Mẫu hợp đồng thi công nạo vét: Đảm bảo môi trường xanh sạch và chống ngập lụt

Rate this post

Bạn đang quan tâm đến việc thi công nạo vét để duy trì và bảo vệ môi trường? Bạn cần một mẫu hợp đồng thi công nạo vét chất lượng? Hãy để tôi giới thiệu với bạn mẫu hợp đồng thi công nạo vét từ ACC Bình Dương.

Mẫu hợp đồng thi công nạo vét

I. Mẫu hợp đồng thi công nạo vét là gì?

Mẫu hợp đồng thi công nạo vét là văn bản pháp lý ghi nhận thỏa thuận giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về việc thi công nạo vét công trình. Mẫu hợp đồng này được ban hành theo Thông tư số 15/2017/TT-BXD ngày 11/12/2017 của Bộ Xây dựng.

II. Mẫu hợp đồng thi công nạo vét

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THI CÔNG NẠO VÉT

Số:

Hôm nay, ngày tháng năm hai mươi hai mươi hai, tại, chúng tôi gồm:

Bên A:

 • Tên:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Fax:
 • Email:
 • Mã số thuế:
 • Đại diện:
 • Chức vụ:

Bên B:

 • Tên:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Fax:
 • Email:
 • Mã số thuế:
 • Đại diện:
 • Chức vụ:

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng thi công nạo vét với các nội dung sau:

Điều 1: Đối tượng hợp đồng

Bên B nhận thi công nạo vét theo yêu cầu của Bên A tại địa điểm:

 • Từ ngày:
 • Đến ngày:

Điều 2: Nội dung công việc

Bên B có trách nhiệm thi công nạo vét theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Cụ thể, khối lượng công việc bao gồm:

 • Khối lượng:
 • Định mức:
 • Đơn giá:

Điều 3: Giá hợp đồng

Giá hợp đồng tạm tính là: đồng. Giá hợp đồng có thể thay đổi theo khối lượng thực tế thi công và đơn giá vật tư, nhân công.

Điều 4: Tiến độ thi công

Bên B cam kết hoàn thành công việc thi công trong thời gian:

 • Thời gian cam kết:

Điều 5: Bảo hành

Công trình được bảo hành trong thời gian:

Điều 6: Phương thức thanh toán

Bên A thanh toán cho Bên B theo tiến độ thi công, cụ thể như sau:

 • Đợt 1: % giá trị hợp đồng sau khi ký hợp đồng;
 • Đợt 2: % giá trị hợp đồng sau khi hoàn thành % khối lượng công việc;
 • Đợt 3: % giá trị hợp đồng sau khi hoàn thành % khối lượng công việc;
 • Đợt 4: % giá trị hợp đồng sau khi hoàn thành % khối lượng công việc;
 • Đợt 5: % giá trị hợp đồng sau khi hoàn thành công việc và nghiệm thu đạt yêu cầu.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

 • Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến công việc thi công;
 • Thanh toán cho Bên B theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Nghiệm thu, thanh toán cho Bên B khi công việc thi công hoàn thành và đạt yêu cầu.

Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

 • Thi công công việc đúng theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và tiến độ;
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng công trình trong thời gian bảo hành;
 • Cung cấp đầy đủ vật tư, thiết bị, nhân lực để thi công công việc;
 • Thanh toán các chi phí phát sinh ngoài hợp đồng.

Điều 8: Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng. Trường hợp không thể thương lượng được sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền.

Điều 9: Điều khoản chung

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Hợp đồng này được lập thành bản, mỗi bên giữ bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

III. Các bước điền mẫu hợp đồng thi công nạo vét

Bước 1: Xác định thông tin cần điền

Trước khi điền mẫu, cần xác định các thông tin cần điền, bao gồm:

 • Tên của bên giao thầu và bên nhận thầu
 • Địa chỉ của bên giao thầu và bên nhận thầu
 • Số điện thoại, fax, email của bên giao thầu và bên nhận thầu
 • Giấy phép kinh doanh của bên nhận thầu
 • Nội dung công việc thi công nạo vét
 • Thời gian thi công
 • Giá trị hợp đồng
 • Hình thức thanh toán
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên
 • Các điều khoản khác (nếu có)

Bước 2: Điền thông tin chung

Tại phần thông tin chung, cần điền đầy đủ các thông tin sau:

 • Tên của bên giao thầu và bên nhận thầu: Điền tên của bên giao thầu và bên nhận thầu theo quy định của pháp luật.
 • Địa chỉ của bên giao thầu và bên nhận thầu: Điền địa chỉ của bên giao thầu và bên nhận thầu theo quy định của pháp luật.
 • Số điện thoại, fax, email của bên giao thầu và bên nhận thầu: Điền số điện thoại, fax, email của bên giao thầu và bên nhận thầu để thuận tiện cho việc liên hệ.
 • Giấy phép kinh doanh của bên nhận thầu: Điền số, ngày cấp, nơi cấp giấy phép kinh doanh của bên nhận thầu.

