Thông tư 103/2018/TT-BTC: Quy định về kế toán của Quỹ Vì người nghèo

Rate this post

Luật Sư Tuấn đưa ra các quy định cụ thể về kế toán của Quỹ Vì người nghèo trong Thông tư 103/2018/TT-BTC. Điều này nhằm đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong việc thu, chi và quản lý quỹ. Hãy cùng tìm hiểu những quy định quan trọng trong Thông tư này.

Giải thích và lập chứng từ kế toán bắt buộc

Trước hết, chúng ta cần hiểu về mục đích của việc lập chứng từ kế toán. Phiếu thu và Phiếu chi là hai chứng từ quan trọng được sử dụng để ghi nhận các khoản thu và chi của Quỹ Vì người nghèo.

Phiếu thu được lập để xác định số tiền mặt và ngoại tệ thực tế nhập quỹ. Điều này cũng là căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ các khoản thu liên quan. Tất cả các khoản tiền nhập quỹ phải được lập Phiếu thu. Ngoại tệ cần được kiểm tra và lập “Bảng kê ngoại tệ” đính kèm với Phiếu thu trước khi nhập quỹ.

Phương pháp lập và trách nhiệm ghi Phiếu thu:

 • Phiếu thu phải đóng quyển và số phiếu phải được đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán.
 • Góc trên bên trái của phiếu thu phải ghi rõ tên đơn vị và mã đơn vị sử dụng ngân sách.
 • Ghi rõ ngày lập Phiếu và ngày thu tiền.
 • Ghi rõ họ tên và địa chỉ người nộp tiền.
 • Dòng “Nội dung” ghi rõ nội dung nộp tiền.
 • Dòng “Số tiền” ghi số tiền nộp quỹ bằng số và bằng chữ, đơn vị tính là đồng Việt Nam hoặc đơn vị tiền tệ khác.
 • Dòng tiếp theo ghi chứng từ kế toán khác kèm theo Phiếu thu.

Sau khi lập Phiếu thu, kế toán phải ghi đầy đủ thông tin và ký vào Phiếu thu. Sau đó, Phiếu thu được chuyển cho kế toán trưởng để soát xét và thủ trưởng đơn vị ký duyệt. Cuối cùng, Phiếu thu được chuyển cho thủ quỹ để nhập quỹ. Thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ vào Phiếu thu trước khi ký tên.

Phiếu thu phải được lập thành 3 liên:

 • Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu.
 • Liên 2 dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ kế toán khác để ghi sổ kế toán.
 • Liên 3 giao cho người nộp tiền. Đối với người nộp tiền ở bên ngoài đơn vị, liên giao cho họ phải được đóng dấu của đơn vị.

Chú ý: Đối với ngoại tệ, phải ghi rõ tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng Việt Nam để ghi sổ.

Phiếu chi

Phiếu chi được lập để xác định các khoản tiền mặt và ngoại tệ thực tế xuất quỹ. Điều này làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán.

Phương pháp lập và trách nhiệm ghi Phiếu chi:

 • Phiếu chi phải đóng quyển và số phiếu phải được đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán.
 • Góc trên bên trái của Phiếu chi ghi rõ tên đơn vị và mã đơn vị sử dụng ngân sách.
 • Ghi rõ ngày lập Phiếu và ngày chi tiền.
 • Ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận tiền.
 • Dòng “Nội dung” ghi rõ nội dung chi tiền.
 • Dòng “Số tiền” ghi số tiền xuất quỹ bằng số và bằng chữ, đơn vị tính là đồng Việt Nam hoặc đơn vị tiền tệ khác.
 • Dòng tiếp theo ghi số hoặc loại chứng từ kế toán khác kèm theo Phiếu chi.

Kế toán lập Phiếu chi ghi đầy đủ thông tin và ký vào từng liên, sau đó chuyển cho kế toán trưởng để soát xét và thủ trưởng đơn vị ký duyệt. Cuối cùng, Phiếu chi được chuyển cho thủ quỹ để xuất quỹ. Người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng số và bằng chữ, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu chi.

Phiếu chi phải được lập thành 3 liên:

 • Liên 1 lưu ở nơi lập Phiếu.
 • Liên 2 dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ kế toán khác để ghi sổ kế toán.
 • Liên 3 giao cho người nhận tiền. Đối với liên dùng để giao dịch thanh toán với bên ngoài, phải đóng dấu của đơn vị.

Chú ý: Đối với chi ngoại tệ, phải ghi rõ tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng Việt Nam để ghi sổ.

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản chi đề nghị thanh toán của người nhận tạm ứng. Nó được sử dụng để thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.

