Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Rate this post

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc-

Thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chúng tôi gửi đến bạn mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đầy đủ và hợp pháp. Hợp đồng này được thực hiện dựa trên các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đất đai của Việt Nam.

Mục đích của Hợp đồng

Mục đích của Hợp đồng này là chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Bên Chuyển Nhượng cho Bên Nhận Chuyển Nhượng.

Thông tin về các bên

Bên Chuyển Nhượng

 • Tên doanh nghiệp: ……..
 • Địa chỉ: ……..
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ……..
 • Mã số doanh nghiệp: ……..
 • Người đại diện theo pháp luật: …….. Chức vụ: ..
 • Số điện thoại liên hệ: ……..
 • Số tài khoản (nếu có): …….. Tại ngân hàng: …
 • Mã số thuế: ………

Bên Nhận Chuyển Nhượng

 • Ông/Bà1: ……..
 • Sinh ngày: ……..
 • Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: …….. Cấp ngày: ……/ ……../ ……..
 • Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ……..
 • Địa chỉ liên hệ: ……..
 • Số điện thoại: ……..
 • Email: ……..

(Tùy thuộc vào từng trường hợp, một số thông tin có thể được bổ sung hoặc chỉ đưa thông tin về cá nhân)

Hai bên chúng tôi đã thống nhất thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các điều khoản và thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Thông tin về thửa đất chuyển nhượng

 1. Quyền sử dụng đất của bên chuyển nhượng đối với thửa đất theo: ..

 2. Đặc điểm cụ thể của thửa đất như sau:

 • Thửa đất số: ……..
 • Tờ bản đồ số: ……..
 • Địa chỉ thửa đất: ……..
 • Diện tích: ……..m2 (Bằng chữ: …….. )
 • Hình thức sử dụng:
  • Sử dụng riêng: ……..m2
  • Sử dụng chung: ……..m2
 • Mục đích sử dụng: ……..
 • Thời hạn sử dụng: ……..
 • Nguồn gốc sử dụng: ……..
 • Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ……..
 1. Các chỉ tiêu về xây dựng của thửa đất như sau:
 • Mật độ xây dựng: ……..
 • Số tầng cao của công trình xây dựng: ……..
 • Chiều cao tối đa của công trình xây dựng: ……..
 • Các chỉ tiêu khác theo quy hoạch được duyệt: ……..
 1. Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất:
  a) Đất đã có hạ tầng kỹ thuật (nếu là đất trong dự án đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng);
  b) Đặc điểm nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất: ……..

Điều 2. Giá chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ……..đồng (bằng chữ: …….. đồng Việt Nam).

(Có thể ghi chi tiết bao gồm:

 • Giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất: ……..
 • Giá trị chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật: ……..
 • Giá trị bán/chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất hoặc tài sản khác gắn liền với đất: ……..
 • Tiền thuế VAT: ……..)

Điều 3. Phương thức thanh toán

 1. Phương thức thanh toán: ……..
 2. Các thỏa thuận khác: ……..

Điều 4. Thời hạn thanh toán

Thanh toán 1 lần hoặc nhiều lần do các bên thỏa thuận.

Điều 5. Bàn giao đất và đăng ký quyền sử dụng đất

 1. Bàn giao quyền sử dụng đất
  a) Việc bàn giao quyền sử dụng đất được các bên lập thành biên bản;
  b) Bên chuyển nhượng có trách nhiệm bàn giao cho Bên nhận chuyển nhượng các giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất kèm theo quyền sử dụng đất:
 • Bản gốc của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý về đất đai: ……..
 • Các giấy tờ khác theo thỏa thuận: ……..
  c) Bàn giao trên thực địa: ……..
 1. Đăng ký quyền sử dụng đất
  a) Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để đăng ký quyền sử dụng đất cho Bên nhận chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (nếu là chuyển nhượng đất trong dự án);
  b) Trong thời hạn …….. ngày kể từ ngày hợp đồng này được ký kết, Bên chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
  c) Bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm phối hợp với Bên chuyển nhượng thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

