Mẫu quyết định kiểm tra hành chính: Đảm bảo tính hợp pháp và công khai

Rate this post

Mẫu quyết định kiểm tra hành chính

I. Mẫu quyết định kiểm tra hành chính là gì?

Mẫu quyết định kiểm tra hành chính là văn bản quy định các nội dung cơ bản về hoạt động kiểm tra hành chính, được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quyết định này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính hợp pháp, công khai và minh bạch trong hoạt động kiểm tra. Nếu bạn đang muốn tham khảo mẫu quyết định kiểm tra hành chính, Luật Sư Tuấn sẽ giúp bạn.

II. Kiểm tra hành chính là gì?

Kiểm tra hành chính là quá trình do cơ quan quản lý nhà nước tiến hành để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và điều kiện vận hành của tổ chức hoặc cá nhân trong các lĩnh vực như thuế, lao động, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động và các lĩnh vực khác. Mục tiêu của kiểm tra hành chính là đảm bảo sự tuân thủ và thực thi các quy định pháp luật, nhằm bảo vệ lợi ích công cộng và xây dựng một xã hội công bằng và phát triển.

Mẫu quyết định kiểm tra hành chính

III. Mẫu quyết định kiểm tra hành chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-

SỐ: …/QĐ-KTTH

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỂM TRA HÀNH CHÍNH

Căn cứ:

 • Luật Kiểm tra hành chính số 12/2013/QH13 ngày 28/11/2013;
 • Nghị định số 119/2014/NĐ-CP ngày 25/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kiểm tra hành chính;
 • …(Kể tên các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan);
 • …(Kể tên các văn bản nội bộ của cơ quan ra quyết định kiểm tra);

Xét đề nghị của …(tên cơ quan/cá nhân đề nghị kiểm tra) tại …(tên văn bản đề nghị);

Cơ quan ra quyết định kiểm tra:

 • Tên: …
 • Địa chỉ: …
 • Điện thoại: …
 • Fax: …

Đối tượng được kiểm tra:

 • Tên: …
 • Loại hình: …
 • Địa chỉ: …
 • Điện thoại: …
 • Fax: …

Nội dung kiểm tra:

 • Việc chấp hành …(nêu rõ nội dung, lĩnh vực, quy định pháp luật được kiểm tra);
 • …(nêu rõ nội dung, lĩnh vực, quy định pháp luật được kiểm tra);

Thời gian kiểm tra:

 • Bắt đầu từ ngày … đến ngày …
 • Thời gian kiểm tra thực tế: … ngày làm việc.

Thành phần Đoàn kiểm tra:

 • Trưởng đoàn: … (chức danh, họ tên)
 • Phó Trưởng đoàn: … (chức danh, họ tên)
 • Ủy viên: … (nêu rõ chức danh, họ tên của các thành viên)

Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra:

 • Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra;
 • Làm việc với đối tượng được kiểm tra;
 • Lập Biên bản kiểm tra;
 • Viết Báo cáo kết quả kiểm tra.

Quyền hạn của Đoàn kiểm tra:

 • Yêu cầu đối tượng được kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra;
 • Vào trụ sở, nơi làm việc, nơi lưu giữ hồ sơ, tài liệu của đối tượng được kiểm tra để tiến hành kiểm tra;
 • Hỏi, ghi chép, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra;
 • Niêm phong, tạm giữ hồ sơ, tài liệu vi phạm quy định của pháp luật;
 • Lập Biên bản vi phạm hành chính (nếu có);
 • Đề xuất biện pháp xử lý vi phạm (nếu có).

Trách nhiệm của đối tượng được kiểm tra:

 • Có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra;
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ;
 • Chấp hành các biện pháp xử lý vi phạm (nếu có).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

 • Như Điều 2, 3;
 • …(nêu rõ các cơ quan nhận khác);
 • Lưu: VT, Đoàn KT.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
…(Họ tên)
Chức danh: …

——-

IV. Các bước điền mẫu quyết định kiểm tra hành chính

1. Chuẩn bị:

 • Mẫu quyết định kiểm tra hành chính (có thể tải trên mạng hoặc lấy tại cơ quan hành chính nhà nước).
 • Giấy tờ chứng thực liên quan đến việc kiểm tra (hợp đồng, hóa đơn, giấy phép kinh doanh,…).

2. Điền thông tin vào mẫu quyết định:

 • Thông tin cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại,…
 • Thông tin về đối tượng bị kiểm tra: Tên, địa chỉ, mã số thuế,…
 • Nội dung kiểm tra: Liệt kê các nội dung cần kiểm tra.
 • Thời gian kiểm tra: Thời gian bắt đầu và kết thúc kiểm tra.
 • Thành phần đoàn kiểm tra: Họ và tên, chức vụ của các thành viên đoàn kiểm tra.
 • Ký tên và đóng dấu: Người ra quyết định kiểm tra.

