UBND Xã Trường Yên – Huyện Hoa Lư

Rate this post

Khiếu nại tranh chấp đất đai là một quyền của chúng ta khi cho rằng quyết định hành chính xâm phạm đến quyền lợi và lợi ích của chúng ta. Để khiếu nại thành công, chúng ta cần tuân thủ trình tự, thủ tục và thẩm quyền liên quan. Hãy cùng Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam khám phá về khiếu nại tranh chấp đất đai nhé!

Khiếu nại tranh chấp đất đai là gì?

Tranh chấp đất đai xảy ra khi có sự mâu thuẫn về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên. Khiếu nại là việc chúng ta yêu cầu cơ quan nhà nước xem xét lại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính có liên quan đến quản lý đất đai. Điều này chỉ xảy ra khi chúng ta tin rằng quyết định hoặc hành vi hành chính đó vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của chúng ta.

Thông qua Luật Khiếu nại, chúng ta có quyền khiếu nại về đất đai, tuân thủ thủ tục quy định để yêu cầu cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính liên quan đến quản lý đất đai.

Đối tượng của khiếu nại đất đai là gì?

Đối tượng khiếu nại đất đai là các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính liên quan đến quản lý đất đai. Các quyết định hành chính cụ thể bao gồm:

 • Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 • Quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư
 • Quyết định cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

Điều kiện thực hiện quyền khiếu nại đất đai

3.1 Điều kiện thực hiện quyền khiếu nại theo thủ tục khiếu nại lần đầu

Để khiếu nại đất đai, chúng ta phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Chúng ta là người sử dụng đất, có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất bị tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính khiếu nại.
 • Chúng ta tin rằng quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính liên quan đến quản lý đất đai vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chúng ta.
 • Chúng ta có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc có người đại diện hợp pháp khiếu nại nếu cần thiết.
 • Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết.
 • Chúng ta tuân thủ thời hiệu, thời hạn khiếu nại hoặc có lý do hợp lệ nếu đã hết thời hiệu, thời hạn.
 • Khiếu nại chưa có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai (điều này chỉ áp dụng trong trường hợp đã có quyết định khiếu nại lần đầu nhưng không đồng ý).

3.2. Điều kiện thực hiện khiếu nại theo thủ tục khiếu nại lần hai

Ngoài các điều kiện trong thủ tục khiếu nại lần đầu, khi chúng ta muốn khiếu nại lần hai, chúng ta cần có quyết định giải quyết khiếu nại đất đai lần đầu.

Trình tự, thủ tục khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

4.1 Trình tự, thủ tục khiếu nại quyết định giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu

Bước 1: Gửi đơn khiếu nại và tiếp nhận đơn khiếu nại.

 • Đơn khiếu nại cần bao gồm thông tin về ngày, tháng, năm khiếu nại, tên đơn khiếu nại, tên người có thẩm quyền giải quyết hoặc cơ quan giải quyết, họ tên, nơi cư trú, số điện thoại của người khiếu nại, đối tượng bị khiếu nại, nội dung vụ việc, cam kết của người khiếu nại, tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Bước 2: Thụ lý đơn khiếu nại.

 • Người có thẩm quyền thụ lý giải quyết khiếu nại trong vòng 10 ngày làm việc sau khi nhận được đơn.
 • Trong trường hợp không thụ lý, lý do phải được nêu rõ.

Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại.

 • Người giải quyết khiếu nại kiểm tra lại quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của mình. Nếu khiếu nại đúng, người giải quyết khiếu nại sẽ ra quyết định giải quyết ngay.
 • Trong trường hợp chưa có căn cứ để kết luận nội dung khiếu nại, người giải quyết khiếu nại tự mình hoặc giao cho người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại và kiến nghị giải quyết khiếu nại.

Bước 4: Tổ chức đối thoại.

 • Khi cần thiết, người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại để làm rõ vụ việc.
 • Kết quả đối thoại sẽ được lập thành biên bản và sẽ là một trong những căn cứ để giải quyết khiếu nại.

Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại.

 • Người giải quyết khiếu nại phải ra quyết định giải quyết khiếu nại và gửi kết quả giải quyết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định giải quyết.

4.2. Thủ tục giải quyết khiếu nại đất đai lần hai

Bước 1: Gửi và tiếp nhận đơn khiếu nại.

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà chúng ta không đồng ý, chúng ta có quyền khiếu nại lần hai.
 • Hồ sơ khiếu nại lần hai gồm đơn khiếu nại, quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu có liên quan.

Bước 2: Thụ lý đơn khiếu nại.

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại về quản lý đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và đủ điều kiện, người có thẩm quyền phải thụ lý giải quyết.
 • Trong trường hợp không thụ lý giải quyết, lý do phải được nêu rõ.

Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại.

 • Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai sẽ xác minh và kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cho người có trách nhiệm xác minh và kiến nghị giải quyết khiếu nại.

Bước 4: Tổ chức đối thoại.

 • Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh có thể tổ chức đối thoại để làm rõ vụ việc.

Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại.

 • Người giải quyết khiếu nại lần hai phải ra quyết định giải quyết khiếu nại và gửi, công bố quyết định giải quyết khiếu nại trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại.

Khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc chúng ta không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại, chúng ta có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Lưu ý về thời hiệu, thời hạn giải quyết khiếu nại đất đai

1. Thời hiệu khiếu nại

Theo Luật Khiếu nại 2011, chúng ta có 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc từ ngày biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính để khiếu nại. Sau quá trình này, chúng ta sẽ không có quyền khiếu nại, trừ những trường hợp đặc biệt được quy định.

2. Thời hạn giải quyết khiếu nại

Thời hạn giải quyết khiếu nại là khoảng thời gian mà người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải hoàn thành công việc giải quyết khiếu nại. Vi phạm thời hạn này sẽ bị coi là vi phạm pháp luật.

2.1 Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu:

 • Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày hoặc không quá 45 ngày đối với vụ việc phức tạp, tính từ ngày thụ lý.
 • Trong trường hợp vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày hoặc không quá 60 ngày đối với vụ việc phức tạp, tính từ ngày thụ lý.

2.2 Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai:

 • Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày hoặc không quá 60 ngày đối với vụ việc phức tạp, tính từ ngày thụ lý.
 • Trong trường hợp vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày hoặc không quá 70 ngày đối với vụ việc phức tạp, tính từ ngày thụ lý.

Chúng ta hãy lưu ý các quy định về thời hiệu, thời hạn giải quyết khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích của chúng ta. Nếu khiếu nại không được giải quyết hoặc chúng ta không đồng ý với quyết định giải quyết, chúng ta có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Hãy xem Luật Khiếu nại để biết thêm chi tiết về quy định khiếu nại đất đai và thủ tục khiếu nại.

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm Nghi thức công bố, trao tặng và…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Mẫu quyết định cử đi công tác mới nhất 2023 HỢP ĐỒNG HỌC…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…