Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng: Đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong các dự án đầu tư

Rate this post

Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về thực hiện dân chủ ở cơ sở đã quy định về tổ chức Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong các dự án đầu tư. Hãy cùng tìm hiểu về tổ chức này và vai trò quan trọng của nó trong bài viết dưới đây.

Tổ chức Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được thành lập theo từng chương trình, dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), chương trình, dự án đầu tư bằng vốn và công sức của cộng đồng dân cư hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân cho cấp xã. Tổ chức này có tối thiểu 5 thành viên, gồm đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn và đại diện người dân trên địa bàn thôn, tổ dân phố nơi có chương trình, dự án. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng sẽ hoàn thành nhiệm vụ và tự giải thể sau đó.

Tiêu chuẩn thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Các thành viên của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 1. Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, công tâm, có uy tín trong cộng đồng dân cư.
 2. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và hiểu biết về chính sách, pháp luật hoặc kinh nghiệm, hiểu biết về các lĩnh vực có liên quan đến chương trình, dự án đầu tư.
 3. Không là cán bộ, công chức cấp xã và không có người thân là người có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư, đơn vị tư vấn của chủ đầu tư, nhà thầu dự án hoặc đơn vị tư vấn, giám sát của nhà thầu, người trực tiếp quản lý dự án đầu tư trên địa bàn cấp xã.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có các nhiệm vụ sau đây:

 • Theo dõi, giám sát sự phù hợp của chủ trương đầu tư và việc chủ đầu tư chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư trên địa bàn cấp xã.
 • Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung quy định về đất đai, môi trường, bảo vệ môi trường và chi phí đầu tư của các dự án đầu tư công.
 • Phát hiện và kiểm tra những vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án.
 • Nhận thông tin phản ánh từ công dân và gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xem xét và xử lý.

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có các quyền hạn sau đây:

 • Yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Yêu cầu trả lời về các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của cơ quan quản lý nhà nước.
 • Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin về dự án và tiến độ đầu tư.
 • Tiếp nhận thông tin phản ánh từ công dân và gửi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Phản ánh và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện vi phạm pháp luật.

Hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được chỉ đạo trực tiếp bởi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. Tổ chức này sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đầu tư của cộng đồng theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. Ngoài ra, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng còn có trách nhiệm báo cáo kết quả giám sát đầu tư cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. Các thành viên của Ban cũng tham gia các cuộc họp có liên quan đến chương trình, dự án mà Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đang giám sát.

Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ luật sư và các thông tin pháp luật khác, hãy truy cập Luật Sư Tuấn.

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Thông tư 02/2023/TT-BXD: Hướng dẫn hợp đồng xây…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Mẫu phiếu nhập kho trên Excel theo thông tư 200 Thông tư 73/2015/TT-BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT: Quy chế công…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…