Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất 2023, chuẩn theo quy định pháp luật hiện hành

Rate this post

Phụ lục hợp đồng là một phần quan trọng không thể thiếu khi soạn thảo hợp đồng. Nó được gắn liền với hợp đồng chính, có tác dụng làm rõ, sửa đổi, hoặc bổ sung những điều khoản mà các bên muốn thêm vào trong hợp đồng chính. Dưới đây là một số mẫu phụ lục hợp đồng đúng chuẩn, đảm bảo giá trị pháp lý mà bạn có thể tham khảo và sử dụng.

Phụ lục hợp đồng là gì?

Phụ lục hợp đồng là gì? Quy định về phụ lục hợp đồng

Theo quy định tại Điều 22 Bộ luật lao động 2019, quy định:

 1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.
 • Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.
 • Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.
 • Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Quy định điều khoản về phụ lục hợp đồng

Các mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất 2023

Tham khảo một số mẫu phụ lục hợp đồng phổ biến nhất hiện nay:

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Số: ……………./PLHĐLĐ)

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):
Địa chỉ:……………………………………………………………..………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………

Fax:…………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số:………………………………………………………………………………………………………

Do ông (bà):……………………………….Sinh năm:……………………….………………………………….

Chức vụ:………………………. làm đại diện.

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):
Ông/Bà:……………………….. Quốc tịch:……………………………….…………………………………….

Sinh ngày……… tháng ……. năm ……… tại……………………………………………………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………..

Số CMND: ……………….. cấp ngày…../…../…… tại

Số sổ lao động (nếu có): cấp ngày……./……/……… tại

Căn cứ Hợp đồng lao động số ……………………………… ký ngày …./…./…. và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

 1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào…..):
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số …………………………… , được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

Người lao động Người sử dụng lao động

(Ký tên) (Ký tên, đóng dấu)

Ghi rõ Họ và Tên Ghi rõ Họ và tên

Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: ………………

 • Căn cứ theo HĐKT số……………đã ký ngày………tháng ……… năm ……………………..

 • Căn cứ nhu cầu thực tế hai bên……………………………………………………………………

Hôm nay, ngày………….tháng ………. năm …………….., Tại……………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………..

Fax:………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản số:………………………………………………………………………..……………………………

Do ông (bà):………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………….làm đại diện.

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………

Fax:………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số:…………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà):………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………….làm đại diện.

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục hợp đồng số …………………………. về ………..…..……. đối với hợp đồng đã ký số ……………………., ngày ……, tháng …… năm ………, cụ thể như sau:

1.…………………………………………………………………………………………………………

2.…………………………………………………………………………………………………………

3.…………………………………………………………………………………………………………

4.…………………………………………………………………………………………………………

 • Điều khoản chung

5.1. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số…………………………………

5.2. Phụ lục hợp đồng được lập thành …….. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……. bản.

5.3. Phụ lục này là một phần không thể tách rời của hợp đồng ……………… số ………………….…. và có giá trị kể từ ngày ký.

Người lao động Người sử dụng lao động

(Ký tên) (Ký tên, đóng dấu)

Ghi rõ Họ và Tên Ghi rõ Họ và tên

Mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ

Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————————

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG MUA BÁN
(V/v: ……………………………………………….)

Hôm nay, ngày… tháng… năm 20….., tại địa chỉ ……………………………….., chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY……………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………
Đại diện: ……………………………………………
Chức danh: ……………………………………………
BÊN B: CÔNG TY ……………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………
Đại diện: ……………………………………………
Chức danh: ……………………………………………
Hai bên đồng ý ký kết phụ lục hợp đồng dịch vụ số …………/20…/HĐDV/…………để ghi nhận phần nội dung bổ sung cho các điều khoản của hợp đồng chính.

 1. Nội dung bổ sung: ……………………………………………
 2. Lý do bổ sung: ……………………………………………
 3. Cam kết của các bên: ………………………………………
 • Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận.
 • Tạo các điều kiện theo quy định của pháp luật để bên còn lại thực hiện hợp đồng.
 1. Thời điểm phát sinh hiệu lực: ……………………………………
 2. Các nội dung khác: …………………………………………………

Phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Lưu ý khi soạn thảo phụ lục hợp đồng

Trong quá trình soạn thảo phụ lục hợp đồng, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Về mặt hình thức: Phụ lục hợp đồng phải tuân thủ theo đúng các quy định và hình thức giống như hợp đồng chính, chẳng hạn: có công chứng, có đăng ký, xác thực,…
 • Về mặt nội dung: Nội dung của phụ lục hợp đồng phải được soạn thảo dựa trên các nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và thiện chí, không được trái với đạo đức xã hội, không được vi phạm quy định của pháp luật. Tất cả đều phải được viết rõ ràng, dễ hiểu và không gây hiểu nhầm.
 • Về đối tượng tham gia ký kết: Cần phải có đầy đủ hành vi năng lực dân sự, có khả năng chịu trách nhiệm với hành động của mình trước pháp luật.

Lưu ý khi soạn thảo phụ lục hợp đồng

Giá trị pháp lý của phụ lục hợp đồng

Phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý giống như hợp đồng chính và được coi là một phần của hợp đồng đó. Nếu có tranh chấp liên quan đến nội dung của phụ lục, nó sẽ được giải quyết theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong hợp đồng chính. Do đó, việc soạn thảo phụ lục hợp đồng cần được thực hiện cẩn thận và đảm bảo tính pháp lý để tránh các tranh chấp trong tương lai.

Cụ thể theo Điều 408, Bộ luật dân sự quy định về giá trị pháp lý của phụ lục hợp đồng như sau:

 1. Kèm theo hợp đồng có thể có phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.
 2. Trong trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Giá trị pháp lý của phụ lục hợp đồng

Lời kết

Trên đây là những mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn được cập nhật mới nhất năm 2023 mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng dựa vào đó bạn đã có thể soạn thảo được một bản phụ lục hợp đồng mới phù hợp với mục đích và yêu cầu của mình.

Xem thêm:

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ mua sắm các sản phẩm công nghệ, đồ gia dụng, thiết bị điện tử thông minh, chất lượng, hãy ghé thăm FPT Shop ngay hôm nay. Chúng tôi cam kết luôn mang đến cho bạn những sản phẩm tốt nhất, với giá cả hợp lý và chất lượng dịch vụ hàng đầu thị trường.

Xem thêm một số sản phẩm laptop giá tốt tại đây:

 • Laptop Asus

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm Mẫu hợp đồng dịch vụ hỗ trợ…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Mẫu hợp đồng khoán việc quy chuẩn mới nhất 2023: Tìm hiểu và…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…