V. Nội dung mẫu quyết định kiểm tra hành chính gồm những gì?

1. Phần đầu:

 • Tên cơ quan ban hành: Tên cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra hành chính.
 • Số, ký hiệu: Số và ký hiệu của Quyết định kiểm tra hành chính.
 • Ngày ban hành: Ngày ban hành Quyết định kiểm tra hành chính.

2. Phần thân:

 • Căn cứ pháp lý: Nêu rõ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc kiểm tra hành chính.
 • Lý do kiểm tra: Nêu rõ lý do, mục đích tiến hành kiểm tra hành chính.
 • Nội dung kiểm tra: Nêu rõ các nội dung, phạm vi sẽ tiến hành kiểm tra.
 • Thời gian kiểm tra: Nêu rõ thời gian bắt đầu và kết thúc kiểm tra.
 • Đơn vị bị kiểm tra: Tên, địa chỉ và thông tin liên quan đến đơn vị bị kiểm tra.
 • Thành phần đoàn kiểm tra: Nêu rõ họ tên, chức vụ, nhiệm vụ của các thành viên trong đoàn kiểm tra.
 • Quyền và nghĩa vụ của đơn vị bị kiểm tra: Nêu rõ các quyền và nghĩa vụ của đơn vị bị kiểm tra trong quá trình kiểm tra hành chính.
 • Trách nhiệm của đoàn kiểm tra: Nêu rõ trách nhiệm của đoàn kiểm tra trong quá trình thực hiện kiểm tra hành chính.

3. Phần cuối:

 • Ký tên và đóng dấu: Ký tên và đóng dấu của người có thẩm quyền ban hành Quyết định kiểm tra hành chính.

VI. Quy trình nộp mẫu quyết định kiểm tra hành chính

Quy trình nộp mẫu quyết định kiểm tra hành chính

1. Chuẩn bị hồ sơ:

 • Mẫu quyết định kiểm tra hành chính đã được ký và đóng dấu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức bị kiểm tra (nếu có).
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực việc thành lập, hoạt động của cơ quan, tổ chức bị kiểm tra (nếu có).
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ liên quan đến nội dung kiểm tra (nếu có).

2. Nộp hồ sơ:

 • Trực tiếp: Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức bị kiểm tra hoặc người được ủy quyền nộp trực tiếp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành kiểm tra hành chính.
 • Qua bưu điện: Gửi hồ sơ qua bưu điện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành kiểm tra hành chính theo hình thức chuyển phát nhanh có bưu điện xác nhận.

3. Nhận kết quả:

 • Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành kiểm tra hành chính sẽ xác nhậnthông báo cho cơ quan, tổ chức bị kiểm tra về thời gian bắt đầu kiểm tra.

VII. Nơi nộp mẫu quyết định kiểm tra hành chính ở đâu?

Nơi nộp mẫu quyết định kiểm tra hành chính phụ thuộc vào cơ quan ban hành quyết định và nội dung kiểm tra. Dưới đây là một số trường hợp phổ biến:

1. Kiểm tra hành chính do cơ quan thuế thực hiện:

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế: Nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan thuế có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra.
 • Gửi qua bưu điện: Gửi qua bưu điện đến địa chỉ của cơ quan thuế có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra.

2. Kiểm tra hành chính do cơ quan thanh tra thực hiện:

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan thanh tra: Nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan thanh tra có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra.
 • Gửi qua bưu điện: Gửi qua bưu điện đến địa chỉ của cơ quan thanh tra có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra.

3. Kiểm tra hành chính do cơ quan công an thực hiện:

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan công an: Nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan công an có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra.
 • Gửi qua bưu điện: Gửi qua bưu điện đến địa chỉ của cơ quan công an có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra.

VIII. Câu hỏi thường gặp

1. Có quy định cụ thể nào về cách điền thông tin vào mẫu quyết định kiểm tra hành chính?

 • Sử dụng bút mực để điền thông tin.
 • Điền thông tin đầy đủ, chính xác và rõ ràng.
 • Nêu rõ các nội dung theo quy định tại Điều 3 của mẫu quyết định.

2. Một số lưu ý khi thực hiện việc kiểm tra hành chính?

 • Việc kiểm tra phải được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.
 • Đoàn kiểm tra phải bảo đảm khách quan, công tâm.
 • Đối tượng được kiểm tra có quyền trình bày ý kiến, kiến nghị của mình.
 • Kết quả kiểm tra phải được công khai theo quy định của pháp luật.

3. Ai có thẩm quyền ban hành mẫu quyết định kiểm tra hành chính?

 • Thanh tra các cấp.
 • Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Luật Sư Tuấn

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm Mẫu quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp HỢP ĐỒNG CHO THUÊ KHO BÃI:…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm Tải…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm Luật Sư Tuấn: Quyết định 117/2007/QĐ-TTg – Nâng cao chất lượng sống thông qua hỗ trợ nhà đất Tớ đã quyết định…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…