Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng lao động: Giải quyết chấm dứt hợp đồng và quan hệ lao động

Rate this post

Ảnh: Nguồn

Biên bản thanh lý hợp đồng lao động là gì?

Trong Bộ luật Lao động 2012, điều 15 đã chỉ rõ về hợp đồng lao động là sự thuận lợi giữa người lao động và người sử dụng lao động về công việc, mức lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của cả hai bên.

Do đó, khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chấm dứt quan hệ lao động, biên bản thanh lý hợp đồng sẽ được sử dụng để kiểm tra và xác nhận việc hoàn thành các nghĩa vụ, công việc còn đang tiến hành hoặc sở hữu của mỗi bên.

Người lao động sẽ trao lại công việc, công cụ, tài sản đã được nhận cho người sử dụng lao động có thẩm quyền. Trong khi đó, người sử dụng lao động sẽ thanh toán lương, thưởng, các khoản khác và trả lại giấy tờ liên quan mà họ còn giữ của người lao động.

Dù không bắt buộc, biên bản thanh lý hợp đồng lao động là một tài liệu quan trọng để xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Lưu ý khi lập Biên bản thanh lý hợp đồng lao động

Về thẩm quyền ký kết

Người có quyền ký kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động có thể là:

 • Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã.
 • Đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức có tư cách pháp nhân.
 • Được các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân ủy quyền.
 • Trực tiếp sử dụng lao động.
 • Được người đại diện theo pháp luật ủy quyền bằng văn bản.

Người có quyền ký kết hợp đồng lao động bên phía người lao động có thể là:

 • Từ đủ 18 tuổi trở lên.
 • Chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi và có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện.
 • Đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi và có sự đồng ý của người dưới 15 tuổi.
 • Được những người lao động trong nhóm ủy quyền.

Dựa trên nguyên tắc này, người có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động sẽ là người có thẩm quyền ký biên bản thanh lý hợp đồng lao động.

Về nội dung

Biên bản thanh lý hợp đồng lao động phải dựa trên quy định và các điều khoản chấm dứt hợp đồng lao động trong hợp đồng lao động gốc. Vì vậy, việc soạn thảo biên bản thanh lý cần phải tinh tế và chính xác.

Các nội dung không thể thiếu của biên bản thanh lý gồm:

 • Thông tin của các bên.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên.
 • Các điều khoản chung liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng lao động

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Thanh lý Hợp đồng lao động số ………..)

 • Căn cứ Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/6/2012;
 • Căn cứ Hợp đồng lao động số ………………….……ngày ….. tháng ….. năm …. giữa Công ty ……………………. và ông/bà ………………………;
 • Căn cứ Đơn xin nghỉ việc của ông/bà………………………………………;

Hôm nay, ngày …. tháng … năm ……, tại……………………………………………, chúng tôi gồm:

BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG): CÔNG TY…………………………….
Đại diện:…………………………… Chức vụ:………………………………….
Quốc tịch: …………………………………………………………….………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………..
Điện thoại: ……………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………
Số tài khoản: ……………………………………………………………………..
Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………..

BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG): ………………………………………………..
Sinh năm:………………………………………………………………………………………………….
CMND số :……………………… do CA tỉnh/TP …..…………cấp ngày…………………
Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Hai bên đã cùng nhau thoả thuận và tiến hành lập biên bản thanh lý hợp đồng lao động với những điều khoản sau đây:

Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của người lao động
a) Cam kết đã bàn giao đầy đủ và đúng nội dung tại biên bản giao nhận đã ký.
b) Cam kết chấp hành và tuân thủ đúng các điều kiện có liên quan.
c) Chịu trách nhiệm cá nhân các vấn đề ngoài phần bàn giao đối với các cơ quan chức năng.
d) Được hưởng các chế độ theo hợp đồng đã ký.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động
a) Chịu trách nhiệm giải quyết các chế độ cho người lao động theo hợp đồng đã ký.
b) Thanh toán lương, thưởng, phụ cấp và các khoản khác cho người lao động đến thời điểm nghỉ việc.
c) Có quyền yêu cầu người lao động phải thi hành đúng và đầy đủ các biên bản đã ký kết, các cam kết của người lao động đối với công ty và thực hiện đúng điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

Điều 3. Điều khoản chung
a) Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm của mình đối với bản thanh lý này.
b) Trong thời gian …… ngày làm việc, kể từ khi ký biên bản này, Bên B có trách nhiệm tiếp tục giải trình và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh về các nội dung đã bàn giao khi phát hiện còn thiếu sót hoặc chưa đúng.
c) Sau khi thực hiện xong nội dung của biên bản thanh lý này, các vấn đề trách nhiệm của 02 bên với Hợp đồng lao động sẽ kết thúc.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành ….. bản, mỗi bên giữ …… bản có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng lao động mới nhất với những thông tin liên quan.

 • Để xem chi tiết mẫu biên bản, vui lòng truy cập đây.

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị Mẫu Quyết Định Giải…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm Lễ…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm Mẫu Biên Bản Thanh Lý Tài Sản Mới Nhất Năm 2023 Quyết định 30/2020/QĐ-UBND: Thay đổi quy định bồi thường, hỗ trợ…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…