Mẫu Quyết Định Chỉ Định Thầu Mua Bán Hàng Hóa, Thiết Bị: Tìm Hiểu Về Quy Trình và Thành Phần Quan Trọng

Rate this post

Trong quá trình mua sắm và chỉ định thầu mua thiết bị, việc có một Mẫu Quyết Định Chỉ Định Thầu Mua Thiết Bị đóng vai trò quan trọng. Đây là tài liệu chính thức do người có thẩm quyền ban hành để xác định nhà thầu được chỉ định thực hiện gói thầu. Dưới đây là một số nội dung quan trọng thường có trong Mẫu Quyết Định Chỉ Định Thầu Mua Hàng Hoá, Thiết Bị.

1. Mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị là gì?

1.1. Mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị là gì?

Mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị là một văn bản quan trọng trong quá trình đấu thầu và mua sắm tài sản, được ban hành bởi người có thẩm quyền để chỉ định đơn vị nhận thầu mua thiết bị. Quyết định này chứa thông tin chi tiết về việc chỉ định thầu, bao gồm đơn vị nhận thầu, giá giao thầu, thời gian thực hiện hợp đồng, và nội dung gói thầu mua thiết bị cụ thể. Mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị là cơ sở pháp lý quan trọng để bên nhận thầu tiến hành thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị là một phần quan trọng trong quá trình đấu thầu và mua sắm tài sản cho cơ quan nhà nước hoặc tổ chức. Nó thể hiện sự chấp thuận và quyết định chính thức của người có thẩm quyền về việc chỉ định thầu cho một đơn vị cụ thể. Mẫu này cung cấp cơ sở pháp lý để đơn vị nhận thầu tiến hành ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật.

1.2. Quy trình chỉ định thầu mua thiết bị

Quy trình chỉ định thầu mua thiết bị là một loạt các bước quan trọng để đảm bảo quyết định chỉ định thầu được thực hiện một cách công bằng và hiệu quả. Quy trình này bao gồm các bước sau:

[1.2.1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu]

Trước khi chỉ định thầu, cần tiến hành chuẩn bị lựa chọn nhà thầu. Điều này bao gồm việc xác định những yêu cầu và tiêu chuẩn cần thiết cho nhà thầu, đồng thời xây dựng hồ sơ yêu cầu.

[1.2.2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu]

Sau khi có hồ sơ yêu cầu, đơn vị cần tổ chức quá trình lựa chọn nhà thầu, thông qua việc tiến hành thẩm định hồ sơ yêu cầu và xem xét các đề nghị chỉ định thầu từ các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm.

[1.2.3. Trình, thẩm định và phê duyệt]

Sau khi nhận được các đề nghị chỉ định thầu, đơn vị cần thẩm định các hồ sơ này dựa trên quy định của pháp luật và căn cứ vào các báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu. Quyết định chỉ định thầu sau đó cần được phê duyệt bằng văn bản.

[1.2.4. Công khai kết quả chỉ định thầu]

Kết quả của quyết định chỉ định thầu cần được công khai để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu thầu.

[1.2.5. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng]

Cuối cùng, sau khi quyết định chỉ định thầu được thực hiện, đơn vị cần hoàn thiện quá trình ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định.

1.3. Thành phần cơ bản của mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị

1.3.1. Thông tin về quyết định

 • Tên cơ quan ban hành quyết định.
 • Ngày tháng năm ban hành quyết định.

1.3.2. Căn cứ pháp lý

 • Thông tin về các văn bản pháp luật mà quyết định dựa trên, chẳng hạn như Luật đấu thầu và các Thông tư liên quan.

1.3.3. Nội dung quyết định

 • Đơn vị nhận thầu: Tên và thông tin liên hệ của đơn vị được chỉ định thầu.
 • Giá giao thầu: Giá trị của gói thầu mua thiết bị.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian cụ thể cho việc thực hiện hợp đồng.
 • Ghi rõ nội dung chi tiết của gói thầu mua thiết bị.

1.3.4. Điều khoản cuối cùng

 • Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị có liên quan được chỉ định thực hiện quyết định.

2. Mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị

Quý độc giả có thể tải mẫu quyết định chỉ định thầu mua thiết bị, hàng hoá tại đây.

3. Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định chỉ định thầu mua sắm thiết bị:

Khi sử dụng mẫu quyết định chỉ định thầu mua sắm thiết bị, bạn cần thực hiện các bước sau:

(1) Điền tên gói thầu mua sắm thiết bị: Trước hết, hãy xác định tên chính xác của gói thầu mua sắm thiết bị mà bạn đang quản lý.

(2) Điền tên bên nhận thầu: Đây là nơi bạn ghi tên của bên nhận thầu, tức là nhà thầu được chỉ định thầu.

(3) Điền giá giao thầu: Trong phần này, bạn cần xác định giá trị giao thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị.

