Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường xây dựng chất lượng

Rate this post

Bạn đã từng tự hỏi về quyết định quan trọng để thành lập Ban chỉ huy công trường xây dựng chưa? Đây là một bước không thể thiếu để đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng. Hãy cùng tìm hiểu về quyết định này và những yêu cầu cần đáp ứng để đảm bảo công trình được thực hiện một cách an toàn và chất lượng.

Điều kiện đảm nhận chức danh

Theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, chỉ huy trưởng công trường phải có năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình và chứng chỉ hành nghề phù hợp. Điều này đảm bảo rằng công trình được xây dựng an toàn và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Chỉ huy trưởng công trường có vai trò quan trọng trong giám sát, kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công công trình. Do đó, đảm bảo rằng chỉ huy trưởng phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và năng lực để đảm nhận công việc.

Chứng chỉ và điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trình

Theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng. Cụ thể:

 • Hạng I: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường phần việc từ cấp I hoặc từ cấp II cùng lĩnh vực trở lên.
 • Hạng II: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường phần việc từ cấp II hoặc từ cấp III cùng lĩnh vực trở lên.
 • Hạng III: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng phần việc từ cấp III hoặc từ cấp IV cùng lĩnh vực trở lên.

Điều này cho thấy quy định đối với năng lực chuyên môn của chỉ huy trưởng. Hạng càng cao thể hiện năng lực đảm nhận công trình phức tạp càng cao. Chỉ huy trưởng công trình hạng I, II, III đều có thể làm chỉ huy trưởng công trình hạng IV, bởi công trình hạng IV là các công trình đơn giản nhất và chỉ huy trưởng ở các hạng công trình đều có thể đảm nhận.

Yêu cầu cần đảm bảo để được làm chỉ huy trưởng công trình

Để được làm chỉ huy trưởng công trình, cá nhân cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Chỉ huy trưởng công trình mọi cấp phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. Chứng chỉ hành nghề xác định chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng được đào tạo, và được cơ quan quản lý nhà nước cho phép hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.
 • Có kinh nghiệm làm chỉ huy trưởng công trình theo từng hạng tương ứng. Kinh nghiệm đảm bảo triển khai công việc và làm quen với nhiệm vụ trong thực tế. Đồng thời, phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn và chứng nhận khi đảm nhận chức vụ.

Ban chỉ huy công trường xây dựng tiếng Anh là gì?

Nếu bạn đang tìm hiểu về thuật ngữ tiếng Anh tương đương cho Ban chỉ huy công trường xây dựng, đó là “Construction site command board”.

Mẫu quyết định mới nhất

CÔNG TY……… Địa chỉ: ………… Văn phòng giao dịch: ………… Tel: ……… Website: ……… Số: …………. ………, ngày … tháng … năm ……….. GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………

 • Căn cứ theo Điều lệ Công ty ………..
 • Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc công ty.
 • Căn cứ Hợp đồng kinh tế số: …………..

QUYẾT ĐỊNH (V/v thành lập Ban chỉ huy công trường)

Điều 1: Nay quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường trực thuộc Công ty để thực hiện gói thầu “…………” Thuộc dự án: ………….., gồm những ông/bà có tên sau đây: Ông: ……….. Kỹ sư ……….. Chức vụ: ……… Ông: ……….. Kỹ sư ………. Chức vụ: ………… Ông: ……….. Kỹ sư …………. Chức vụ: ……… Ông: ………….. Công nhân ……….. Chức vụ: ………… Ông: ……….. Công nhân ……….. Chức vụ: ………… Ông: ……….. Công nhân ………….. Chức vụ: …………

Điều 2: Ban chỉ huy công trường có trách nhiệm thay mặt Công ty trực tiếp điều hành mọi công việc tại công trình: “……..” thường xuyên báo cáo tình hình, chất lượng, tiến độ thi công về Công ty, chịu trách nhiệm trước Bên giao thầu và Giám đốc công ty về các quyết định của mình.

