Mẫu Bảng cân đối kế toán mới nhất và hướng dẫn cách lập

Rate this post

Bảng cân đối kế toán là một phần quan trọng trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nó thể hiện tổng quan về giá trị tài sản hiện có và nguồn gốc hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Bằng việc phân tích dữ liệu trên bảng cân đối kế toán, chúng ta có thể đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.

1. Bảng cân đối kế toán là gì?

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát về giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bằng cách sử dụng dữ liệu trên bảng cân đối kế toán, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cơ cấu tài sản và nguồn vốn hình thành chúng. Bảng cân đối kế toán cung cấp thông tin hữu ích để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Một bảng cân đối kế toán được lập dựa trên các thông tin từ sổ kế toán tổng hợp, sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết, và bảng cân đối kế toán của năm trước. Dưới đây là mẫu bảng cân đối kế toán mới nhất và hướng dẫn cách lập:

Mẫu Bảng cân đối kế toán
Mẫu Bảng cân đối kế toán mới nhất và hướng dẫn cách lập (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Bảng cân đối kế toán chuẩn nhất của Bộ Tài chính

2.1. Bảng cân đối kế toán năm của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Bạn có thể tìm thấy mẫu Bảng cân đối kế toán năm của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục tại đây: Mẫu Bảng cân đối kế toán.

Mẫu Bảng cân đối kế toán mới nhất và hướng dẫn cách lập

2.2. Bảng cân đối kế toán năm của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Bạn có thể tìm thấy mẫu Bảng cân đối kế toán năm của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục tại đây: Mẫu Bảng cân đối kế toán.

Mẫu Bảng cân đối kế toán mới nhất và hướng dẫn cách lập

3. Ý nghĩa bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp

Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp đánh giá tình hình tài chính và lập kế hoạch quản lý tài chính phù hợp. Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán được thể hiện thông qua phần tài sản và phần nguồn vốn của doanh nghiệp.

 • Đối với phần tài sản:

  • Bảng cân đối kế toán giúp phản ánh giá trị của toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo.
  • Các số liệu trong bảng cân đối kế toán ở phần tài sản giúp doanh nghiệp đánh giá tổng quan về quy mô và mức độ phân bổ sử dụng vốn.
 • Đối với phần nguồn vốn:

  • Bảng cân đối kế toán phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản hiện có của doanh nghiệp.
  • Các số liệu trong phần nguồn vốn của bảng cân đối kế toán cho biết cơ cấu và quy mô các nguồn vốn được huy động và đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bảng cân đối có ý nghĩa trong việc giúp doanh nghiệp đánh giá được tình hình tài chính
Bảng cân đối có ý nghĩa trong việc giúp doanh nghiệp đánh giá được tình hình tài chính (Ảnh minh họa)

4. Kết cấu bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp

Bảng cân đối kế toán được chia thành 2 phần: Tài sản và Nguồn vốn. Trong mỗi phần, chúng ta có thể thấy 5 cột, bao gồm:

 • Cột “Tài sản” hoặc “Nguồn vốn”
 • Cột “Mã số”
 • Cột “Thuyết minh”
 • Cột “Số cuối năm”
 • Cột “Số đầu năm”

Ở mỗi phần của bảng cân đối kế toán, các chỉ tiêu được sắp xếp theo nội dung kinh tế của tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp.

4.1 Phần tài sản

Phần này phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp từ khi bắt đầu đến cuối kỳ kế toán. Nó bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

 • Tài sản ngắn hạn gồm: vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho.
 • Tài sản dài hạn gồm: nợ phải thu dài hạn, tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản dở dang, đầu tư tài chính dài hạn.

4.2 Phần nguồn vốn

Phần nguồn vốn phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản của doanh nghiệp. Nó bao gồm nợ phải trả và nguồn vốn của chủ sở hữu.

 • Nợ phải trả gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.
 • Nguồn vốn của chủ sở hữu gồm vốn đầu tư của chủ sở hữu, các quỹ không chia trích lập từ lợi nhuận, lợi nhuận chưa phân phối.

Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán
Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán (Ảnh minh họa)

5. Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán

5.1 Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Khi lập và trình bày Bảng cân đối kế toán, chúng ta cần tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày Báo cáo tài chính. Trên Bảng cân đối kế toán, các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả phải được phân biệt thành ngắn hạn và dài hạn, tuỳ theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp.

 • Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường trong vòng 12 tháng, Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn như sau:

  • Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hoặc thanh toán trong vòng không quá 12 tháng được xếp vào loại ngắn hạn.
  • Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hoặc thanh toán từ 12 tháng trở lên được xếp vào loại dài hạn.
 • Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường dài hơn 12 tháng, Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn như sau:

  • Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hoặc thanh toán trong vòng một chu kỳ kinh doanh bình thường được xếp vào loại ngắn hạn.
  • Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hoặc thanh toán trong thời gian dài hơn một chu kỳ kinh doanh bình thường được xếp vào loại dài hạn.

Trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp phải thuyết minh rõ về chu kỳ kinh doanh, thời gian bình quân của chu kỳ kinh doanh, và các bằng chứng về chu kỳ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Lưu ý:

 • Khi lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa các đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân, đơn vị cấp trên phải loại trừ tất cả số dư của các khoản phát sinh từ các giao dịch nội bộ.
 • Các chỉ tiêu không có số liệu không cần phải trình bày trên Bảng cân đối kế toán. Doanh nghiệp cần đánh lại số thứ tự của các chỉ tiêu theo nguyên tắc liên tục trong mỗi phần.

5.2 Bảng cân đối kế toán năm của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Khi doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục, việc lập bảng cân đối kế toán được thực hiện tương tự như khi doanh nghiệp đang hoạt động. Tuy nhiên, có một số điều chỉnh cần lưu ý:

 • Không phân biệt ngắn hạn và dài hạn: Các chỉ tiêu được lập không căn cứ vào thời hạn còn lại kể từ ngày lập bảng.
 • Không trình bày các chỉ tiêu dự phòng: Số dự phòng được ghi giảm trực tiếp vào giá trị ghi sổ tương ứng.

Lưu ý: Một số chỉ tiêu có phương pháp lập khác với Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đang hoạt động liên tục.

6. Một số sai sót thường gặp khi lập bảng cân đối kế toán

Khi lập bảng cân đối kế toán, chúng ta cần tránh một số sai sót thường gặp:

 • Chưa kiểm tra, rà soát lại số liệu trước khi lập bảng cân đối kế toán.
 • Sai sót trong việc phân biệt các loại tài sản.
 • Thiếu lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.
 • Không lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
 • Thiếu hạch toán chi phí phải trả.

Với mẫu Bảng cân đối kế toán mới nhất của Bộ Tài chính, bạn có thể lập bảng cân đối kế toán một cách chính xác và đáng tin cậy. Nếu bạn còn bất kỳ vấn đề nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp thêm.

Đọc thêm: Luật Sư Tuấn

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH: Hướng Dẫn Thực Hiện Một Số Điều Về Tiền Lương Của Nghị Định 05/2015/NĐ-CP Thông tư 29/2009/TT-BTC của Bộ…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Công văn hướng dẫn xuất hóa đơn hàng bán trả lại: Danh sách mới nhất Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Bảng cân đối kế toán là gì? Tải mẫu bảng cân đối kế toán Excel Mẫu sổ chi tiết các tài khoản…