Mẫu quyết định thành lập Ban giám sát cộng đồng

Rate this post

Việc thành lập Ban giám sát đầu tư công cộng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các hoạt động đầu tư công cộng, cũng như bảo vệ quyền lợi của cộng đồng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu quyết định thành lập Ban giám sát cộng đồng và những điều kiện cần có để trở thành thành viên của Ban.

1. Thành Lập Ban Giám Sát Đầu Tư Công Cộng

Việc thành lập Ban giám sát đầu tư công cộng được quy định tại Điều 87 của Nghị định 29/2021/NĐ-CP, liên quan đến tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong quy định này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đóng vai trò quan trọng trong việc chủ trì thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Thành Phần của Ban Giám Sát Đầu Tư Công Cộng

Theo quy định, Ban giám sát đầu tư công cộng cần bao gồm ít nhất 05 người. Thành phần này bao gồm:

1.1 Đại Diện Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Cấp Xã

Đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đóng vai trò quản lý và chủ trì Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Họ có trách nhiệm trong việc tham gia vào quá trình giám sát và đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

1.2. Thanh Tra Nhân Dân

Thanh tra nhân dân tham gia vào Ban giám sát đầu tư công cộng để đảm bảo tuân thủ quy định và quy trình liên quan đến đầu tư. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm tra và đánh giá các hoạt động đầu tư.

1.3. Đại Diện Người Dân Trên Địa Bàn

Đại diện người dân trên địa bàn đóng góp quan điểm và quyền lợi của cộng đồng vào quá trình giám sát đầu tư. Họ đại diện cho tiếng nói của người dân và có trách nhiệm bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng trong các dự án đầu tư công cộng.

Nhiệm Vụ của Ban Giám Sát Đầu Tư Công Cộng

Ban giám sát đầu tư công cộng có nhiều nhiệm vụ quan trọng, bao gồm:

 • Lập Kế Hoạch Giám Sát Đầu Tư: Ban cần lập kế hoạch giám sát đầu tư cho từng chương trình, dự án và thông báo cho các bên liên quan về kế hoạch và thành phần Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ít nhất 45 ngày trước khi thực hiện.

 • Hỗ Trợ Xây Dựng Chương Trình và Kế Hoạch Giám Sát: Ban cần hướng dẫn Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc xây dựng chương trình và kế hoạch giám sát đầu tư theo quy định của pháp luật. Họ cũng phải hỗ trợ trong việc thông tin liên lạc và lập các báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng.

 • Động Viên Cộng Đồng Thực Hiện Quyền Giám Sát: Ban cần động viên cộng đồng tham gia tích cực vào quyền giám sát đầu tư theo quy định của Nghị định 29/2021/NĐ-CP, đảm bảo tính tham gia và hiệu quả của quá trình giám sát.

 • Xác Nhận Văn Bản Phản Ánh và Kiến Nghị: Ban giám sát đầu tư công cộng có trách nhiệm xác nhận các văn bản phản ánh và kiến nghị của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trước khi gửi đến các cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, Ban giám sát đầu tư công cộng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các hoạt động đầu tư công cộng và đảm bảo quyền lợi của cộng đồng được bảo vệ.

2. Tiêu Chuẩn và Điều Kiện Cho Thành Viên Ban Giám Sát Đầu Tư Cộng Đồng

Để trở thành thành viên của Ban Giám Sát Đầu Tư Cộng Đồng, cá nhân cần đáp ứng một số tiêu chuẩn chất lượng:

 • Trung Thực và Công Tâm: Yêu cầu thành viên phải là người trung thực, công tâm, đảm bảo uy tín trong quá trình giám sát đầu tư cộng đồng.

 • Hiểu Biết Chính Sách và Pháp Luật: Thành viên cần có hiểu biết vững về chính sách và pháp luật liên quan đến đầu tư cộng đồng.

 • Kinh Nghiệm Quản Lý Kinh Tế: Yêu cầu thành viên có kinh nghiệm trong quản lý kinh tế, từ đó đảm bảo khả năng đánh giá và quản lý tài chính hiệu quả.

 • Hiểu Biết Về Kỹ Thuật Xây Dựng: Thành viên cần có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật xây dựng để đưa ra quyết định chính xác và hiệu quả.

 • Sức Khỏe Đủ Điều Kiện: Thành viên phải có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ giám sát và tự nguyện tham gia vào Ban Giám Sát Đầu Tư Cộng Đồng.

Điều Kiện Cư Trú và Quan Hệ Gia Đình

 • Hộ Khẩu và Thường Trú: Thành viên phải có hộ khẩu thường trú và đang thường trú tại xã, phường, thị trấn.

 • Không Đảm Nhiệm Lãnh Đạo UBND Cấp Xã: Thành viên không được đảm nhiệm vị trí lãnh đạo và ủy viên UBND cấp xã.

