Hệ thống tài khoản – 623. Chi phí sử dụng máy thi công.

Rate this post

Giới thiệu

Trong ngành xây dựng, tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp và phân bổ chi phí liên quan đến việc sử dụng xe, máy thi công trong các hoạt động xây dựng công trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung của tài khoản này cùng những phương pháp hạch toán kế toán phù hợp.

Nguyên tắc kế toán

Tài khoản 623 được sử dụng để tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng xe, máy thi công phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng, lắp đặt công trình. Đối với các doanh nghiệp thực hiện công trình theo phương thức thi công hỗn hợp bằng cả thủ công và bằng máy, tài khoản này sẽ được sử dụng. Tuy nhiên, trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện công trình hoàn toàn bằng máy, tài khoản 623 sẽ không được sử dụng mà chi phí sẽ được hạch toán vào các tài khoản khác như 621, 622, 627. Ngoài ra, không nên hạch toán vào tài khoản 623 những khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và bảo hiểm thất nghiệp tính trên lương của công nhân sử dụng xe, máy thi công. Phần chi phí sử dụng máy thi công vượt trên mức bình thường sẽ không được tính vào giá thành công trình mà được kết chuyển ngay vào tài khoản 632.

Kết cấu và nội dung tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công

 • Bên nợ: Ghi các chi phí liên quan đến hoạt động của máy thi công như chi phí vật liệu, tiền lương và các khoản phụ cấp lương, tiền công của công nhân điều khiển máy, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa xe, máy thi công. Cũng ghi chi phí vật liệu và chi phí dịch vụ khác phục vụ cho xe, máy thi công.

 • Bên có: Kết chuyển chi phí sử dụng xe, máy thi công vào tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang”. Đồng thời, chi phí sử dụng máy thi công vượt trên mức bình thường sẽ được kết chuyển vào tài khoản 632.

Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công không có số dư cuối kỳ và có 6 tài khoản cấp 2 như sau:

 • Tài khoản 6231 – Chi phí nhân công: Phản ánh lương chính, lương phụ, phụ cấp lương phải trả cho công nhân điều khiển xe, máy thi công, phục vụ cho hoạt động của máy thi công như vận chuyển và cung cấp nhiên liệu, vật liệu.

 • Tài khoản 6232 – Chi phí vật liệu: Phản ánh chi phí nhiên liệu, vật liệu khác phục vụ cho xe, máy thi công.

 • Tài khoản 6233 – Chi phí dụng cụ sản xuất: Phản ánh công cụ, dụng cụ lao động liên quan đến hoạt động của xe, máy thi công.

 • Tài khoản 6234 – Chi phí khấu hao máy thi công: Phản ánh chi phí khấu hao xe, máy thi công dùng trong việc xây dựng công trình.

 • Tài khoản 6237 – Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh chi phí dịch vụ mua ngoài như sửa chữa xe, máy thi công, tiền mua bảo hiểm xe, máy thi công, chi phí điện, nước, tiền thuê tài sản cố định, chi phí trả cho nhà thầu phụ, …

 • Tài khoản 6238 – Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí bằng tiền phục vụ cho hoạt động của xe, máy thi công.

Phương pháp kế toán

Việc hạch toán chi phí sử dụng xe, máy thi công phụ thuộc vào hình thức sử dụng máy thi công. Nếu tổ chức có đội xe, máy thi công riêng và tổ chức kế toán riêng, công việc hạch toán sẽ được thực hiện theo cách sau:

 • Hạch toán các chi phí liên quan đến hoạt động của đội xe, máy thi công.

 • Hạch toán chi phí sử dụng xe, máy và tính giá thành ca xe, máy thực hiện trên tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” căn cứ vào giá thành ca máy cung cấp cho các đối tượng xây, lắp.

Nếu không có tổ chức đội xe, máy thi công riêng hoặc tổ chức đội xe, máy thi công riêng nhưng không có tổ chức kế toán riêng cho đội, toàn bộ chi phí sử dụng xe, máy (bao gồm cả chi phí thường xuyên và tạm thời) sẽ được hạch toán theo cách sau:

 • Hạch toán số tiền lương, tiền công và các khoản phải trả cho công nhân điều khiển xe, máy.

 • Khi xuất kho vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng cho hoạt động của xe, máy thi công trong kỳ.

 • Trường hợp mua vật liệu, công cụ sử dụng ngay cho hoạt động của xe, máy thi công trong kỳ.

 • Trích khấu hao xe, máy thi công sử dụng ở đội xe, máy thi công.

 • Chi phí dịch vụ mua ngoài phát sinh.

 • Chi phí bằng tiền khác phát sinh.

 • Căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí sử dụng xe, máy tính cho từng công trình, hạng mục công trình.

Kết luận

Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công là một phần quan trọng trong hệ thống tài khoản kế toán xây dựng. Việc tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng xe, máy thi công một cách chính xác và hợp lý giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng về bộ phận này và làm cơ sở để đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả. Để biết thêm thông tin về lĩnh vực này, hãy truy cập Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao Thông…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng: Đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong các dự án đầu tư…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Nghị định 155/2018/NĐ-CP: Đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế Thông tư 35/2015/TT-BTNMT: Định hướng bảo vệ môi trường cho…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…