Quy trình thành lập, nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường

Rate this post

Hội đồng tư vấn thuế là một tổ chức quan trọng trong việc tư vấn về thuế cho xã, phường, thị trấn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy trình thành lập và nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn thuế.

Thành lập và hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế

Hội đồng tư vấn thuế được thành lập và hoạt động theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn. Điều này đảm bảo Hội đồng tư vấn thuế có thể đáp ứng đúng vai trò và nhiệm vụ của mình.

Hội đồng tư vấn thuế có thể được thành lập lại hoặc bổ sung, thay thế thành viên trong một số trường hợp cụ thể. Ví dụ, khi Hội đồng tư vấn thuế hết nhiệm kỳ hoặc khi có những thay đổi về thành phần Hội đồng. Điều này đảm bảo rằng Hội đồng tư vấn thuế luôn hoạt động hiệu quả và đáp ứng đúng yêu cầu.

Thủ tục thành lập Hội đồng tư vấn thuế

Để thành lập Hội đồng tư vấn thuế, mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn sẽ đề xuất và gửi danh sách hộ kinh doanh tham gia Hội đồng tư vấn thuế cho Chi cục Thuế. Chi cục Thuế sẽ cung cấp thông tin về hộ kinh doanh tại địa bàn để mặt trận xã, phường, thị trấn lựa chọn và giới thiệu các hộ kinh doanh tham gia Hội đồng tư vấn thuế.

Dựa trên thành phần và danh sách tham gia Hội đồng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế sẽ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thuế theo quy định.

Nếu tại địa bàn xã, phường, thị trấn không có hộ kinh doanh, thì không sẽ không thành lập Hội đồng tư vấn thuế. Tuy nhiên, khi có sự phát sinh hộ kinh doanh mới, Chi cục Thuế sẽ lập bộ tính thuế cho tháng còn lại trong năm. Từ kỳ lập bộ tính thuế trong năm tiếp theo, Chi cục trưởng Chi cục Thuế sẽ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định để thành lập Hội đồng tư vấn thuế và thực hiện tư vấn thuế.

Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình và nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn thuế, hãy truy cập Luật Sư Tuấn.

Nguồn: Nông nghiệp

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Trường hợp mua hàng hóa được lập bảng…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Thông tư sửa đổi về thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai (Văn bản hết hiệu lực) Thông Tư Số:…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo TT133 và cách hạch toán Khám sức khỏe theo thông…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…