 • Không Có Mối Quan Hệ Gia Đình Cụ Thể: Thành viên không được có mối quan hệ gia đình đặc biệt với những đối tượng quyết định đầu tư, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu dự án, hoặc những người trực tiếp quản lý dự án đầu tư tại địa bàn xã, phường, thị trấn.

3. Mẫu Quyết Định Thành Lập Ban Giám Sát Đầu Tư Công Cộng

Bạn có thể tải Mẫu quyết định thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng chuyên nghiệp nhất hiện nay tại đây.

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM …………., ngày tháng năm 20

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Giám sát đầu tư cộng đồng công trình

Căn cứ……………………………………… ;

Căn cứ……………………………………… ;

Xét đề nghị của………………………………… ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Giám sát đầu tư cộng đồng công trình…………………., gồm:

 1. Đồng chí…………………………: Trưởng ban
 2. Đồng chí …………………………: Phó ban
 3. Đồng chí …………………………: Thành viên
 4. Đồng chí …………………………: Thành viên

Điều 2. Ban Giám sát đầu tư cộng đồng công trình ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………… ……………………………………

Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, hoạt động theo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của Ủy ban TWMTTQ Việt Nam liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; ………..và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: – Như Điều 1.- – …; – Lưu: …….

TM. ỦY BAN MTTQ …

CHỦ TỊCH

 1. Quyền Hạn của Ban Giám Sát Đầu Tư Công Cộng

Quyền yêu cầu thông tin về quy hoạch

Theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Nghị định 29/2021/NĐ-CP, Ban giám sát đầu tư cộng đồng có những quyền hạn đầu tiên liên quan đến yêu cầu thông tin về quy hoạch như sau:

 • Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp các thông tin về quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, và các quy hoạch khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Quyền yêu cầu trả lời về các vấn đề quản lý

Tiếp theo, Ban giám sát đầu tư cộng đồng có quyền yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trả lời về các vấn đề thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Quyền yêu cầu thông tin liên quan đến đầu tư

Ngoài ra, Ban giám sát đầu tư cộng đồng cũng có quyền yêu cầu chủ chương trình và chủ đầu tư cung cấp các thông tin phục vụ việc giám sát đầu tư. Các thông tin này bao gồm:

 • Quyết định đầu tư.
 • Thông tin về chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, địa chỉ liên hệ; tiến độ và kế hoạch đầu tư.
 • Diện tích chiếm đất và sử dụng đất.
 • Quy hoạch mặt bằng chi tiết và phương án kiến trúc.
 • Đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định cư.
 • Phương án xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.

Quyền yêu cầu tài liệu theo quy định

Cuối cùng, Ban giám sát đầu tư cộng đồng cũng có quyền yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, chủ chương trình, và chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp các tài liệu theo quy định cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Trên cơ sở quyền hạn này, Ban giám sát đầu tư cộng đồng có khả năng thực hiện nhiệm vụ giám sát đầu tư một cách toàn diện và đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình đầu tư của cộng đồng. Trân trọng!

5. Câu hỏi thường gặp

Q1: Tại sao cần thiết lập Ban Giám Sát Cộng Đồng?

A1: Ban Giám Sát Cộng Đồng được thiết lập để giám sát và đảm bảo quyết định đầu tư cộng đồng được thực hiện một cách công bằng, minh bạch, và theo đúng quy định pháp luật, nhằm bảo vệ lợi ích cộng đồng và đảm bảo hiệu quả của dự án.

Q2: Ai có thể tham gia Ban Giám Sát Cộng Đồng?

A2: Thành viên của Ban Giám Sát Cộng Đồng cần đáp ứng các tiêu chuẩn như trung thực, công tâm, có hiểu biết về chính sách và pháp luật, kinh nghiệm quản lý kinh tế, kiến thức về kỹ thuật xây dựng, và đủ sức khỏe. Họ cũng không được đảm nhiệm lãnh đạo UBND cấp xã và không có mối quan hệ gia đình đặc biệt với các đối tượng quyết định đầu tư.

Q3: Làm thế nào quyết định thành lập Ban Giám Sát Cộng Đồng được đưa ra?

A3: Quyết định này thường do ban lãnh đạo của tổ chức đầu tư hoặc cơ quan quản lý đưa ra sau một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và tuân thủ theo các nguyên tắc của pháp luật, nhằm đảm bảo quyết định công bằng và có cơ sở.

Q4: Ban Giám Sát Cộng Đồng có vai trò gì trong dự án đầu tư?

A4: Ban Giám Sát Cộng Đồng giữ vai trò quan trọng trong việc giám sát tiến triển và hiệu suất của dự án đầu tư. Họ đảm bảo rằng quyết định đầu tư được thực hiện đúng quy định và lợi ích của cộng đồng được bảo vệ. Thành viên của Ban có trách nhiệm đánh giá và quản lý các khía cạnh kinh tế và kỹ thuật của dự án.

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm Tôi Quyết Định Sống Cho Chính Tôi:…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Quyết định tặng quà nhân viên 2023 – Những bí quyết để nhân…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…