Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200: Sự cần thiết và mới mẻ

Rate this post

Xin chào bạn đọc! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200, một chủ đề rất thú vị và quan trọng trong lĩnh vực kế toán. Hãy cùng đọc để hiểu rõ hơn về nó nhé!

Tại sao hệ thống tài khoản kế toán là cần thiết?

Có thể bạn đang tự hỏi, tại sao cần phải sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200? Đơn giản, hệ thống này giúp doanh nghiệp xác định và phân loại các khoản thu, chi, thuế và nợ phải trả một cách rõ ràng và chính xác. Điều này giúp quản lý tài chính hiệu quả hơn, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý và báo cáo tài chính theo quy định pháp luật.

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200

Dưới đây là danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 mới nhất. Đối với các bạn quan tâm, có thể tải hệ thống tài khoản chi tiết tại đây.

Cấp 1: Tài khoản tài sản

 • 111: Tiền mặt
 • 112: Tiền gửi Ngân hàng
 • 113: Tiền đang chuyển
 • 121: Chứng khoán kinh doanh
 • 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 • 131: Phải thu của khách hàng
 • 133: Thuế GTGT được khấu trừ
 • 136: Phải thu nội bộ
 • 138: Phải thu khác
 • 141: Tạm ứng
 • 151: Hàng mua đang đi đường
 • 152: Nguyên liệu, vật liệu
 • 153: Công cụ, dụng cụ
 • 154: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • 155: Thành phẩm
 • 156: Hàng hóa
 • 157: Hàng gửi đi bán
 • 158: Hàng hoá kho bảo thuế
 • 161: Chi sự nghiệp
 • 171: Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
 • 211: Tài sản cố định hữu hình
 • 212: Tài sản cố định thuê tài chính
 • 213: Tài sản cố định vô hình
 • 214: Hao mòn tài sản cố định
 • 217: Bất động sản đầu tư
 • 221: Đầu tư vào công ty con
 • 222: Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
 • 228: Đầu tư khác
 • 229: Dự phòng tổn thất tài sản
 • 241: Xây dựng cơ bản dở dang
 • 242: Chi phí trả trước
 • 243: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
 • 244: Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Cấp 2: Tài khoản nợ phải trả

 • 331: Phải trả cho người bán
 • 333: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
 • 336: Phải trả nội bộ
 • 338: Phải trả khác
 • 341: Vay và nợ thuê tài chính
 • 343: Trái phiếu phát hành
 • 344: Nhận ký quỹ, ký cược
 • 347: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
 • 352: Dự phòng phải trả
 • 353: Quỹ khen thưởng phúc lợi
 • 356: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
 • 357: Quỹ bình ổn giá

Cấp 3: Tài khoản vốn chủ sở hữu

 • 411: Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 • 412: Chênh lệch đánh giá lại tài sản
 • 413: Chênh lệch tỷ giá hối đoái
 • 414: Quỹ đầu tư phát triển
 • 417: Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
 • 418: Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
 • 419: Cổ phiếu quỹ
 • 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 • 441: Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
 • 461: Nguồn kinh phí sự nghiệp
 • 466: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Cấp 4: Tài khoản doanh thu

 • 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 515: Doanh thu hoạt động tài chính

Cấp 5: Tài khoản chi phí SXKD

 • 611: Mua hàng
 • 621: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
 • 622: Chi phí nhân công trực tiếp
 • 623: Chi phí sử dụng máy thi công
 • 627: Chi phí sản xuất chung
 • 631: Giá thành sản xuất
 • 632: Giá vốn hàng bán
 • 635: Chi phí tài chính
 • 641: Chi phí bán hàng
 • 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp

Cấp 6: Tài khoản thu nhập khác

 • 711: Thu nhập khác

Cấp 7: Tài khoản chi phí khác

 • 811: Chi phí khác

Cấp 8: Tài khoản xác định KQKD

 • 911: Xác định kết quả kinh doanh

Kết luận

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý tài chính một cách chính xác và dễ dàng. Hy vọng thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hệ thống này. Nếu bạn cần tải hệ thống tài khoản chi tiết, hãy truy cập đây để tải về.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT: Đánh giá học sinh tiểu…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Thông tư 65/2013/TT-BTC: Sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC và quy định về thuế giá trị gia tăng Luật về Phòng cháy chữa…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Hệ thống văn bản Thông tư 02: Đồ Dùng – Đồ Chơi Mầm Non Mới Nhất Download giấy báo nợ của ngân…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…