Thông tư 2/2023/TT-BNV: Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Rate this post

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Thông tư 2/2023/TT-BNV, một văn bản quan trọng quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Đây là một văn bản được ban hành bởi Bộ Nội vụ và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 2023.

Phụ lục I: Danh mục biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Thông tư này đi kèm với một phụ lục quan trọng, đó là danh mục biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Danh mục này bao gồm các thông tin sau:

 1. Số thứ tự của biểu mẫu.
 2. Ký hiệu biểu mẫu.
 3. Tên biểu mẫu.
 4. Đơn vị thu thập, tổng hợp, báo cáo.
 5. Đơn vị của Bộ Nội vụ phê duyệt, nhận báo cáo.
 6. Kỳ báo cáo.
 7. Ngày nhận báo cáo.

Danh mục này giúp tổ chức hành chính và các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nội vụ có thể thu thập, tổng hợp và báo cáo các thông tin quan trọng về ngành Nội vụ.

1. Tổ chức hành chính

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tổ chức hành chính và các thông tin liên quan. Cụ thể là:

 • Số đơn vị hành chính.
 • Đơn vị của Bộ Nội vụ phê duyệt, nhận báo cáo.
 • Kỳ báo cáo.
 • Ngày nhận báo cáo.

Thông tin này liên quan đến ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Nội vụ). Các số liệu này sẽ được báo cáo vào ngày 15 tháng 3 năm sau.

2. Cán bộ, công chức, viên chức

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cán bộ, công chức, và viên chức. Cụ thể là:

 • Số đại biểu hội đồng nhân dân.
 • Số lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước Trung ương.
 • Số lãnh đạo chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước cấp địa phương.
 • Số lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên.
 • Số lượng cán bộ, công chức cấp xã.
 • Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
 • Thu nhập bình quân cán bộ, công chức khối Trung ương.
 • Thu nhập bình quân cán bộ, công chức khối địa phương.
 • Số lượng viên chức trong lĩnh vực y tế.
 • Số lượng viên chức trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, khoa học xã hội, văn hoá, thể thao và du lịch, và lĩnh vực khác.
 • Số lượng cán bộ, công chức được đánh giá, xếp loại chất lượng.
 • Số lượng công chức được đánh giá, xếp loại chất lượng.
 • Số lượng viên chức được đánh giá, xếp loại chất lượng.
 • Số lượng cán bộ, công chức bị kỷ luật.
 • Số lượng công chức bị kỷ luật.
 • Số lượng viên chức bị kỷ luật.
 • Số lượt cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên được đào tạo, bồi dưỡng trong nước.
 • Số lượt cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng trong nước.
 • Số lượt viên chức được đào tạo, bồi dưỡng trong nước.
 • Số lượt cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

Thông tin này cho ta cái nhìn tổng quan về cán bộ, công chức, và viên chức trong ngành Nội vụ. Các số liệu này sẽ được báo cáo vào ngày 15 tháng 3 năm sau.

3. Thanh tra ngành Nội vụ

Phần này nói về các hoạt động thanh tra và kiểm tra chuyên ngành Nội vụ. Cụ thể là:

 • Số cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Nội vụ.
 • Số lượng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về ngành Nội vụ.
 • Số lượt tiếp công dân liên quan đến ngành Nội vụ.

Thời gian báo cáo cho các hoạt động này sẽ là vào ngày 15 tháng 3 năm sau.

4. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Nội vụ

Phần này giới thiệu về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Nội vụ. Cụ thể là:

 • Số đoàn ra nước ngoài nghiên cứu, khảo sát về lĩnh vực Nội vụ.
 • Số đoàn của nước ngoài, tổ chức quốc tế vào nghiên cứu, khảo sát, giới thiệu về lĩnh vực Nội vụ tại Việt Nam.

Thông tin này cho ta cái nhìn về các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến ngành Nội vụ. Các số liệu này sẽ được báo cáo vào ngày 15 tháng 3 năm sau.

5. Hội, tổ chức phi chính phủ

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các hội, tổ chức phi chính phủ. Cụ thể là:

 • Số lượng hội, tổ chức phi chính phủ.
 • Số lượng các quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Thông tin này giúp ta hiểu về các hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ. Các số liệu này sẽ được báo cáo vào ngày 15 tháng 3 năm sau.