 2. Thời điểm bàn giao đất trên thực địa ……..

 3. Các thỏa thuận khác: ……..

Điều 6. Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí

 1. Về thuế do Bên ……………… nộp
 2. Về phí do Bên …………………. nộp
 3. Các thỏa thuận khác: ……..

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các bên

I. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng

 1. Quyền của bên chuyển nhượng:
  a) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thanh toán tiền theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng;
  b) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận đất theo đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng;
  c) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên nhận chuyển nhượng gây ra;
  d) Không bàn giao đất khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
  e) Các quyền khác: ……..

 2. Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng:
  a) Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp;
  b) Chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng;
  c) Làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng, trừ trường hợp bên nhận chuyển nhượng có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận;
  d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
  e) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật;
  f) Các nghĩa vụ khác: ……..

II. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng:

 1. Quyền của bên nhận chuyển nhượng:
  a) Yêu cầu bên chuyển nhượng cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất chuyển nhượng;
  b) Yêu cầu bên chuyển nhượng làm thủ tục và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  c) Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng;
  d) Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên chuyển nhượng gây ra;
  e) Có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm nhận bàn giao đất từ bên chuyển nhượng;
  f) Các quyền khác: ……..

 2. Nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng:
  a) Thanh toán tiền cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng;
  b) Bảo đảm quyền của bên thứ ba đối với đất chuyển nhượng;
  c) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
  d) Xây dựng nhà, công trình xây dựng tuân thủ đúng các quy định pháp luật và quy hoạch được duyệt;
  e) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật;
  f) Các nghĩa vụ khác: ……..

Điều 8. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

 1. Bên chuyển nhượng phải chịu trách nhiệm khi vi phạm các quy định sau:

 2. Bên nhận chuyển nhượng phải chịu trách nhiệm khi vi phạm các quy định sau:

Điều 9. Phạt vi phạm hợp đồng

 1. Phạt bên chuyển nhượng khi vi phạm hợp đồng theo Khoản 1 Điều 8 của hợp đồng này như sau: ……..
 2. Phạt bên nhận chuyển nhượng khi vi phạm hợp đồng theo Khoản 2 Điều 8 của hợp đồng này như sau: ……..

Điều 10. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

 1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:
 • ……..
 • ……..
 1. Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng:
 • ……..
 • ……..
 1. Xử lý khi chấm dứt và hủy bỏ Hợp đồng.

Điều 11. Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì thống nhất chọn Tòa án hoặc trọng tài giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

 1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …….. (hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công chứng chứng nhận hoặc được UBND chứng thực đối với trường hợp pháp luật quy định phải công chứng hoặc chứng thực).

 2. Hợp đồng này được lập thành ….. bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….. bản, …. bản lưu tại cơ quan thuế,…. và …… bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đối với nhà và công trình.

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Related Posts

Hướng dẫn số 3464/BHXH-HD ngày 04/10/2021 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Về quy trình giải quyết mức nhận hỗ trợ theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg

Bảo hiểm xã hội Việt Nam – Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí MinhCó thể bạn quan tâm HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ Mẫu Hợp Đồng Lao…

Quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực 12 tháng

Nghị định số 71/2023/NĐ-CP vừa được ban hành, đưa ra những quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Những điểm…

Mẫu hợp đồng mua bán thực phẩm tươi sống

Hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống là gì? Hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống là sự thoả thuận giữa các bên nhằm thiết…

Luật Sư Tuấn: Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng Năm Học 2023 – 2024

Có thể bạn quan tâm Cơ quan nào quyết định đưa người dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? Mẫu Biên bản phạt vi…

Lý Thuyết Quang Hợp Và Năng Suất Cây Trồng & Bài Tập Trắc Nghiệm

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao quang hợp lại quyết định năng suất của cây trồng không? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm…

Tình hình triển khai quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tình hình triển khai quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn…