Mẫu quyết định chuyển ngạch viên chức

Rate this post

Bạn đang muốn tìm hiểu về “Mẫu quyết định chuyển ngạch viên chức”? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết về cách sử dụng mẫu quyết định này và những bước cần thiết. Tuy nhiên, trước khi đi vào chi tiết, hãy đặt ra câu hỏi: “Làm thế nào mẫu quyết định này có thể hỗ trợ quá trình chuyển ngạch của bạn một cách hiệu quả?”

1. Các Hình Thức Chuyển Ngạch Viên Chức

Trong quá trình làm việc, viên chức có khả năng thay đổi chức danh nghề nghiệp thông qua các hình thức thi hoặc xét tuyển. Điều này nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

1.1. Nguyên Tắc Thực Hiện Thi Hoặc Xét Tuyển

Các hoạt động thi hoặc xét tuyển được thực hiện dưới nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo quyền lợi và cơ hội công bằng cho tất cả viên chức tham gia.

1.2. Thẩm Quyền và Quy Trình Theo Nghị Định 115/2020NĐ-CP

Nghị định 115/2020NĐ-CP quy định rõ về thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét nâng hạng chức danh nghề nghiệp. Cụ thể:

 • Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I.
 • Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II.
 • Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định chỉ tiêu thăng hạng và tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện thăng hạng hạng III và hạng IV.
 • Việc phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng.

Qua đó, quy trình này không chỉ đảm bảo tính minh bạch mà còn thể hiện sự đồng bộ và hiệu quả trong quản lý chuyển ngạch viên chức.

2. Trình Tự Thủ Tục Chuyển Ngạch Viên Chức

Mỗi năm, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức được phân công sẽ tiến hành xét nâng hạng viên chức hoặc tổ chức thi nâng hạng viên chức. Quá trình này đòi hỏi một trình tự thủ tục chặt chẽ và minh bạch để đảm bảo công bằng và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

2.1. Kế Hoạch và Đề Án Xét Nâng Hạng

Trước khi bắt đầu quá trình xét nâng hạng viên chức hoặc tổ chức thi, cơ quan có thẩm quyền cần xây dựng kế hoạch và đề án xét hoặc thi nâng hạng viên chức. Nhu cầu chỉ tiêu hạng hạng chức danh nghề nghiệp cùng danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn sẽ được tổng hợp và công bố.

2.2. Hội Đồng Thi và Nhiệm Vụ Quyền Hạn

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền sẽ thành lập Hội Đồng thi hoặc Hội Đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Hội Đồng này đảm nhận nhiều chức năng và nhiệm vụ, bao gồm thông báo kế hoạch, nội dung, hình thức thi hoặc xét, thời gian và địa điểm tổ chức.

Hội Đồng cũng lập các bộ phận như ban giúp việc, ban đề thi, bộ phận coi thi, bộ phận thực hiện phách và chấm thi. Điều này đảm bảo quá trình xét nâng hạng và thi nâng hạng viên chức diễn ra đúng quy trình và công bằng.

2.3. Phí Tham Gia và Quản Lý Kinh Phí

Hội Đồng có quyền thu phí từ thí sinh tham gia dự thi hoặc xét nâng hạng viên chức để đảm bảo có đủ kinh phí cho các hoạt động liên quan. Kinh phí này sẽ được sử dụng cho việc chấm thi, xét hồ sơ nâng ngạch và tổ chức các bước quan trọng trong quá trình xét nâng hạng.

2.4. Báo Cáo Kết Quả và Giải Thể Hội Đồng

Sau khi hoàn thành quá trình xét nâng hạng hoặc thi nâng hạng viên chức, Hội Đồng sẽ báo cáo kết quả cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Nếu có khiếu nại hoặc tố cáo về vi phạm pháp luật, Hội Đồng sẽ có thẩm quyền giải quyết.

2.5. Hồ Sơ Đăng Ký Xét Hoặc Thi Nâng Hạng

Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký xét hoặc thi nâng hạng viên chức bao gồm:

 • Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành với xác nhận của cơ quan sử dụng viên chức.
 • Bản nhận xét, đánh giá từ người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền.
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp.
 • Đối với viên chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học, có thể miễn chứng chỉ tương ứng.
 • Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Quá trình này không chỉ đảm bảo tính minh bạch mà còn đề cao chất lượng và độ chắc chắn của viên chức tham gia xét nâng hạng.

3. Mẫu quyết định chuyển ngạch viên chức mới nhất năm 2022

Dưới đây là ví dụ cụ thể về quyết định chuyển ngạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Tải Mẫu quyết định chuyển ngạch viên chức

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
Số: 832/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chuyển ngạch và xếp lương đối với cán bộ, công chức

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức; số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV; Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 235/STTTTVP ngày 06/3/2020 và Sở Nội vụ tại Văn bản số 353/SNV-CCVC ngày 11/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuyển ngạch đối với ông Nguyễn Công Thành; Chức vụ, đơn vị: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Từ ngạch: Phóng viên chính; mã số 17.143; bậc 3; hệ số 5,08; thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 01/3/2020; Sang ngạch: Chuyên viên chính; mã ngạch 01.002; bậc 3; hệ số 5,08; thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 01/3/2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Sở Thông tin và Truyền thông và ông Nguyễn Công Thành căn cứ Quyết định thi hành./.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

4. Câu hỏi thường gặp

 1. Làm thế nào để đăng ký tham gia thi hoặc xét nâng hạng viên chức?
  Trả lời: Để tham gia thi hoặc xét nâng hạng viên chức, bạn cần theo dõi kế hoạch và đề án xét của cơ quan có thẩm quyền. Đăng ký thường bao gồm việc nộp sơ yếu lý lịch, bản nhận xét từ đơn vị sự nghiệp và các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

 2. Hội Đồng thi có nhiệm vụ gì trong quá trình xét nâng hạng viên chức?
  Trả lời: Hội Đồng thi chịu trách nhiệm thông báo kế hoạch, nội dung và tổ chức thi hoặc xét nâng hạng. Họ còn lập các ban giúp việc, đề thi, thực hiện phách, chấm thi và quản lý kinh phí. Nhiệm vụ này đảm bảo quá trình diễn ra minh bạch và công bằng.

 3. Làm thế nào để biết kết quả sau khi tham gia thi hoặc xét nâng hạng?
  Trả lời: Kết quả của kỳ thi hoặc xét nâng hạng viên chức sẽ được báo cáo cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Thông tin này thường được công bố công khai để đảm bảo tính minh bạch và sự công bằng trong quá trình.

 4. Nếu có khiếu nại về quá trình thi hoặc xét nâng hạng, làm thế nào để giải quyết?
  Trả lời: Trong trường hợp có khiếu nại hoặc tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật hoặc quy chế thi, Hội Đồng thi hoặc tổ chức thi sẽ có thẩm quyền để giải quyết. Điều này bảo đảm rằng mọi vấn đề phát sinh sẽ được xử lý một cách công bằng và minh bạch.

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm Mẫu quyết định cho thuê đất MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI MỚI NHẤT 2022 Mẫu quyết…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Thái Độ Quyết Định Thành Công Mẫu các loại hợp đồng làm việc mới nhất 2024? Hợp Đồng làm…