(4) Điền thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian dự kiến để nhà thầu thực hiện hợp đồng.

4. Quy định của pháp luật về chỉ định thầu mua thiết bị:

Chính pháp luật đã đề ra những quy định rõ ràng về việc chỉ định thầu mua thiết bị, đặc biệt tại Điều 22 Luật đấu thầu 2013 và Điều 15 Thông tư 58/2016/TT-BTC. Những quy định này áp dụng cho các cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, xã hội, và nhiều tổ chức khác. Dưới đây là các điểm chính được quy định:

4.1. Các trường hợp chỉ định thầu

Pháp luật quy định rõ những trường hợp cụ thể mà chỉ định thầu được áp dụng. Đây là những tình huống đặc biệt và quan trọng, bao gồm:

(1) Gói thầu đặc biệt: Gói thầu này bao gồm các dự án có tính chất đặc biệt như cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế xây dựng liên quan đến quyền tác giả, hoặc gói thầu thi công các tác phẩm nghệ thuật đặc biệt.

(2) Bảo vệ chủ quyền quốc gia: Chỉ định thầu cần triển khai để bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo.

(3) Các tình huống cấp bách: Các gói thầu cần thực hiện để khắc phục sự cố bất khả kháng, bảo đảm bí mật nhà nước, tránh nguy hại đến cộng đồng dân cư, hoặc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình huống cấp bách.

(4) Mua sắm hàng hóa đặc biệt: Chỉ định thầu được áp dụng khi mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do tính tương thích về công nghệ, bản quyền hoặc khi gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm, mua bản quyền sở hữu trí tuệ.

(5) Gói thầu nhỏ: Các gói thầu có giá trị không quá 100.000.000 đồng cũng có thể được chỉ định thầu.

4.2. Điều kiện và trình tự chỉ định thầu

Pháp luật quy định rất cụ thể về điều kiện và trình tự để thực hiện việc chỉ định thầu. Các điều kiện này bao gồm:

 • Tổ chức thầu phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.
 • Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Thời gian thực hiện chỉ định thầu không quá 45 ngày.

4.3. Quy trình chỉ định thầu

Quy trình chỉ định thầu được chia thành năm bước cơ bản:

(1) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Bao gồm việc lập hồ sơ yêu cầu và các tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.

(2) Tổ chức lựa chọn nhà thầu: Nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

(3) Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu.

(4) Trình, thẩm định; phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu.

(5) Hoàn thiện và ký kết hợp đồng: Hợp đồng ký kết phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ đề xuất và các tài liệu liên quan.

Đối với gói thầu được áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn, cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Việc này phải được thực hiện nhanh chóng và đảm bảo tính bí mật khi cần.

4.4. Loại hình chỉ định thầu

Pháp luật cho phép hai loại hình chỉ định thầu: chỉ định thầu thông thường và chỉ định thầu rút gọn. Cách thực hiện và quy trình áp dụng cho mỗi loại hình có thể khác nhau tùy theo tính chất và điều kiện của gói thầu.

5. Cơ sở pháp lý về đấu thầu và mua sắm

1. Luật đấu thầu 2013

Luật đấu thầu 2013 là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng về quản lý và thực hiện các giao dịch đấu thầu tại Việt Nam. Luật này đã định rõ các quy định và quy trình liên quan đến việc tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, và quản lý hợp đồng đấu thầu. Nó cung cấp cơ sở pháp lý mạnh mẽ để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm các sản phẩm và dịch vụ.

2. Thông tư 58/2016/TT-BTC Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm

Thông tư này được ban hành bởi Bộ Tài chính và có tên đầy đủ là “Thông tư 58/2016/TT-BTC Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.” Thông tư này đi vào chi tiết hơn về việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm và quy định các tiêu chuẩn cụ thể về quản lý và thực hiện giao dịch mua sắm.

3. Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định này, có tiêu đề “Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu,” được ban hành để hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Luật đấu thầu 2013 liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu. Nghị định này cung cấp hướng dẫn cụ thể về các quy trình, tiêu chuẩn và thủ tục liên quan đến việc chọn lựa nhà thầu trong các giao dịch đấu thầu.

Kết luận

Như vậy, quy định về chỉ định thầu mua thiết bị theo pháp luật là một quá trình rất chi tiết và cụ thể. Các cơ quan và tổ chức cần tuân theo những quy định này để đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và công bằng trong việc mua sắm và chỉ định thầu. Điều này đồng nghĩa với việc bảo vệ lợi ích của nhà nước và cộng đồng dân cư.

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm Công Nhận Thôn Đặc Biệt Khó Khăn, Xã Khu Vực I, II, III Thuộc Vùng…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm Luật…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm Biểu mẫu – Thỏa thuận chuyển đến làm công việc khác so với HĐLĐ Hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…