Baolanhmy.com

Rate this post

Bạn có hồ sơ định cư Mỹ đã hoàn tất 6 bước NVC đang chờ thư phỏng vấn? Bạn chưa biết lịch phỏng vấn đã được cấp tới đâu?

Chúc mừng! Bạn đã tìm đúng chỗ! Thông tin ở đây sẽ giúp bạn theo dõi được lịch phỏng vấn dành cho những hồ sơ đã hoàn tất 6 bước NVC.

Hồ sơ đủ điều kiện chờ nhận thư phỏng vấn

Tất cả những diện hồ sơ định cư Mỹ, trừ diện K1, đều được NVC xếp lịch phỏng vấn. Để được xếp lịch phỏng vấn, hồ sơ của bạn phải đáp ứng 2 điều kiện sau:

 1. Điều kiện 1: Ngày trên lịch visa bulletin đã vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ.
 2. Điều kiện 2: Hồ sơ hoàn tất 6 bước NVC càng sớm thì nhận được lịch phỏng vấn càng sớm.

Do 2 năm dịch nên số lượng hồ sơ chờ phỏng vấn rất nhiều, đặc biệt là diện hồ sơ ưu tiên F.

Lịch phỏng vấn 2023

Lịch phỏng vấn tháng 8/2023

 • Ngày 04/07/2023: NVC đã xếp lịch phỏng vấn cho hồ sơ diện immediate relative đến ngày 26/06/2023. Diện F1, F2B, F3, F4: Đã cấp lịch phỏng vấn cho hồ sơ làm xong 6 bước đến tháng 3/2023.

 • Ngày 16/6/2023: NVC đã xếp lịch phỏng vấn cho hồ sơ diện CR1/CR2/IR1/IR2/IR5 (immediate relative) hoàn tất hồ sơ đến tháng 6/2023, phỏng vấn tháng 8/2023.

Lịch phỏng vấn hồ sơ đã hoàn tất 6 bước NVC 2023

Tháng 5/2023

Ngày 29/05/2023, NVC đã cấp lịch phỏng vấn cho các diện hồ sơ như sau:

 • Diện F1 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 07-12/2021, 01/2022 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 07/2023.
 • Diện F2A đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 07-12/2021, 01-02/2022 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 07/2023.
 • Diện F2B đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 07-12/2021, 01/2022 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 07/2023.
 • Diện F3 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 07-12/2021 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 07/2023.
 • Diện F4 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 07-12/2021 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 07/2023

Lưu ý: Sở dĩ lịch phỏng vấn tháng 7/2023 được cấp nhiều tháng do giai đoạn từ tháng 07/2021 – 11/2021 Việt Nam bị phong tỏa do dịch Covid-19, có rất ít người được phép đi làm Lý lịch tư pháp số 2 để hoàn thành 6 bước NVC theo yêu cầu. Thời điểm đó, thời gian hoàn thành 6 bước NVC mất 3 tháng.

Ngày 18/05/2023, NVC đã cấp lịch phỏng vấn cho các diện hồ sơ như sau:

 • Diện CR1/ IR1/ CR2/ IR2/ IR5 đã hoàn tất hồ sơ NVC tháng 5/2023 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 07/2023.

Tháng 4/2023

Ngày 28/04/2023, NVC đã cấp lịch phỏng vấn cho các diện hồ sơ như sau:

 • Diện CR1/ IR1/ CR2/ IR2/ IR5 đã hoàn tất hồ sơ NVC tháng 4/2023 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 06/2023.
 • Diện F1 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 04/2021 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 06/2023.
 • Diện F2A đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 05-06-07/2021 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 06/2023.
 • Diện F2B đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 04/2021 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 06/2023.
 • Diện F3 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 04/2021 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 06/2023.
 • Diện F4 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 04/2021 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 06/2023.

Ngày 18/04/2023, NVC đã cấp lịch phỏng vấn tháng 06/2023 cho các diện immediate relative (IR1/IR2/CR1/CR2/IR5) có hồ sơ hoàn tất đến tháng 4/2023.

Ngày 04/4/2023, NVC đã cấp lịch phỏng vấn cho hồ sơ các diện sau đây:

 • Diện CR1/ IR1/ CR2/ IR2/ IR5 đã hoàn tất hồ sơ NVC tháng 02-03/2023 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 05/2023.
 • Diện F1 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 03/2021 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 05/2023.
 • Diện F2A đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 03-04/2021 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 05/2023.
 • Diện F2B đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 03/2021 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 05/2023.
 • Diện F3 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 03/2021 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 05/2023.
 • Diện F4 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 03/2021 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 05/2023.

Tháng 03/2023

Ngày 08 và 09/03/2022, NVC đã cấp lịch phỏng vấn cho hồ sơ các diện sau đây:

 • Diện CR1/ IR1/ CR2/ IR2/ IR5 đã hoàn tất hồ sơ NVC tháng 02-03/2023 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 05/2023.
 • Diện F1 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 12-01/2021 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 04/2023.
 • Diện F2A đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 01-02/2021 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 04/2023.
 • Diện F2B đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 12-01/2021 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 04/2023.
 • Diện F3 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 12-01/2021 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 04/2023.
 • Diện F4 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 12-01/2021 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 04/2023.

