Download mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Rate this post

“Cho tôi hỏi mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất 2024” Câu hỏi của chị Dung – 26 tuổi ở Lào Cai.

I. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

CÔNG TY …………….

—————-

Số: ……….. – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

….., ngày …. tháng ….. năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………………….

 • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ……………………;
 • Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ………………………;
 • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
 • Căn cứ vào xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm kế toán trưởng.

Họ và tên: …………………… Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./………………. Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMTNN/Hộ chiếu số: ……………… do công an ………………..….. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT:…………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………

Giữ chức vụ: Kế tóa trưởng Công ty cổ phần ……………………………..

Điều 2: Ông (bà) …………………………….. có các nghĩa vụ:

 • Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;
 • Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;
 • Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
 • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
 • Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

 • Như điều 3
 • Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Bạn có thể copy trực tiếp nội dung quyết định này rồi “dán” vào word, chỉnh sửa lại phông chữ là đã có thể sử dụng.

Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm các vấn đề về tài chính của doanh nghiệp

II. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH

CÔNG TY TNHH …

…..***…..

Số: …/20../QĐ – ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**…..*…..

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH ………

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty….

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ………….

 • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH …… ;
 • Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH…… ;
 • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
 • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm

Họ và tên: ……………….. Giới tính: …….

Sinh ngày :…./…./…….. Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: … do công an …. cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT: ……………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………

Giữ chức vụ: Kế tóa trưởng Công ty TNHH ……

Điều 2: Ông (bà) ……………….. có các nghĩa vụ:

 • Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;
 • Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;
 • Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
 • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
 • Ông (bà) ………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

 • Như Điều 3
 • Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

Tương tự như công ty cổ phần, mẫu bổ nhiệm công ty TNHH Hai thành viên trở lên hay công ty TNHH một thành viên, trên biên bản bổ nhiệm phải có đủ thông tin của kế toán trưởng được bổ nhiệm, chữ ký của người thanh mặt hội đồng thành viên.

III. Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng trong công ty

Khi làm quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty, doanh nghiệp phải tiến hành đồng thời quyết định miễn nhiệm kế toán với kế toán cũ. Dưới đây là mẫu quyết định miễn nhiệm mà MVA chia sẻ để quý bạn tham khảo.

CÔNG TY ……………

………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

Số: …. /20……/QĐ- …., ngày……tháng……năm……..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với bà ………….

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY………

 • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020;
 • Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ………… ;
 • Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty………………… ;
 • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
 • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Bà …… thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty …… kể từ ngày ….. tháng … năm ……….

Điều 2: Bà ………… chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ …

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng…..năm….. cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Bà ……… và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

 • Như điều 3 (để thực hiện)
 • Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

Trong các doanh nghiệp, ngoài bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng, doanh nghiệp còn cần bổ nhiệm các nhân viên kế toán tùy theo vị trí. Các nhân viên kế toán sẽ làm việc dưới sự quản lý, phân công của kế toán trưởng.

Bởi vậy, quyết định này có thể gọi là bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ kế toán viên.

IV. Mẫu quyết định phân công, bổ nhiệm nhiệm vụ kế toán viên

CÔNG TY ……………..

…………………….

SỐ: 02/QĐ/GĐ/……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

……, ngày …… tháng …… năm 20……

QUYẾT ĐỊNH CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY ……………..

V/v: Bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ kế toán viên

 • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…….
 • Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;
 • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
 • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm: ………………………………………..

Sinh ngày: …………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………..

CMTND số: …………………………………………………………

Giữ chức vụ: Kế toán viên Công ty: ……………………

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

 1. Kế toán viên có các quyền sau:
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
 • Lập các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
 • Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty
 1. Kế toán viên có các nghĩa vụ sau:
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.
 • Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

Điều 3: Ông/ Bà …………….. . và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

Nơi nhận:

 • Như Điều 1
 • Lưu VP

Trong các doanh nghiệp, ngoài bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng, doanh nghiệp còn cần bổ nhiệm các nhân viên kế toán tùy theo vị trí. Các nhân viên kế toán sẽ làm việc dưới dự quản lý, phân công của kế toán trưởng.

Bởi vậy, quyết định này có thể gọi là bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ kế toán viên.

V. Mẫu quyết định phân công kế toán công đoàn

LĐLĐ QUẬN THỦ ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QĐ-CĐCS Thủ Đức, ngày …. tháng …..năm ……..

QUYẾT ĐỊNH

Phân công Kế toán Công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ………

Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn …… .,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công đồng chí ……… – phụ trách Kế toán Công đoàn ……… trong thời hạn 05 năm kể từ ngày .

Điều 2. Đồng chí …… có trách nhiệm thực hiện đúng các chức năng và nhiệm vụ của mình theo sự phân công của Ban Chấp hành Công đoàn ……

Điều 3. Ban Chấp hành Công đoàn ………… Và đồng chí ……… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này././

Nơi nhận:

 • Như điều 3;
 • Lưu.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

VI. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng và những điều bạn cần biết

6.1 Khái niệm kế toán trưởng

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của một đơn vị. Kế toán trưởng có nhiệm vụ thực hiện các công tác kế toán, quản lý tài chính, dự đoán rủi ro…

Kế toán trưởng là người tổ chức, xây dựng, vận hành bộ máy kế toán của công ty. Giúp bộ phận hoạt động hiệu quả, chính xác. Không chỉ vậy, kế toán trưởng còn là người chịu trách nhiệm trong việc lập kế hoặc, báo cáo tài chính…

6.2 Điều kiện trở thành kế toán trưởng

 • Có nghiệp vụ kế toán trình độ trung cấp trở lên.
 • Có tối thiểu 3 năm với trình độ chuyên môn kế toán bậc cao đẳng, trung cấp.
 • Có tối thiểu 2 năm với trình độ chuyên môn đại học.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.
 • Có phẩm chất đạo đức trong nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

6.3 Trách nhiệm của kế toán trưởng

 • Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong doanh nghiệp.
 • Lập báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

6.4 Thuê dịch vụ kế toán trưởng

MVA - Dịch vụ kế toán uy tín hàng đầu hiện nay

Doanh nghiệp có thể thuê kế toán trưởng làm việc trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ kế toán từ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán trọn gói. Mỗi loại có ưu nhược điểm riêng.

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm MẪU QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM MỚI NHẤT CHO MỌI CHỨC VỤ Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Tìm Hiểu Về Quy Định Pháp Luật Về Thời Hạn Trong Tiếp Nhận, Thụ Lý Và Giải Quyết Tố…