Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Rate this post

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản này quy định về việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Quy trình phê duyệt kế hoạch này bao gồm:

Quy trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 • a) Căn cứ báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng văn bản để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu sau khi dự án, dự toán mua sắm được phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định phê duyệt dự án.
 • b) Căn cứ báo cáo thẩm định, người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn được áp dụng trong quá trình đấu thầu và quản lý dự án.

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Mời quý độc giả tham khảo file mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn tại đây.

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chỉ định thầu

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ vào đề nghị của cơ quan liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu ……………. (1) ……………., với các nội dung chủ yếu sau:

 1. Đơn vị được chỉ định thầu: ……………. (4) ………………..
 2. Giá trị chỉ định thầu: …………………… (bằng chữ: ………………….).
 3. Phương thức thực hiện hợp đồng: …………………………………….
 4. Tiến độ thực hiện: …………………………………………………………….

Điều 2. Trên cơ sở Điều 1, …………..(4)………….. hoàn chỉnh mọi thủ tục thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng để triển khai bảo hiểm đúng tiến độ và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng Kế hoạch – Tài chính, …………..(4)………….. và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

 • Như Điều 3;
 • Kho bạc Nhà nước tỉnh;
 • Sở Tài chính;
 • ……..(5)……..;
 • Lưu: VT, KHTC, ….(6)…..

GIÁM ĐỐC (7)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:
(1) Tên gói thầu, dự án.
(2) Các căn cứ pháp lý liên quan.
(3) Trưởng đơn vị đề nghị.
(4) Tên cơ quan, cá nhân được chỉ định thầu.
(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,… (nếu cần).
(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Nguồn: Luật Sư Tuấn

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm Luật Sư Tuấn: Quyết định 3355/QĐ-BYT – Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm Phần…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự: Chìa khóa để có đội ngũ nhân viên tài năng Bảo Lãnh Thực Hiện Hợp…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…

Quyết định về Nhãn hiệu trong Khoa Quản Trị Kinh Doanh

Có một câu hỏi mà những nhà sản xuất luôn phải đặt ra: Chúng ta nên quyết định ai sẽ là chủ sở hữu của nhãn hiệu…