Vấn Đề Vô Cùng Đặc Biệt về Các Cung trong Chiêm Tinh

Rate this post

Toàn bộ các cung trong Chiêm Tinh đều có khả năng vô cùng đặc biệt. Đặc biệt là khi một cung đã vô cùng đặc biệt, thì cung xung chiếu luôn có tính chất đặc biệt, trong khi cung tam hợp với cung vô cùng đặc biệt có thể không có tính chất đặc biệt. Hãy cùng đi vào chi tiết:

Cung Tý Ngọ, Thìn Tuất, Tỵ Hợi

Cung Tý Ngọ vô cùng đặc biệt có Đồng Âm xung chiếu, Cự Dương tam hợp.
Cung Thìn Tuất có Cơ Lương xung chiếu, Cự Dương tam hợp.
Cung Tỵ Hợi vô cùng đặc biệt có Liêm Tham xung chiếu, Phủ và Tướng tam hợp.

Cung Sửu Mùi, Dần Thân, Mão Dậu

Cung Sửu Mùi vô cùng đặc biệt có Đồng Cự xung chiếu, Thái Âm và Dương Lương tam hợp.
Cung Sửu Mùi vô cùng đặc biệt có Nhật Nguyệt xung chiếu, Cự Cơ và Thiên Đồng tam hợp.
Cung Sửu Mùi vô cùng đặc biệt có Vũ Tham xung chiếu, Phủ và Tướng tam hợp.
Cung Dần Thân vô cùng đặc biệt có Đồng Lương xung chiếu, Cự Dương tam hợp.
Cung Dần Thân vô cùng đặc biệt có Cơ Âm xung chiếu, Cự và Dương tam hợp.
Cung Dần Thân có Cự Dương xung chiếu, Đồng Âm tam hợp.
Cung Mão Dậu vô cùng đặc biệt có Dương Lương xung chiếu, Đồng Cự và Thiên Cơ tam hợp.
Cung Mão Dậu vô cùng đặc biệt có Tử Tham xung chiếu, Phủ và Tướng tam hợp.
Cung Mão Dậu vô cùng đặc biệt có Cự Cơ xung chiếu, Âm Dương và Thiên Lương tam hợp.

Nguyên tắc luận giải về cung Vô Cùng Đặc Biệt

Một số sách vở đã đề cập rằng khi gặp cung vô cùng đặc biệt, chúng ta lấy chính tinh xung chiếu làm tọa thủ để luận giải, có nghĩa là nếu chính tinh này đắc hoặc hãm, thì đặc tính đắc hoặc hãm của nó sẽ được sử dụng tạm thời để luận giải tại cung vô cùng đặc biệt. Quan điểm này có lý vì các sao xung chiếu không chỉ có ảnh hưởng đến cung đó mà còn có ảnh hưởng sâu rộng đến các cung khác hơn các sao tam chiếu. Ví dụ:

Mệnh vô cùng đặc biệt thì lấy chính tinh tại cung Di vì chính tinh tại cung Di còn có tác động đến cung Phối và cung Phúc, toàn bộ đều là cường cung đối với Mệnh.
Phụ Mẫu vô cùng đặc biệt thì lấy chính tinh tại cung Tật vì chính tinh tại cung Tật còn ảnh hưởng đến cung Huynh và cung Điền, toàn bộ đều ảnh hưởng đến Phụ Mẫu.
Phúc Đức vô cùng đặc biệt thì lấy chính tinh tại cung Tài vì chính tinh tại cung Tài còn ảnh hưởng đến cung Quan và cung Mệnh, toàn bộ đều ảnh hưởng đến Phúc Đức.
Điền Trạch vô cùng đặc biệt thì lấy chính tinh tại cung Tử vì chính tinh tại cung Tử còn ảnh hưởng đến cung Nô và cung Phụ Mẫu, toàn bộ đều ảnh hưởng đến Điền Trạch.
Quan Lộc vô cùng đặc biệt thì lấy chính tinh tại cung Phối vì chính tinh tại cung Phối còn ảnh hưởng đến cung Di và cung Phúc, toàn bộ đều ảnh hưởng đến Quan Lộc.
Nô Bộc vô cùng đặc biệt thì lấy chính tinh tại cung Huynh vì chính tinh tại cung Huynh còn ảnh hưởng đến cung Tật và cung Điền.
Thiên Di vô cùng đặc biệt thì lấy chính tinh tại cung Mệnh vì chính tinh tại cung Mệnh còn ảnh hưởng đến cung Quan và cung Tài.
Tài Bạch vô cùng đặc biệt thì lấy chính tinh tại cung Phúc vì chính tinh tại cung Phúc còn ảnh hưởng đến cung Phối và cung Di.
Tử Tức vô cùng đặc biệt thì lấy chính tinh tại cung Điền vì chính tinh tại cung Điền còn ảnh hưởng đến cung Tật và cung Huynh.
Huynh Đệ vô cùng đặc biệt thì lấy chính tinh tại cung Nô vì chính tinh tại cung Nô còn ảnh hưởng đến cung Tử Tức và cung Phụ Mẫu.

