Mẫu hợp đồng xây dựng theo Thông tư 08/2016/TT-BXD: Đáp ứng mọi yêu cầu của dự án!

Rate this post

Hợp đồng xây dựng là một văn bản pháp lý quan trọng, giữ vai trò quyết định trong quá trình thực hiện dự án xây dựng. Để giúp bạn tìm kiếm mẫu hợp đồng xây dựng theo thông tư 08/2016, Luật Sư Tuấn sẽ trực tiếp hỗ trợ bạn.

Mẫu hợp đồng xây dựng theo thông tư 08/2016
Mẫu hợp đồng xây dựng theo thông tư 08/2016

I. Mẫu hợp đồng xây dựng theo thông tư 08/2016 là gì?

Mẫu hợp đồng xây dựng theo Thông tư 08/2016/TT-BXD là một mẫu hợp đồng chính thức được Bộ Xây dựng ban hành. Mẫu này áp dụng cho tất cả các loại hợp đồng xây dựng, bao gồm hợp đồng thi công, hợp đồng tư vấn, hợp đồng thiết kế – thi công và hợp đồng tổng thầu. Mẫu hợp đồng này bao gồm 17 điều khoản, quy định chi tiết về các nội dung cơ bản của hợp đồng xây dựng.

II. Mẫu hợp đồng xây dựng theo thông tư 08/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
Số: ………………
Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại ……………..

Chúng tôi gồm:

 • Bên A (chủ đầu tư):
  [Tên chủ đầu tư]
  [Địa chỉ]
  [Điện thoại]
  [Email]

 • Bên B (nhà thầu):
  [Tên nhà thầu]
  [Địa chỉ]
  [Điện thoại]
  [Email]

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng xây dựng với các nội dung sau:

Điều 1. Nội dung công việc
[Tên công trình]
[Địa điểm xây dựng]
[Quy mô công trình]
[Hạng mục công trình]

Điều 2. Giá hợp đồng
[Giá hợp đồng]

Điều 3. Tiến độ thực hiện
[Tiến độ thực hiện]

Điều 4. Chất lượng công trình
[Chất lượng công trình]

Điều 5. Điều khoản thanh toán
[Điều khoản thanh toán]

Điều 6. Bảo hành công trình
[Bảo hành công trình]

Điều 7. Giải quyết tranh chấp
[Giải quyết tranh chấp]

Điều 8. Các quy định khác
[Các quy định khác]

Điều 9. Điều khoản chung
[Điều khoản chung]

Điều 10. Hiệu lực của hợp đồng
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A [Tên đại diện]
[Chức vụ]

ĐẠI DIỆN BÊN B [Tên đại diện]
[Chức vụ]

III. Cách viết mẫu hợp đồng xây dựng 08/2016

Cách viết mẫu hợp đồng xây dựng 08/2016

Để viết mẫu hợp đồng xây dựng 08/2016, bạn có thể tuân thủ các bước dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Trước khi viết hợp đồng, hãy chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ liên quan đến dự án xây dựng, bao gồm:

 • Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công công trình
 • Dự toán hoặc dự án đầu tư xây dựng
 • Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án xây dựng

Bước 2: Khảo sát thực tế

Cần khảo sát thực tế công trình xây dựng, bao gồm:

 • Diện tích, địa điểm xây dựng
 • Các hạng mục công việc cần thực hiện
 • Các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng của công trình

Bước 3: Soạn thảo hợp đồng

Trên cơ sở hồ sơ và khảo sát thực tế, tiến hành soạn thảo hợp đồng, bao gồm các nội dung sau:

 • Tên hợp đồng, ngày ký, địa điểm ký kết hợp đồng
 • Tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, email của các bên tham gia hợp đồng
 • Nội dung công việc xây dựng
 • Giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán
 • Thời hạn thực hiện hợp đồng
 • Trách nhiệm của các bên
 • Quyền hạn của các bên
 • Xử lý vi phạm hợp đồng
 • Trách nhiệm do chậm trễ thực hiện hợp đồng
 • Các trường hợp chấm dứt hợp đồng
 • Phương thức giải quyết tranh chấp
 • Điều khoản chung
 • Điều khoản cuối cùng

Bước 4: Thẩm định hợp đồng

Trước khi ký kết hợp đồng, cần thẩm định hợp đồng bởi chuyên gia, luật sư, để đảm bảo tính hợp pháp, chặt chẽ, bảo vệ quyền lợi của các bên.

Bước 5: Ký kết hợp đồng

Sau khi thẩm định hợp đồng, tiến hành ký kết hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng.

IV. Nội dung mẫu hợp đồng xây dựng 08/2016 gồm những gì?

Điều 1. Nội dung công việc
Điều này quy định về tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô công trình, hạng mục công trình. Các nội dung này cần được xác định rõ ràng để tránh hiểu lầm, tranh chấp sau này.

Điều 2. Giá hợp đồng
Điều này quy định về giá trị của hợp đồng, bao gồm giá trị công việc, chi phí dự phòng, thuế giá trị gia tăng (GTGT). Giá hợp đồng cần được xác định cụ thể, rõ ràng, phù hợp với giá thị trường.

Điều 3. Tiến độ thực hiện
Điều này quy định về thời gian bắt đầu và kết thúc thi công, khối lượng công việc phải hoàn thành trong từng giai đoạn. Tiến độ thực hiện cần được xác định cụ thể, rõ ràng để đảm bảo tiến độ thi công công trình.

