, thiếu lệch theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

3. Những điểm cần thương thảo chủ yếu trong nội dung hợp đồng?

Trả lời: Thương thảo cần tập trung vào điều chỉnh các nội dung không rõ, chưa chi tiết, và phát sinh như nhân sự, phương án thay thế, và các điều kiện đặc biệt liên quan đến gói thầu xây lắp.

4. Làm thế nào để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu sau thương thảo hợp đồng?

Trả lời: Các bước như đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu, gửi thông báo cho các nhà thầu tham dự, và cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng đều làm tăng tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty cổ phần Hồ sơ thi bằng lái xe ô tô C gồm những…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm 10 năm thành công với Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị: Bước đà tăng cường tối đa…