Nguyên tắc lấy chính tinh xung chiếu làm tọa thủ không áp dụng cho ba trường hợp sau đây: vô cùng đặc biệt có hung tinh đắc địa độc thủ, vô cùng đặc biệt có Nhật Nguyệt xung chiếu hoặc sáng sủa tam hợp chiếu (Nhật Mão, Nguyệt Mùi), và vô cùng đặc biệt đắc tam không.

Thông thường, Mệnh Hỏa và Kim thì tốt hơn các Mệnh có hành khác, bởi vì cung vô cùng đặc biệt như một ngôi nhà không có nóc, cần có hành khí mạnh mẽ là Hỏa và Kim làm nòng cốt.

Ngoại trừ trường hợp cung vô cùng đặc biệt có hung tinh đắc địa độc thủ, thì không nên có Tuần Triệt án ngữ. Còn tất cả các trường hợp cung vô cùng đặc biệt đều rất cần có Tuần hoặc Triệt án ngữ tại bản cung để thu hút chính tinh về, ngăn chặn các ảnh hưởng xấu do hung tinh lạc hãm đóng tại cung vô cùng đặc biệt hoặc chiếu về cung vô cùng đặc biệt. Nếu gặp Triệt tại cung Thân Dậu, Tuần tại cung Thìn Tí hoặc Dần Mão thì càng tốt. Lưu ý là cung vô cùng đặc biệt gặp Tuần án ngữ tốt đẹp hơn cung vô cùng đặc biệt gặp Triệt, gặp Triệt cung chỉ đem lại sự tốt đẹp của cung vô cùng đặc biệt ở mức độ khá trong trường hợp có chính tinh sáng sủa xung chiếu và nhiều trung tinh sáng sủa hội chiếu. Nếu không có Tuần hoặc Triệt án ngữ tại cung vô cùng đặc biệt, thì hiệu quả ảnh hưởng của chính tinh xung chiếu yếu đi, và cho dù cung vô cùng đặc biệt có nhiều sao sáng sủa hội chiếu cũng không thể coi là rực rỡ được, tốt lắm thì sự tốt đẹp cũng chỉ ở mức độ trung bình khá mà thôi. Khi có Tuần hoặc Triệt án ngữ tại cung vô cùng đặc biệt, mặc dù ban đầu có khó khăn, nhưng sau lại thuận lợi hơn, tốt đẹp hơn. Tuần Triệt ở đây còn có tác dụng ngăn trở các sao xấu, nếu có, chiếu về cung vô cùng đặc biệt, và giải cứu được trường hợp phi yểu tác bần nếu vô cùng đặc biệt tại cung Mệnh. Trường hợp Tuần Triệt án ngữ đồng cung thì thông thường ta có thể giải đóan là cung vô cùng đặc biệt này không tốt cũng không xấu, tốt xấu chỉ nằm khởi ở mức độ trung bình mà thôi. Trong trường hợp này ta gần như không cần quá chú trọng lắm đến các sao hội chiếu vì ảnh hưởng giảm của các sao này tuy vẫn có nhưng hầu như không nhiều vì Tuần ngăn các sao tốt chiếu tới là chủ yếu, còn Triệt thì ngăn cản các hung tinh chiếu tới trong khi các sao tại bản cung thì bị cả Tuần lẫn Triệt vây trảm. Cần chú ý có một số sao kỵ gặp Tuần Triệt như Tướng Quân nếu đóng tại cung vô cùng đặc biệt mà gặp Tuần Triệt thì dễ đưa đến tai họa bất ngờ nếu rơi vào trường hợp bị đương đầu. Đặc biệt nếu vô cùng đặc biệt tại Tứ Mộ thì lại rất cần Tuần Triệt án ngự.

