Thông tư 39/2016/TT-BTC: Sửa đổi quy định kiểm soát, thanh toán chi ngân sách nhà nước

Rate this post

Bài viết này sẽ giới thiệu với bạn một thông tư quan trọng về việc kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước. Thông tư 39/2016/TT-BTC sửa đổi quy định chi tiết trong Thông tư 161/2012/TT-BTC về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (KBNN). Thông tư này đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 01 tháng 03 năm 2016.

Giới thiệu

Thông tư 39/2016/TT-BTC, một văn bản quan trọng của Bộ Tài chính, sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư 161/2012/TT-BTC về chế độ kiểm soát, thanh toán

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Thông tư số 10/2023/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Thông tư số 10/2023/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2015/TT-BTC CÁCH TRÌNH BÀY THÔNG TIN CHI…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT: Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân Nghị định 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch xây…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…