Thông tư 45/2013/TT-BTC về quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Rate this post

Tài sản cố định trên 30 triệu phải trích khấu hao. Điều này là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC, ban hành ngày 25/04/2013, do Bộ Tài chính công bố. Thông tư này hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ).

Tại sao trích khấu hao tài sản cố định quan trọng?

Theo Thông tư này, Bộ Tài chính đưa ra nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ. Theo quy định, doanh nghiệp phải trích khấu hao toàn bộ TSCĐ hiện có, trừ những tài sản sau đây:

  • TSCĐ đã khấu hao hết giá trị sử dụng hoặc khấu hao chưa hết nhưng bị mất.
  • TSCĐ do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).
  • TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại.
  • TSCĐ vô hình như quyền sử dụng đất lâu dài.

Tài sản cố định là gì?

TSCĐ là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập hoặc hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, thỏa mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn sau đây:

  1. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.
  2. Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên.
  3. Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên.

Các khoản chi phí không đồng thời thoả mãn cả ba tiêu chuẩn trên sẽ được hạch toán trực tiếp hoặc được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

Cách xác định thời gian trích khấu hao TSCĐ

Thông tư này cũng quy định chi tiết về phương pháp xác định thời gian trích khấu hao TSCĐ. Đối với TSCĐ hữu hình còn mới, doanh nghiệp phải căn cứ vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định quy định tại Phụ lục 1 đính kèm Thông tư này để xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định. Còn đối với TSCĐ hữu hình đã qua sử dụng, doanh nghiệp phải căn cứ vào giá trị thực tế và thời gian đã sử dụng của tài sản. Đối với TSCĐ vô hình, doanh nghiệp tự xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình, nhưng thời gian tối đa không quá 20 năm.

Thông tư 45/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013.

Chi tiết Thông tư 45/2013/TT-BTC có thể được xem tại đây.

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Thông tư 37/2019/TT-BYT: Chuyện tư vấn thống kê…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Hệ thống tài khoản theo Thông tư 200 và 133 mới nhất theo quy định Hệ thống tài khoản – Nguyên tắc…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Mẫu phiếu nhập kho trên Excel theo thông tư 200 Mẫu Dấu Hoàn Công Mới Nhất Theo Thông Tư 26 Một số…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…