Bước 3: Điền thông tin về công việc thi công

Tại phần thông tin về công việc thi công, cần điền đầy đủ các thông tin sau:

 • Tên công trình: Điền tên của công trình cần thi công nạo vét.
 • Địa điểm thi công: Điền địa điểm thi công nạo vét.
 • Diện tích thi công: Điền diện tích cần thi công nạo vét.
 • Mức độ sâu cần nạo vét: Điền mức độ sâu cần nạo vét.
 • Loại vật liệu nạo vét: Điền loại vật liệu cần nạo vét.
 • Phương án thi công: Điền phương án thi công nạo vét.

Bước 4: Điền thông tin về thời gian thi công

Tại phần thông tin về thời gian thi công, cần điền đầy đủ các thông tin sau:

 • Thời gian bắt đầu thi công: Điền ngày, tháng, năm bắt đầu thi công nạo vét.
 • Thời gian hoàn thành thi công: Điền ngày, tháng, năm hoàn thành thi công nạo vét.

Bước 5: Điền thông tin về giá trị hợp đồng

Tại phần thông tin về giá trị hợp đồng, cần điền đầy đủ các thông tin sau:

 • Giá trị hợp đồng: Điền giá trị của hợp đồng thi công nạo vét.
 • Hình thức thanh toán: Điền hình thức thanh toán của hợp đồng thi công nạo vét.

Bước 6: Điền thông tin về quyền và nghĩa vụ của các bên

Tại phần thông tin về quyền và nghĩa vụ của các bên, cần điền đầy đủ các thông tin sau:

 • Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu: Điền các quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu trong hợp đồng thi công nạo vét.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu: Điền các quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu trong hợp đồng thi công nạo vét.

Bước 7: Điền các điều khoản khác (nếu có)

Tại phần các điều khoản khác (nếu có), có thể bổ sung các điều khoản khác ngoài những điều khoản bắt buộc theo quy định của pháp luật.

IV. Nội dung mẫu hợp đồng thi công nạo vét gồm những gì?

 • Tên, địa chỉ, đại diện theo pháp luật của các bên tham gia hợp đồng

Thông tin này cần được ghi đầy đủ, chính xác để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng.

V. Quy trình nộp mẫu hợp đồng thi công nạo vét

Quy trình nộp mẫu hợp đồng thi công nạo vét

Bước 1: Lập mẫu hợp đồng thi công nạo vét

Mẫu hợp đồng thi công nạo vét được lập theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 15/2017/TT-BXD.

Bước 2: Ký kết mẫu hợp đồng thi công nạo vét

Mẫu hợp đồng thi công nạo vét được ký kết bởi hai bên: bên giao thầu và bên nhận thầu.

Bước 3: Nộp mẫu hợp đồng thi công nạo vét

Mẫu hợp đồng thi công nạo vét được nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo quy định sau:

 • Đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước: nộp cho cơ quan chủ trì thẩm định dự án hoặc thẩm định thiết kế, dự toán công trình.
 • Đối với công trình sử dụng vốn khác: nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp tỉnh.

VI. Nơi nộp mẫu hợp đồng thi công nạo vét ở đâu?

Việc nộp mẫu hợp đồng thi công nạo vét sẽ phụ thuộc vào quy định của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 • Nếu hợp đồng thi công nạo vét là hợp đồng dân sự, các bên có thể tự thỏa thuận về nơi nộp hợp đồng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng, các bên nên nộp hợp đồng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Nếu hợp đồng thi công nạo vét là hợp đồng kinh tế, các bên tham gia hợp đồng phải nộp hợp đồng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tùy thuộc vào tính chất, quy mô của công trình nạo vét, các bên có thể nộp hợp đồng tại các cơ quan sau: Phòng Kinh tế – Hạ tầng cấp huyện, Sở Xây dựng cấp tỉnh, Bộ Xây dựng.

VII. Câu hỏi thường gặp

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm 3 Mẫu hợp đồng Dịch vụ chuyên nghiệp nhất hiện nay Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất: Bảo vệ…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Mẫu hợp đồng nhân viên: Làm việc một cách chính xác và tin tưởng Làm hồ sơ đề nghị…