Mẫu văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư mới nhất

Rate this post

Mẫu văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư mới nhất năm

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020, chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư.

Mẫu văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án là mẫu văn bản được ban hành theo quy định của pháp luật. Được áp dụng chung nhằm ghi nhận các nội dung về chủ trương đầu tư dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận như: mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư.

2. Mẫu văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư

Chấp thuận chủ trương đầu tư được thể hiện thông qua văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư theo mẫu luật định. Hiện nay mẫu văn bản chấp thuận đầu tư được ban hành tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Mẫu A.II.3

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư

(Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư, điểm c khoản 2 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CƠ QUAN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QĐ-…

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ

(cấp lần đầu: ngày….. tháng…. năm)

CƠ QUAN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số…/2021/TT-BKHĐT ngày…. của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ…. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của… ;

Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do …..nộp ngày ….. và hồ sơ bổ sung nộp ngày …. (nếu có),

Xét báo cáo thẩm định số …… ngày……. tháng …..năm……. của ……… .;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư với nội dung như sau:

 1. Nhà đầu tư
 2. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: …………………………………………………………………………

Ngày sinh:…………. ………….Quốc tịch: …………………………………………………………………..

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)1 số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: …………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): …………………………………………………………………………

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ………………………………………………..

 1. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………………………………………. ….

…(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)2 số: ….; ngày cấp: ………; Cơ quan cấp:…. ……

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): …………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có): …………….

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như tại mục a và b ở trên.

 1. Tên dự án (nếu có): ………………………………………………………………………………………….

 2. Mục tiêu dự án: ……………………………………………………………………………………………….

 3. Quy mô dự án: ……………………………………………………………………………………………….

 4. Vốn đầu tư của dự án (sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, nếu có): ……………………….

 • Vốn góp của nhà đầu tư:…(bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ) đô la Mỹ (tỷ giá….. ngày….. của…….).
 • Vốn huy động: ……. (bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ) đô la Mỹ.
 • Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): ……………………………………………
 1. Thời hạn hoạt động của dự án: …. năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì thời hạn hoạt động của dự án được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất)

 2. Địa điểm thực hiện dự án:……………………………………………………………………………………

 3. Tiến độ thực hiện dự án:

STT | TÊN NHÀ ĐẦU TƯ | SỐ VỐN GÓP | TỶ LỆ (%) | PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN | TIẾN ĐỘ GÓP VỐN | VND | TƯƠNG ĐƯƠNG USD

 • Vốn huy động (dự kiến): ……………………………………………………………………………………………

 • Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): ………………………………………………..

 • b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu có)

 • c) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có)

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng giai đoạn)

 1. Công nghệ áp dụng (nếu có):……………………………………………………………………………..

 2. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có):
  Ghi rõ hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

 3. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư (nếu có): …………………………………………

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

 • ………………………………………………………………………………………………………………………..

 • ………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 3. Điều khoản thi hành

 1. Thời điểm có hiệu lực của quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư: ……………………….

 2. …(tên các cơ quan, cá nhân, tổ chức kinh tế) có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 3. Quyết định này được cấp cho ………………. (tên nhà đầu tư) và một bản được lưu tại ……………. (tên cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư).

Nơi nhận:

 • Như Điều 3;
 • Các cơ quan tham gia thẩm định;
 • Cơ quan đăng ký đầu tư;
 • UBND địa phương nơi thực hiện dự án;
 • Lưu: VT,…

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

3. Dự án nào cần phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư?

3.1 Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội?

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Các dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương của Quốc hội thường là các dự án đặc biệt, có quy mô và tác động lớn. Căn cứ Điều 30 Luật Đầu tư năm 2020, Quốc hội có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án sau đây:

 • Dự án đầu tư ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm:
  • Nhà máy điện hạt nhân;
  • Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên;
  • Dự án đầu t

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm Phụ nữ cần đối diện với 3 câu hỏi trước khi quyết định ly hôn…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm Mẫu…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm Độ tuổi, mức tiền chúc thọ, mừng thọ năm 2024 Gen Mã Di Truyền Và Quá Trình Nhân Đôi ADN: Lý Thuyết…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…