Điều 3: Các phòng, Ban bộ phận Công ty và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu từ ngày ký.

Nơi nhận:

 • Như Điều 3.
 • Giám đốc (báo cáo).

GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Cách viết quyết định

 • Đối tượng ra quyết định: Giám đốc công ty.

Quyết định này do giám đốc công ty thực hiện, người quản lý và điều hành các hoạt động của công ty. Khi có nhu cầu xây dựng, cần thiết có đội ngũ tham gia chỉ huy. Do đó, việc thành lập Ban chỉ huy là cần thiết để điều hành hoạt động cụ thể, giám sát hiệu quả xây dựng công trình.

 • Các thông tin về doanh nghiệp:

Thông tin về tên, địa chỉ nhằm xác định tính cụ thể của doanh nghiệp được nhắc đến. Bên cạnh đó, cung cấp chi tiết thông tin mã số doanh nghiệp để xác định đúng hoạt động của doanh nghiệp.

 • Căn cứ đưa ra quyết định:

Phải xác định căn cứ trên các tiêu chuẩn đặt ra theo quy định pháp luật, thể hiện thẩm quyền của người ra quyết định. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu quy định pháp luật liên quan và yêu cầu của doanh nghiệp về ý nghĩa, mục đích xây dựng công trình.

 • Cung cấp thông tin về gói thầu, dự án:

Thông tin về gói thầu, dự án gắn liền với công việc tiến hành trong tương lai. Ban chỉ hủy công trình sau khi được thành lập phải thực hiện các công việc liên quan đến dự án này. Điều này đảm bảo phân công và phối hợp giữa các đối tượng có năng lực để hoàn thành dự án.

 • Thông tin của các thành viên thuộc Ban chỉ huy công trường:

Thông tin về thành viên, năng lực, hạng năng lực cũng như chức vụ nắm giữ. Đảm bảo trình độ, năng lực và thực hiện trách nhiệm, quyền hạn tương ứng với chuyên môn. Các điều kiện quy định trong luật, nghị định cụ thể với giám sát thi công các hạng.

 • Xác định quyền hạn, trách nhiệm cho Ban chỉ huy:

Quyết định này hoặc quyết định, quy chế khác của doanh nghiệp phải xác định quyền hạn và trách nhiệm của Ban chỉ hủy để đảm bảo hiệu quả chỉ huy, triển khai công trình đúng tiến độ và chất lượng.

Phạm vi hoạt động của Ban chỉ huy

Căn cứ quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, phạm vi hoạt động của Ban chỉ huy công trường sẽ tùy thuộc vào hạng đánh giá đối với giám sát thi công công trình.

 • Đối với giám sát thi công hạng I: Được đánh giá với năng lực và trình độ chuyên môn cao nhất. Họ có thể đảm nhiệm chức vụ cao nhất trong ban giám sát. Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với tất cả các công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thuộc lĩnh vực công trình đã làm chỉ huy trưởng công trường.

 • Đối với giám sát thi công hạng II: Xác định với các chủ thể có năng lực, chuyên môn nhất định. Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thuộc lĩnh vực công trình đã làm chỉ huy trưởng công trường.

 • Đối với giám sát thi công hạng III: Thể hiện các năng lực và đào tạo trình độ chuyên môn giới hạn. Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình thuộc lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thuộc lĩnh vực công trình đã tham gia thi công xây dựng.

Căn cứ pháp lý cho việc thành lập Ban chỉ huy công trường là Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Từ thông tin trên, bạn đã hiểu rõ hơn về quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường xây dựng và những yêu cầu cần đáp ứng. Đừng ngại liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin và đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này.

Nguồn: Luật Sư Tuấn

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm Quyết định 1439/QĐ-TLĐ: Chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Thu Gom Chất Thải Rắn…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Mẫu Biên bản thanh lý Hợp đồng thông dụng mới nhất Các trường hợp phải hủy bỏ quyết định…