MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ GIẢM GIỜ LÀM, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Rate this post

Luật Sư Tuấn

Mẫu số 02

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LĐLĐ TỈNH, THÀNH PHỐ…

Số: /QĐ-……, ngày tháng năm 202….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG……

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số …../QĐ-TLĐ ngày tháng năm 202… của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng;
Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm giờ làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động;
Xét đề nghị của Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh…,

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh… từ ngày…. đến ngày…2 (danh sách cụ thể kèm theo).

Tổng số đoàn viên công đoàn, người lao động được hỗ trợ là …. người.

Tổng số tiền hỗ trợ là ….. đồng.

Điều 2. Kinh phí hỗ trợ chi từ tài chính của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (hoặc Liên đoàn Lao động tỉnh….) theo phân cấp quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra, các ban Liên đoàn Lao động tỉnh…. và các cá nhân, tập thể có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:- Như điều 4;
Lưu: VT, CSPL&QHLĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

1 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
2 Theo từng tháng hoặc theo thời gian cụ thể.

DANH SÁCH

Đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động được hỗ trợ từ ngày…. đến ngày….
(Kèm theo Quyết định số ………./QĐ-…. ngày tháng năm 202….)

TT
Họ và tên
Năm sinh
Tên doanh nghiệp
Số tiền được hỗ trợ (đồng)
Ghi chú
Nữ
Nam
Giảm giờ làm, ngừng việc
Tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương
Chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

I
Đoàn viên

1
Nguyễn Thị A
1989

Công ty A
1.000.000

Mang thai

2
Trần Văn C

1986
Công ty C

III
Người lao động

1
Nguyễn Văn B

1990
Công ty B
700.000

2
Trần Văn C

1986
Công ty C

3.000.000
Nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi

Cộng

100
50

50.000.000
20.000.000
130.000.000

Tổng số tiền hỗ trợ (bằng số): …………..
(Tổng số tiền hỗ trợ bằng chữ: ……….)
(Có thể tách riêng quyết định hoặc danh sách theo từng doanh nghiệp có đoàn viên, người lao động được hỗ trợ)

Nguồn: Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm Mẫu hợp đồng thuê xe tải thông dụng nhất năm 2024 5 Mẫu Hợp đồng…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm Mẫu…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN Đoạn Dịch Mẫu Hợp…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…