Tháng 02/2023

Tháng 02/2022, NVC đã cấp lịch phỏng vấn cho hồ sơ các diện sau đây:

 • Diện CR1/ IR1/ CR2/ IR2/ IR5 đã hoàn tất hồ sơ NVC tháng 01-02/2023 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 04/2023.
 • Diện F1 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 10/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 03/2023.
 • Diện F2A đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 10-11-12/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 03/2023.
 • Diện F2B đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 10/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 03/2023.
 • Diện F3 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 10/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 03/2023.
 • Diện F4 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 10/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 03/2023.

Tháng 11/2022

Tháng 11/2022, NVC đã cấp lịch phỏng vấn cho hồ sơ các diện sau đây:

 • Diện CR1/ IR1/ CR2/ IR2/ IR5 đã hoàn tất hồ sơ NVC tháng 9-10/2022 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 12/2022.
 • Diện F1 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 08/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 12/2022.
 • Diện F2A đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 08/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 12/2022.
 • Diện F2B đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 12/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 12/2022.
 • Diện F3 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 09/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 12/2022.
 • Diện F4 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 09/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 12/2022.

Tháng 09/2022

Tháng 09/2022, NVC đã cấp lịch phỏng vấn cho hồ sơ các diện sau đây:

 • Diện CR1/ IR1/ CR2/ IR2/ IR5 đã hoàn tất hồ sơ NVC tháng 08/2022 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 10/2022.
 • Diện F1 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 07/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 10/2022.
 • Diện F2A đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 07/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 10/2022.
 • Diện F2B đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 07/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 10/2022.
 • Diện F3 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 07/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 10/2022.
 • Diện F4 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 07/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 10/2022.

Tháng 08/2022

Tháng 08/2022, NVC đã cấp lịch phỏng vấn cho hồ sơ các diện sau đây:

 • Diện CR1/ IR1/ CR2/ IR2/ IR5 đã hoàn tất hồ sơ NVC tháng 06/2022 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 09/2022.
 • Diện F1 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 06/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 09/2022.
 • Diện F2A đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 06/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 09/2022.
 • Diện F2B đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 06/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 09/2022.
 • Diện F3 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 06/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 09/2022.
 • Diện F4 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 06/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 09/2022.

Tháng 07/2022

Tháng 07/2022, NVC đã cấp lịch phỏng vấn cho hồ sơ các diện sau đây:

 • Diện CR1/ IR1/ CR2/ IR2/ IR5 đã hoàn tất hồ sơ NVC tháng 06/2022 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 09/2022.
 • Diện F1 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 06/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 09/2022.
 • Diện F2A đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 06/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 09/2022.
 • Diện F2B đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 06/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 09/2022.
 • Diện F3 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 06/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 09/2022.
 • Diện F4 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 06/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 09/2022.

Tháng 06/2022

Tháng 06/2022, NVC đã cấp lịch phỏng vấn cho hồ sơ các diện sau đây:

 • Diện CR1/ IR1/ CR2/ IR2/ IR5 đã hoàn tất hồ sơ NVC tháng 06/2022 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 08/2022.
 • Diện F1 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 05/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 08/2022.
 • Diện F2A đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 05/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 08/2022.
 • Diện F2B đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 05/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 08/2022.
 • Diện F3 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 05/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 08/2022.
 • Diện F4 đã hoàn tất 6 bước NVC vào tháng 05/2020 được cấp lịch phỏng vấn vào tháng 08/2022.

Cập nhật ngày 30/06/2022: Chính xác lịch phỏng vấn được cấp cho hồ sơ hoàn tất NVC đến nửa đầu tháng 05/2020.

Related Posts

Xe 50cc loại nào đi xa nhất? Đi được bao nhiêu km?

Xe máy 50cc có thể đi được bao nhiêu km? Đây là câu hỏi của rất nhiều người đang hoặc có ý định mua xe 50cc. Hôm…

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA: Bảo vệ sức khỏe công nhân trong điều kiện lao động không thuận lợi

Những yếu tố có hại trong lao động là những yếu tố của điều kiện lao động không thuận lợi, vượt quá giới hạn của tiêu chuẩn…

Làm sai báo cáo tài chính có bị phạt và có phải nộp lại hay không?

Lập báo cáo tài chính là một công việc tốn nhiều thời gian để thực hiện các nghiệp vụ kế toán. Vì khối lượng dữ liệu lớn…

Nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế

Có thể bạn quan tâm 10 Trung tâm dạy Toán cấp 2 ở Hà Nội uy tín nhất CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI DOVAXA…

Thí nghiệm CBR hiện trường: Đánh giá chất lượng nền đất và móng đường

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thí nghiệm CBR hiện trường theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8821:2011. Phương pháp này giúp xác định chỉ…

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa nhập khẩu bao gồm những gì?

Bạn có biết rằng hồ sơ hải quan đóng một vai trò quan trọng trong quá trình xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa? Hãy cùng tôi…