Trường hợp đặc biệt Mệnh vô cùng đặc biệt có Tuần hoặc Triệt thủ, có hai trong ba sao là Tuần, Triệt, Thiên Không chiếu thì gọi là vô cùng đặc biệt đắc tam không, nếu mệnh Hỏa hoặc Kim thì phú quý khả kỳ (được hưởng phú quý trong một giai đoạn, bởi vì tính chất của các sao Không trong trường hợp này tuy đưa đến tốt đẹp nhưng không toàn vẹn, chỉ hưởng tốt đẹp trong một giai đoạn mà thôi). Đắc Tam Không là Tuần Không, Triệt Không và Thiên Không. Không tính sao Địa Không. Cần một thủ, hai sao chiếu. Trong trường hợp đắc tam không này ta không lấy chính tinh xung chiếu làm tọa thủ. Vô cùng đặc biệt đắc tam không mà không có Tuần Triệt án ngự thì là cách Kiến Không. Mệnh vô cùng đặc biệt đắc tam không thì mệnh Hỏa đẹp hơn mệnh Kim, còn các mệnh khác thì không hưởng mấy (không giàu có nhưng nhìn chung thì cuộc sống không đến nỗi xấu, cuộc sống cũng được tạm đủ hoặc kha khá).

Phúc có câu:
Mệnh vô cùng đặc biệt đắc Tam Không phú quí khả kỳ.
Mệnh vô cùng đặc biệt hóan ngộ Tam Không hữu Song Lộc, phú quí khả kỳ.
Trường hợp vô cùng đặc biệt đắc tam không, nếu có hung tinh lạc hãm hay đắc địa tọa thủ tại cung vô cùng đặc biệt thì cũng chỉ làm xấu một chút mà thôi, ta không đáng lo ngại lắm về họa của các sao này gây ra.

Trường hợp vô cùng đặc biệt mà không có Tuần Triệt án ngữ, lại có sao Thiên Không thủ là cách ngộ Không, là người quyền biến khôn ngoan nhưng cuộc đời thăng trầm cực khổ. Nếu lại gặp thêm các sao Không khác ở các cung hội chiếu thì lại thông thường càng xấu hơn, cuộc đời sẽ thăng trầm cực khổ nếu không bị chết yểu.

Nhìn chung trường hợp vô cùng đặc biệt mà lấy chính tinh xung chiếu làm tọa thủ thì cho dù có được chính tinh sáng sủa xung chiếu, được Tuần Triệt án ngự cũng chỉ đưa đến sự tốt đẹp của cung đó cũng chỉ ở mức độ khá là tối đa mà thôi, chứ không thể nào rực rỡ như có chính tinh sáng sủa tọa thủ được. Còn nếu gặp chính tinh lạc hãm xung chiếu hoặc có nhiều sao xấu hội tụ mà lại không có Tuần Triệt án ngự cứu nguy thì rơi vào cách phi yểu tác bần. Nếu có hung tinh lạc hãm khác hành bản Mệnh tọa thủ thì càng nguy hiểm hơn. Cung vô cùng đặc biệt gặp Tuần Triệt án ngữ tốt đẹp hơn cung vô cùng đặc biệt gặp Triệt, gặp Triệt cung chỉ đem lại sự tốt đẹp của cung vô cùng đặc biệt ở mức độ kha khá trong trường hợp có chính tinh sáng sủa xung chiếu và nhiều trung tinh sáng sủa hội chiếu. Nếu không có Tuần hoặc Triệt án ngữ tại cung vô cùng đặc biệt, thì hiệu quả ảnh hưởng của chính tinh xung chiếu yếu đi, và cho dù cung vô cùng đặc biệt có nhiều sao sáng sủa hội chiếu cũng không thể coi là rực rỡ được, tốt lắm thì sự tốt đẹp cũng chỉ ở mức độ trung bình khá mà thôi. Khi có Tuần hoặc Triệt án ngữ tại cung vô cùng đặc biệt, mặc dù ban đầu có khó khăn, nhưng sau lại thuận lợi hơn, tốt đẹp hơn. Tuần Triệt ở đây còn có tác dụng ngăn trở các sao xấu, nếu có, chiếu về cung vô cùng đặc biệt, và giải cứu được trường hợp phi yểu tác bần nếu vô cùng đặc biệt tại cung Mệnh. Trường hợp Tuần Triệt án ngữ đồng cung thì thông thường ta có thể giải đóan là cung vô cùng đặc biệt này không tốt cũng không xấu, tốt xấu chỉ nằm khởi ở mức độ trung bình mà thôi. Trong trường hợp này ta gần như không cần quá chú trọng lắm đến các sao hội chiếu vì ảnh hưởng giảm của các sao này tuy vẫn có nhưng hầu như không nhiều vì Tuần ngăn các sao tốt chiếu tới là chủ yếu, còn Triệt thì ngăn cản các hung tinh chiếu tới trong khi các sao tại bản cung thì bị cả Tuần lẫn Triệt vây trảm. Cần chú ý rằng có một số sao kỵ gặp Tuần Triệt như Tướng Quân nếu đóng tại cung vô cùng đặc biệt mà gặp Tuần Triệt thì dễ đưa đến tai họa bất ngờ nếu rơi vào trường hợp bị đương đầu. Đặc biệt nếu vô cùng đặc biệt tại Tứ Mộ thì lại rất cần Tuần Triệt án ngự.

