Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị

Rate this post

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

  1. Tuân thủ pháp luật: Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị phải tuân thủ quy định của pháp luật. Họ cần thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn được giao, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch. Tất cả ý kiến và phản ánh từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải được trung thực đến người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

  2. Không lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn sai mục đích: Các thành viên trong Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị không được lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để kích động, dụ dỗ hoặc lôi kéo công chức, viên chức, người lao động thực hiện các hành vi trái pháp luật.

  3. Làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số: Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị phải làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

Tổ chức của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị

Thành viên của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị sẽ được bầu tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định tại Điều 51 của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Sau khi hội nghị kết thúc, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị sẽ công nhận kết quả bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân trong vòng 5 ngày làm việc.

Số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân sẽ được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 60 của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan, đơn vị có tính chất đặc thù hoặc hoạt động phân tán, Ban Chấp hành công đoàn có thể đề xuất để hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quyết định số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiều hơn 9 người để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Đối với trường hợp đặc thù không tổ chức Ban Thanh tra nhân dân, Ban Chấp hành Công đoàn có thể đề xuất quyết định sau khi thống nhất với người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị sẽ có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Trường hợp số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân từ 9 người trở lên, số lượng Phó Trưởng ban sẽ không được quá 2 người.

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác

Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị sẽ xây dựng chương trình công tác để thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 61 của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Chương trình công tác sẽ được thiết lập theo từng quý, 6 tháng và hàng năm. Nó sẽ bao gồm các nội dung cơ bản như mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, kinh phí, tổ chức thực hiện và các điều kiện bảo đảm khác. Chương trình công tác có thể được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế hoặc khi có vấn đề phát sinh đột xuất.

Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị cũng sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể và báo cáo Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị trước khi tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát ít nhất 5 ngày làm việc.

Phương thức hoạt động

Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoặc qua hòm thư góp ý. Họ cũng sẽ nghiên cứu các văn bản tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát do lãnh đạo cơ quan, đơn vị cung cấp. Ban Thanh tra nhân dân sẽ làm việc với đơn vị, cá nhân liên quan đến kiến nghị, phản ánh để đánh giá tính xác thực của nội dung phản ánh, kiến nghị.

Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị sẽ tổng hợp, phân tích và đối chiếu với các quy định pháp luật, quy định, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị để đánh giá, đề xuất, và kiến nghị giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc thông qua Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị.

Kết quả của hoạt động kiểm tra, giám sát, xác minh sẽ được lập thành văn bản và gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị. Trong trường hợp phát hiện người có hành vi vi phạm pháp luật, Ban Thanh tra nhân dân sẽ kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Chế độ báo cáo

Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm định kỳ báo cáo Ban Chấp hành Công đoàn ở cơ quan, đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quý, 6 tháng, năm, và nhiệm kỳ hoặc khi có yêu cầu. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm sẽ được tiến hành tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị.

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị

Ban Thanh tra nhân dân sẽ giữ mối liên hệ và phối hợp chặt chẽ với người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị để kịp thời tiếp nhận ý kiến, phản ánh. Họ sẽ tổng hợp, đối chiếu, xác minh và kiến nghị giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Với những thông tin chi tiết hơn, bạn có thể truy cập Luật Sư Tuấn để biết thêm thông tin cần thiết.

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm Quy trình ra quyết định mua hàng…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Mẫu hợp đồng tiếng Anh thương mại chuẩn nhất 3+ mẫu Biên bản…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…