MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẶT HÀNG/GIAO NHIỆM VỤ CUNG CẤP DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO

Rate this post

Mẫu số 04c/THKH

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Luật Sư Tuấn! Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một mẫu quyết định quan trọng liên quan đến việc đặt hàng và giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Để đảm bảo sự tin cậy và uy tín, bài viết sẽ tuân thủ nguyên tắc E-A-T (Chuyên môn, Tính chính xác, Đáng tin cậy, Kinh nghiệm) và chuẩn YMYL (Đời sống hay Tiền bạc) của chúng tôi. Hãy cùng đi vào chi tiết qua từng phần dưới đây!

Quyết định về đặt hàng và giao nhiệm vụ

Thẩm quyền ban hành

Quyết định này được ban hành căn cứ vào Nghị định số… ngày… tháng… năm… của Chính phủ, quy định về việc giao nhiệm vụ và đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công từ ngân sách nhà nước. Ngoài ra, quyết định còn căn cứ vào các quyết định khác liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, Quyết định số 219/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, Thông tư số…/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, và Quyết định về giao dự toán ngân sách năm…

Điều 1: Đặt hàng/giao nhiệm vụ

Theo quyết định này, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được đặt hàng/giao nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. Các nội dung chính bao gồm:

  1. Tên danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước…

Nội dung đặt hàng cụ thể được tuân thủ theo mẫu quy định tại mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và các kế hoạch được thể hiện tại mẫu 4b/THKH.

Ngoài các nội dung đặt hàng đã nêu, các bộ, cơ quan trung ương, và địa phương cũng có thể bổ sung thêm các nội dung khác phù hợp với quản lý từng lĩnh vực cụ thể hoặc theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

  1. Tên danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước…

Tổ chức thực hiện

  1. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập sẽ thực hiện đặt hàng và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo nội dung và quy định tại Quyết định này, Luật ngân sách nhà nước và các quy định liên quan khác.

  2. Các cơ quan liên quan sẽ chịu trách nhiệm phối hợp và quản lý nội dung thông tin cũng như báo cáo kết quả.

Kết luận

Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Các cơ quan có liên quan và đơn vị sẽ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Luật Sư Tuấn và các dịch vụ pháp lý chất lượng, hãy truy cập Luật Sư Tuấn ngay!

*Nơi nhận: Như Điều 3; Lưu: VT,…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Họ và tên


Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền.

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN Định mức xây dựng 588 Tải mẫu hợp đồng lao động mới nhất…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Thủ tục ly hôn 2024: Điều kiện và giấy tờ cần thiết Chủ trương đầu tư – Quyết định…