Phần mềm hợp đồng điện tử iContract: Lựa chọn tin cậy của doanh nghiệp FDI

Rate this post

Hợp đồng liên doanh là một loại hợp đồng rất phổ biến ngày nay. Trong hợp đồng này, các doanh nghiệp tham gia sẽ thỏa thuận về việc hợp tác kinh doanh dưới hình thức thành lập công ty mới, trong đó các bên là cổ đông chính. Dưới đây là mẫu hợp đồng liên doanh thông dụng nhất năm 2023.

1. Hợp đồng liên doanh là gì?

Hợp đồng liên doanh là thỏa thuận giữa các doanh nghiệp, đơn vị về việc hợp tác kinh doanh thông qua việc thành lập một công ty mới mà các bên đồng thời sở hữu. Các chủ thể tham gia có thể là các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong nước.

hợp đồng liên doanh

2. Nội dung và hình thức của hợp đồng liên doanh

2.1. Quy định về nội dung của hợp đồng liên doanh

Mặc dù hợp đồng liên doanh là do các bên tự thỏa thuận với nhau, nhưng nội dung của hợp đồng cần đảm bảo một số điều khoản cơ bản:

 • Thông tin của các bên tham gia ký hợp đồng: Tên, địa chỉ, Mã số thuế (nếu có), số CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
 • Danh mục, số lượng và chất lượng của thiết bị, vật tư cần thiết cho hoạt động kinh doanh và nguồn gốc của sản phẩm.
 • Quy cách đóng gói, số lượng, chất lượng của sản phẩm và thị trường tiêu thụ.

hợp đồng liên doanh

2.2. Quy định về hình thức của hợp đồng

Hợp đồng liên doanh phải được lập thành văn bản và được các đại diện hợp pháp của các bên ký vào từng trang, ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) vào trang cuối. Hợp đồng chính thức có hiệu lực từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

2.3. Một số điều khoản quan trọng cần thỏa thuận trong hợp đồng

Khi soạn thảo và ký kết hợp đồng liên doanh, các bên tham gia cần thỏa thuận rõ một số nội dung sau:

 • Thỏa thuận về góp vốn, thời hạn góp vốn, phương thức phân chia lợi nhuận. Điều này là rất quan trọng để đảm bảo việc hợp tác và quản lý vốn được như mong đợi.
 • Thỏa thuận về nghĩa vụ của các bên: Điều khoản này giúp xác định hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, từ đó tìm ra trách nhiệm giữa các bên và đơn giản hóa việc đòi hỏi bồi thường thiệt hại (nếu có).

hợp đồng liên doanh

3. Mẫu hợp đồng liên doanh thông dụng nhất năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___

HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

Số: […..]/HĐLD

 • Căn cứ ………
 • Căn cứ vào biên bản cuộc họp thỏa thuận giữa các bên liên doanh ngày [d/m/y]
  Hôm nay, ngày […/…/…] Tại [………………………]

Chúng tôi gồm có:

Bên A:

 • Tên cơ quan …………………
 • Địa chỉ:………………………….
 • Điện thoại: ………………..
 • Tài khoản số: …………………… Mở tại ngân hàng: ………………..
 • Đại diện là Ông (Bà):…………………..Chức vụ: ………………….
 • Giấy ủy quyền số: ……………………. (nếu có).
 • Viết ngày ………………… Do ………………….. chức vụ: ……………….. ký (nếu có).

Bên B:

 • Tên cơ quan …………………
 • Địa chỉ:………………………….
 • Điện thoại: ………………..
 • Tài khoản số: …………………… Mở tại ngân hàng: ………………..
 • Đại diện là Ông (Bà):…………………..Chức vụ: ………………….
 • Giấy ủy quyền số: ……………………. (nếu có).
 • Viết ngày ………………… Do ………………….. chức vụ: ……………….. ký (nếu có).

Các bên thống nhất lập hợp đồng liên doanh với nội dung như sau:

Điều 1: Thành lập công ty liên doanh

1- Tên công ty liên doanh:…………………..
2- Địa chỉ dự kiến đóng tại: ………………
3- Các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:……………..