6. Thi đua, khen thưởng

Phần này nói về các hoạt động thi đua, khen thưởng. Cụ thể là:

 • Số phong trào thi đua.
 • Số lượng khen thưởng cấp nhà nước.
 • Số lượng khen thưởng cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Số lượng tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng của bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Số lượng công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tin này cho ta cái nhìn về các hoạt động thi đua, khen thưởng trong ngành Nội vụ. Các số liệu này sẽ được báo cáo vào ngày 15 tháng 3 hàng năm.

7. Tôn giáo

Phần này nói về tôn giáo và các thông tin liên quan. Cụ thể là:

 • Số tôn giáo, số tổ chức tôn giáo, số tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, số tổ chức tôn giáo trực thuộc.
 • Số chức sắc, chức việc, tín đồ, cơ sở tôn giáo.

Thông tin này cho ta cái nhìn về tôn giáo và các hoạt động liên quan. Các số liệu này sẽ được báo cáo vào ngày 15 tháng 3 hàng năm.

8. Văn thư – lưu trữ

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về văn thư và lưu trữ. Cụ thể là:

 • Số lượng văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư – lưu trữ.
 • Số tổ chức văn thư.
 • Số nhân sự làm công tác văn thư.
 • Số lượng văn bản.
 • Số lượng hồ sơ.
 • Số tổ chức lưu trữ.
 • Số nhân sự làm công tác lưu trữ.
 • Số tài liệu lưu trữ.
 • Số tài liệu lưu trữ thu thập.
 • Số tài liệu lưu trữ đưa ra sử dụng.
 • Diện tích kho lưu trữ và số trang thiết bị dùng cho lưu trữ.
 • Kinh phí cho hoạt động lưu trữ.

Thông tin này cho ta cái nhìn về công tác văn thư và lưu trữ trong ngành Nội vụ. Các số liệu này sẽ được báo cáo vào ngày 15 tháng 3 hàng năm.

9. Biểu mẫu phục vụ thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia

Phần này nói về các biểu mẫu phục vụ thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia. Cụ thể là:

 • Tỷ lệ cơ quan quản lý nhà nước Trung ương có lãnh đạo chủ chốt là nữ.
 • Tỷ lệ cơ quan chính quyền địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ.
 • Số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính cấp Trung ương.
 • Số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính cấp địa phương.

Thông tin này giúp thu thập các chỉ tiêu thống kê quốc gia quan trọng trong ngành Nội vụ. Các số liệu này sẽ được báo cáo vào ngày 15 tháng 3 hàng năm.

10. Biểu mẫu tổng hợp

Phần này tổng hợp các số liệu chi tiết. Cụ thể là:

 • Báo cáo tổng hợp số lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên.
 • Báo cáo tổng hợp số lượng cán bộ, công chức cấp xã.
 • Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức (Lĩnh vực y tế).
 • Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức (Lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, khoa học xã hội, văn hoá, thể thao và du lịch, và lĩnh vực khác).
 • Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên.
 • Báo cáo danh sách và tiền lương cán bộ, công chức cấp xã.
 • Báo cáo danh sách và tiền lương viên chức.
 • Tổng hợp số lượng vị trí việc làm cán bộ, công chức của các bộ, ngành.
 • Tổng hợp số lượng vị trí việc làm cán bộ, công chức của địa phương.
 • Kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế của bộ, ngành, địa phương.
 • Kết quả sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
 • Số lượng cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và kết quả giải quyết.

Các biểu mẫu này giúp tổng hợp các số liệu quan trọng trong ngành Nội vụ. Các số liệu này sẽ được báo cáo vào ngày 15 tháng 3 hàng năm.

Nếu bạn cần tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến luật pháp và Nội vụ, hãy truy cập website Luật Sư Tuấn. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia luật sư giàu kinh nghiệm sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Nam Định kiến nghị cần có giải pháp với việc lợi dụng hình xăm…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ Thông tư 08/2018/TT-BCA: Công tác cứu hỏa, cứu nạn cứu hộ của lực…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Thông tư 29/2017/TT-BYT: Quy định thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế Thông tư 65/2020/TT-BCA: CSGT – Thay đổi…