Điều 4. Chất lượng công trình
Điều này quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình, yêu cầu về chất lượng công trình sau khi hoàn thành. Chất lượng công trình cần được xác định cụ thể, rõ ràng để đảm bảo chất lượng công trình sau khi hoàn thành.

Điều 5. Điều khoản thanh toán
Điều này quy định về thời hạn thanh toán, phương thức thanh toán, điều kiện thanh toán. Điều khoản thanh toán cần được xác định cụ thể, rõ ràng để đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia.

Điều 6. Bảo hành công trình
Điều này quy định về thời gian bảo hành công trình, trách nhiệm của nhà thầu trong thời gian bảo hành. Thời gian bảo hành công trình cần được xác định cụ thể, rõ ràng để đảm bảo quyền lợi của chủ đầu tư.

Điều 7. Giải quyết tranh chấp
Điều này quy định về phương thức giải quyết tranh chấp giữa các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Điều khoản giải quyết tranh chấp cần được xác định cụ thể, rõ ràng để đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia.

Điều 8. Các quy định khác
Điều này quy định về các nội dung khác có liên quan đến hợp đồng, không được quy định tại các điều trên.

Điều 9. Điều khoản chung
Điều này quy định về các nội dung chung của hợp đồng, bao gồm hiệu lực của hợp đồng, trách nhiệm của các bên, quyền và nghĩa vụ của các bên,…

Điều 10. Hiệu lực của hợp đồng
Điều này quy định về thời điểm bắt đầu và kết thúc hiệu lực của hợp đồng.

Ngoài các nội dung trên, các bên có thể thỏa thuận thêm các nội dung khác phù hợp với thực tế của công trình và các quy định của pháp luật.

V. Quy trình nộp mẫu hợp đồng xây dựng 08/2016

Quy trình nộp mẫu hợp đồng xây dựng 08/2016

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gồm:

 • 02 bản hợp đồng xây dựng theo mẫu Thông tư 08/2016/TT-BXD
 • 02 bản giấy ủy quyền cho người đại diện ký hợp đồng xây dựng (nếu có)
 • 02 bản giấy tờ chứng minh nhân thân của người đại diện ký hợp đồng xây dựng

Bước 2: Nộp hồ sơ

Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương nơi dự án xây dựng được thực hiện.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 4: Thẩm định hồ sơ

Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương có trách nhiệm thẩm định hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Bước 5: Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ

Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương có trách nhiệm thông báo kết quả thẩm định hồ sơ cho chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc thẩm định hồ sơ.

VI. Nộp mẫu hợp đồng xây dựng 08/2016 ở đâu?

Theo quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BXD, mẫu hợp đồng xây dựng 08/2016 không bắt buộc phải nộp cho cơ quan quản lý nhà nước. Tuy nhiên, nếu các bên tham gia hợp đồng có nhu cầu, có thể nộp mẫu hợp đồng này cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được lưu trữ.

Cụ thể, các bên tham gia hợp đồng xây dựng có thể nộp mẫu hợp đồng này cho các cơ quan sau:

 • Sở Xây dựng cấp tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Bộ Xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

VII. Câu hỏi thường gặp

1. Mẫu hợp đồng xây dựng 08/2016 được áp dụng cho các dự án xây dựng nào?

Trả lời: Mẫu hợp đồng xây dựng 08/2016 được áp dụng cho tất cả các dự án xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước, vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân trong nước và vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2. Các bên tham gia hợp đồng xây dựng 08/2016 là ai?

Trả lời: Các bên tham gia hợp đồng xây dựng 08/2016 bao gồm:

 • Chủ đầu tư: là tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, được giao nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng.
 • Nhà thầu xây dựng: là tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, được chủ đầu tư thuê để thực hiện một, một số hoặc toàn bộ công việc xây dựng của dự án đầu tư xây dựng.

3. Mẫu hợp đồng xây dựng 08/2016 có ưu điểm và nhược điểm gì?

Ưu điểm:

 • Mẫu hợp đồng xây dựng 08/2016 được xây dựng dựa trên các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng, đảm bảo tính chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia hợp đồng.
 • Mẫu hợp đồng xây dựng 08/2016 áp dụng cho tất cả các loại hợp đồng xây dựng, giúp cho các bên dễ dàng lựa chọn mẫu hợp đồng phù hợp với loại hợp đồng xây dựng mà mình đang thực hiện.

Nhược điểm:

 • Mẫu hợp đồng xây dựng 08/2016 có thể chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu cụ thể của từng dự án xây dựng. Do đó, các bên tham gia hợp đồng có thể cần phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của mẫu hợp đồng cho phù hợp với dự án của mình.

**Để có thể truy cập đến mẫu hợp đồng xây dựng 08/2016 và được tư vấn trực tiếp, vui lòng truy cập website Luật Sư Tuấn. Rất mong rằng những thông tin trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu hợp đồng xây dựng theo thông tư 08/2016 và quy trình liên quan.

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm Công ty Cổ Phần HIMMALEH Mẫu quyết định thành lập Hội đồng ATVSLĐ: Chìa khóa đảm bảo an toàn và vệ sinh…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Mẫu Tạm Hoãn Hợp Đồng và Nghỉ Không Lương Mẫu quyết định công nhận Tuyên Truyền viên pháp luật…