Điều 2: Tổng vốn đầu tư và vốn pháp định của doanh nghiệp liên doanh

1- Tổng vốn đầu tư cho DN dự kiến khoảng……. đồng
Bao gồm các nguồn:…………..
2- Vốn pháp định là:…………….
3- Tỷ lệ góp vốn của các bên vào vốn pháp định:

 • Bên A là: …………… bằng các hình thức sau [TIENDMAT, TAISAN]
 • Bên B là: ……………. bằng các hình thức sau [TIENDMAT, TAISAN]
  4- Kế hoạch và tiến độ góp vốn
  5- Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư

STT
Danh mục
Đơn vị tính
Số lượng
Chất lượng
Nguồn cung cấp
1- Quy cách:…
2- Số lượng: ….
3- Chất lượng: ….

Điều 5: Thời hạn hoạt động của DN, những trường hợp cần kết thúc hoạt động và giải thể DN

1- DNLD đăng ký thời gian hoạt động là [….] năm. Nếu có điều kiện thuận lợi xin kéo dài thêm [….] năm.
2- DN sẽ kết thúc trước thời hạn và giải thể trong các trường hợp sau:

 • Gặp rủi ro (cháy, nổ, bão, lụt) hủy hoại từ 80% trở lên tổng tài sản.
 • Vỡ nợ, không còn khả năng thanh toán.
 • Thua lỗ liên tiếp 2 năm liền.
 • Bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động.

Điều 6: Công tác tài chính và kế toán của doanh nghiệp liên doanh

1- Nguyên tắc tài chính
2- Công tác kế toán:

 • Hình thức kế toán
 • Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định
 • Tỷ lệ trích lập các quỹ của doanh nghiệp
  3- Công tác kiểm tra kế toán
 • Kiểm tra sổ sách kế toán
 • Giám sát của kế toán trưởng
 • Chấp hành sự kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Điều 7: Tổ chức và cơ chế quản lý doanh nghiệp liên doanh

1- Số lượng, thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm kỳ của HĐQT
2- Cách thức bầu lãnh đạo, nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm kỳ của lãnh đạo
5- Trường hợp cần bãi chức trước thời hạn

Điều 8: Tỉ lệ phân chia lãi, lỗ và rủi ro cho các bên liên doanh

Căn cứ vào tỷ lệ góp vốn, các bên thỏa thuận phân chia lãi, lỗ và rủi ro theo tỷ lệ sau:
1- Bên A: [ %] vì đã góp [ %] vốn
2- Bên B: [ %] vì đã góp [ %] vốn

Điều 9: Quan hệ lao động trong doanh nghiệp liên doanh

1- Các nguyên tắc tuyển lao động
2- Áp dụng chế độ bảo hộ lao động
3- Thời gian làm việc và nghỉ ngơi
4- Các hình thức trả lương
5- Hoạt động của công đoàn
6- Chế độ bảo hiểm cho người lao động:

Điều 10: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân

1 – Khóa đào tạo
2 – Bồi dưỡng ngắn hạn
3- Kế hoạch bồi dưỡng tay nghề

Điều 11: Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện hợp đồng

1 – Trách nhiệm bên A
2 – Trách nhiệm bên B

Điều 12: Thủ tục giải quyết các tranh chấp trong hợp đồng liên doanh

1- Hai bên cần chủ động thông báo cho bên còn lại tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết.
2- Trường hợp phát sinh tranh chấp không thể giải quyết, hai bên thống nhất sẽ khiếu nại tới Tòa án …
3- Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí Tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 13: Các thỏa thuận khác (nếu cần)
Điều 14: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày: …. Đến ngày:….

ĐẠI DIỆN BÊN A
Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến hợp đồng liên doanh, hãy truy cập Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết.

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm Luật Sư Tuấn: Điều lệ Hội Nông…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Thu Gom Chất Thải Rắn Công Nghiệp…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…