Phương pháp lập và trách nhiệm ghi Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng:

 • Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ghi rõ tên đơn vị và mã đơn vị sử dụng ngân sách. Phần đầu ghi rõ ngày, tháng, năm, họ tên, bộ phận công tác hoặc địa chỉ của người thanh toán.
 • Dựa vào chỉ tiêu của cột A, kế toán thanh toán ghi vào cột 1 như sau:
  • Phần I – Số tiền tạm ứng: Gồm số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết và số tạm ứng kỳ này.
   • Mục 1: Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết: Căn cứ vào dòng số dư tạm ứng tính đến ngày lập phiếu thanh toán trên sổ kế toán để ghi.
   • Mục 2: Số tạm ứng kỳ này: Căn cứ vào các Phiếu chi tạm ứng để ghi. Mỗi Phiếu chi ghi 1 dòng.
  • Phần II – Số tiền đề nghị thanh toán: Căn cứ vào các chứng từ chi tiêu của người nhận tạm ứng để ghi. Mỗi chứng từ chi tiêu ghi 1 dòng.
  • Phần III – Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại: Ghi số không sử dụng hết, nộp lại đơn vị.
  • Phần IV – Số thiếu đề nghị chi bổ sung: Ghi số tiền còn được thanh toán.

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng do kế toán lập và chuyển cho kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán soát xét và thủ trưởng đơn vị duyệt. Người đề nghị thanh toán ký xác nhận trước khi nhận hoặc trả lại tiền. Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng kèm theo chứng từ gốc được sử dụng làm căn cứ ghi sổ kế toán.

Nếu có chênh lệch tiền tạm ứng chi không hết, phải thực hiện thủ tục thu hồi nộp quỹ hoặc trừ vào lương. Nếu có chi quá số tạm ứng, phải thực hiện thủ tục xuất quỹ trả lại cho người tạm ứng.

Biên lai thu tiền

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của đơn vị hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp tiền. Nó được sử dụng để lập Phiếu thu, nộp tiền vào quỹ và để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ.

Phương pháp lập và trách nhiệm ghi Biên lai thu tiền:

 • Biên lai thu tiền phải đóng quyển, ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ của cơ quan thu tiền và đóng dấu cơ quan. Các quyển biên nhận phải được đánh số từng tờ và số biên lai thu tiền liên tục trong 1 quyển sổ.
 • Góc trên bên trái của Biên lai thu tiền ghi rõ tên đơn vị và mã đơn vị sử dụng ngân sách.
 • Ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nộp tiền.
 • Dòng “Nội dung thu” ghi rõ nội dung thu tiền.
 • Dòng “Số tiền thu” ghi số tiền đã thu bằng số và bằng chữ, đơn vị tính là đồng Việt Nam hoặc đơn vị tiền tệ khác.
 • Nếu thu bằng séc, ghi rõ số, ngày, tháng, năm của tờ séc bắt đầu lưu hành và họ tên người sử dụng séc.

Biên lai thu tiền do người thu tiền lập thành hai liên. Sau khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền ký và ghi rõ họ tên để xác nhận số tiền đã thu và đã nộp. Liên 1 được người thu tiền lưu giữ, còn Liên 2 giao cho người nộp tiền.

Cuối ngày, người được giao nhiệm vụ thu tiền căn cứ vào bản lưu để lập Bảng kê biên lai thu tiền trong ngày (nếu thu séc phải lập Bảng kê thu séc riêng) và nộp cho kế toán để lập Phiếu thu làm thủ tục nhập quỹ hoặc nộp Kho bạc, Ngân hàng. Tiền mặt thu được trong ngày đó phải được người thu tiền nộp quỹ.

Biên lai thu tiền áp dụng trong các trường hợp thu tiền liên quan đến hoạt động sự nghiệp, hoạt động khác và các trường hợp khách hàng nộp séc thanh toán các khoản nợ. Biên lai thu tiền phải được bảo quản như tiền. Trong trường hợp bị mất, người làm mất phải bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật hiện hành. Các trường hợp thu phí, lệ phí theo quy định của Pháp luật phí, lệ phí sẽ sử dụng biên lai của cơ quan thuế phát hành và đơn vị phải thực hiện quyết toán tình hình sử dụng “Biên lai thu phí, lệ phí” theo quy định của cơ quan thuế.

Mời bạn tham khảo chi tiết Thông tư 103/2018/TT-BTC tại đây.

Related Posts

Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chí

Xem thêm : Thông tư 2/2023/TT-BNV: Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụCó thể bạn quan tâm Các khoản thu nhập nào sẽ…

Chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03/2014 TT-BTTT

Chứng chỉ Tin học không chỉ là một yêu cầu quan trọng để mở ra cơ hội việc làm, mà còn là một phần không thể thiếu…

Quy định mới về giao dịch liên kết tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT về kiểm định chất lượng, công nhận đạt chuẩn quốc gia với trường THCS, THPT Thông tư 45/2013/TT-BTC về…

Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22

Đối với giáo viên tiểu học, việc đánh giá học sinh là một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ này không chỉ nhằm đánh giá sự tiến…

Hướng dẫn tài khoản 138 (phải thu khác) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023

Chào mừng các bạn đến với bài viết này! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Tài khoản 138 – phải thu khác trong…

Những Quy Định Về Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Cần Ghi Nhớ

Chào mừng các bạn đến với Luật Sư Tuấn! Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những quy định quan…