Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Rate this post

chủ trương đầu tư
Chủ trương đầu tư

1. Chủ trương đầu tư là gì?

“Chủ trương đầu tư là quyết định của cấp có thẩm quyền về các nội dung chủ yếu của chương trình, dự án đầu tư, nhằm làm căn cứ để lập, trình, phê duyệt quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư, quyết định phê duyệt về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư công.”

Theo Luật đầu tư công 2019, chủ trương đầu tư được áp dụng từ ngày 01/01/2020.

phê duyệt chủ trương đầu tư
Chủ chương đầu tư được phê duyệt bởi các cấp có thẩm quyền

2. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư

Quốc hội là đơn vị duy nhất có quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án, chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án quan trọng của quốc gia.

Chính phủ có quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công sử dụng vốn ngân sách trung ương, trừ chương trình được quy định tại Luật đầu tư công năm 2019.

Các dự án, chương trình được quy định tại Luật đầu tư công 2019 được quyết định bởi Thủ tướng Chính phủ.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A do địa phương quản lý. Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý.

Trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân quyết định việc giao cho UBND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương.

Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư công 2019.

quyết định chủ trương đầu tư
Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư

3. Hồ sơ, nội dung thẩm định đề nghị chấp nhận chủ trương đầu tư

3.1 Hồ sơ thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

Theo quy định tại Nghị định 40/2020/NĐ-CP, hồ sơ thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm:

  1. Tờ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi đã được hoàn thiện theo ý kiến thẩm định.
  2. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của cấp có thẩm quyền.
  3. Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.
  4. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Số lượng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án là 05 bộ tài liệu.

3.2 Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định theo khoản 3, 4 Điều 33 Luật đầu tư 2020 sửa đổi bổ sung như sau:

a) Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có).

b) Đánh giá nhu cầu sử dụng đất.

c) Đánh giá sơ bộ về hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

d) Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có).

đ) Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định hoặc lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

e) Đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị.

g) Đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa và các điều kiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư
Nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

4. Quy trình thực hiện quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

Quy trình thực hiện quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm 6 bước cơ bản sau đây:

Bước 1: Nhà đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo nộp đầy đủ hồ sơ bao gồm 4 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 4: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tại bước 1, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung thẩm định theo quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 5: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án gồm những nội dung quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 6: Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã nộp hồ sơ tại bước 1. Đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan sẽ được giao tổ chức đấu giá. Trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đấu thầu, cơ quan sẽ tổ chức đấu thầu để thực hiện công khai các danh mục dự án theo quy định.

Xem thêm bài viết: Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Trên đây là toàn bộ những thông tin về các hồ sơ, nội dung quy trình thực hiện quyết định về chủ trương đầu tư! Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về bài viết hoặc muốn liên hệ trực tiếp với luật sư để nhận tư vấn chi tiết!

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm Quyết định 6858/QĐ-BYT: Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện Việt Nam Quyết định đưa vụ án ra xét xử: Bước quan trọng…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Hợp đồng đại lý thương mại và mẫu hợp đồng đại lý thương mại

Trong lĩnh vực kinh doanh, hợp đồng đại lý thương mại đóng vai trò quan trọng và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề như…