Trường hợp đặc biệt Mệnh vô cùng đặc biệt có Tuần hoặc Triệt thủ, có hai trong ba sao là Tuần, Triệt, Thiên Không chiếu thì gọi là vô cùng đặc biệt đắc tam không, nếu mệnh Hỏa hoặc Kim thì phú quý khả kỳ (được hưởng phú quý trong một giai đoạn, bởi vì tính chất của các sao Không trong trường hợp này tuy đưa đến tốt đẹp nhưng không toàn vẹn, chỉ hưởng tốt đẹp trong một giai đoạn mà thôi). Đắc Tam Không là Tuần Không, Triệt Không và Thiên Không. Không tính sao Địa Không. Cần một thủ, hai sao chiếu. Trong trường hợp đắc tam không này ta không lấy chính tinh xung chiếu làm tọa thủ. Vô cùng đặc biệt đắc tam không mà không có Tuần Triệt án ngự thì là cách Kiến Không. Mệnh vô cùng đặc biệt đắc tam không thì mệnh Hỏa đẹp hơn mệnh Kim, còn các mệnh khác thì không hưởng mấy (không giàu có nhưng nhìn chung thì cuộc sống không đến nỗi xấu, cuộc sống cũng được tạm đủ hoặc kha khá).

Hung tinh đắc địa này phải là hành Hỏa hoặc hành Kim mới được coi là rơi vào trường hợp này. Trong trường hợp này, chúng ta chọn hung tinh này làm nòng cốt cho cung vô cùng đặc biệt, không lấy chính tinh xung chiếu để giải đóan. Một số tác giả cho rằng hao bại tinh đắc địa có thể làm

Related Posts

Kinh nghiệm Tử Vi: Nhìn vào cung tử tức, đoán số con

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về cung Tử-Tức trong Tử-Vi và cách đoán số con một cách chính xác. Tuy sự…

Chọn lọc 100+ hình xăm mệnh Hoả hợp phong thủy, thu hút điều may

Chọn lọc 100+ hình xăm mệnh Hoả hợp phong thủy, thu hút điều may

Nếu bạn yêu thích nghệ thuật tattoo và muốn tìm cho mình một hình xăm mệnh hỏa hợp phong thủy, thì đừng bỏ lỡ bài viết này….

Xem ngày cưới hỏi theo tuổi vợ chồng

Đám cưới là một ngày trọng đại trong cuộc đời của cô dâu chú rể, khi hai người chính thức trở thành vợ chồng và nhận được…

Tử vi cực chuẩn của bé sinh năm 2017

Chào mừng các bố mẹ đang dự định sinh con trong năm 2017! Bạn đang chuẩn bị chào đón một thiên thần nhỏ và việc tìm hiểu…

Ngày đẹp tháng 5.2018 là ngày nào?

Chào bạn! Ngày đẹp tháng 5.2018 là điều mà nhiều người quan tâm. Hãy cùng “Luật Sư Tuấn” khám phá những ngày đẹp trong tháng này để…

Chồng mệnh Thổ vợ mệnh Thổ: Sự hợp nhau hay tương khắc?

Mỗi người khi sinh ra đều có một bản mệnh riêng, và điều này sẽ ảnh hưởng đến tính cách và vận mệnh của họ. Nếu bạn…