Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên

Rate this post

Từ ngày 15/8/2021, Thông tư số 03/2021/TT-BNV có hiệu lực thi hành, nhập vào sửa đổi và bổ sung Thông tư số 08/2013/TT-BNV và Thông tư số 04/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Hướng dẫn quy định về nâng bậc lương

Theo đúng quy định của Bộ Nội vụ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Tại Điều 63 và Điều 65 của Nghị định này, việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với chức danh nghề nghiệp hạng I được phân cấp đối với các cơ quan, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Ngoài ra, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 cũng quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Theo đó, các cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cũng có thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương.

Tuy nhiên, một số địa phương đã đề nghị có hướng dẫn rõ hơn về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn, cũng như kéo dài thời gian xét nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV và Thông tư số 04/2005/TT-BNV.

Với mục tiêu đảm bảo chế độ và chính sách đồng bộ, Bộ Nội vụ đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV và sửa đổi điểm 1.3 khoản 1 Mục III của Thông tư số 04/2005/TT-BNV.

Nội dung quan trọng của Thông tư 03/2021/TT-BNV

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV

  • Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư số 08/2013/TT-BNV về áp dụng chế độ cho người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

  • Bổ sung điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, xác định thời gian tính vào để xét nâng bậc lương thường xuyên là thời gian phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

  • Bổ sung điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, quy định thời gian không tính vào để xét nâng bậc lương thường xuyên, bao gồm thời gian tập sự, thời gian đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự, thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo, và thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành.

  • Sửa đổi tiêu chuẩn 1 điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV đối với cán bộ, công chức, thành từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

  • Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

  • Sửa đổi điểm b và điểm c khoản 3 Điều 4 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, quy định về thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phụ cấp thâm niên vượt khung

  • Bổ sung điểm 1.3 khoản 1 Mục I, xác định đối tượng áp dụng là người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

  • Sửa đổi điểm 1.3 khoản 1 Mục III, kéo dài thời gian để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật, tương ứng với thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.

  • Bổ sung cụm từ “và người lao động” sau cụm từ “cán bộ, công chức, viên chức” trong các quy định của Thông tư số 04/2005/TT-BNV.

Thông tư số 03/2021/TT-BNV cũng quy định về hiệu lực và trách nhiệm thi hành, với sự chịu trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Để đảm bảo chế độ và chính sách đồng bộ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Thông tư số 03/2021/TT-BNV là một cập nhật cần thiết và quan trọng.

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm Mẫu hợp đồng chuyển nhượng góp vốn…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Công bố quyết định thanh tra tại Công an tỉnh Nghệ An Mẫu…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…