Thông tư 107/2017/TT-BTC về Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Rate this post

Phụ lục số 01

Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc (Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp)

I. Danh mục chứng từ kế toán

STT Tên chứng từ Số hiệu
1 Phiếu thu C40-BB
2 Phiếu chi C41-BB
3 Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng C43-BB
4 Biên lai thu tiền C45-BB

II. Mẫu chứng từ kế toán

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mẫu số: C40-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

Phiếu thu

Ngày…..tháng ……năm………

Số: ……………..

Quyển số: ……..

Nợ: …………….

Có: …………….

Họ và tên người nộp tiền: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung: ………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền: ……………………………………………………………………………………………………. (loại tiền)

(viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………………………………

Kèm theo: ……………………………………………………………………………………………………………..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: – Bằng số: …………………………………………………………………………………..

  • Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI NỘP (Ký, họ tên)

Ngày …..tháng……năm ….. THỦ QUỸ (Ký, họ tên)

  • Tỷ giá ngoại tệ: ……………………………………………………………………………………………………

  • Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………………

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mẫu số: C41-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

Phiếu chi

Ngày…..tháng ……năm………

Số: ……………..

Quyển số: ……..

Nợ: …………….

Có: …………….

Họ và tên người nhận tiền: ………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung: ………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền: ……………………………………………………………………………………………………. (loại tiền)

(viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………………………………

Kèm theo: ……………………………………………………………………………………………………………..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: – Bằng số: …………………………………………………………………………………..

  • Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………………

THỦ QUỸ (Ký, họ tên)

Ngày …..tháng……năm ….. NGƯỜI NHẬN TIỀN (Ký, họ tên)

  • Tỷ giá ngoại tệ: ……………………………………………………………………………………………………
  • Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………………

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mẫu số: C42-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày…..tháng ……năm………

Diễn giải Số tiền
A 1
I. Số tiền tạm ứng
1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
2. Số tạm ứng kỳ này:
– Phiếu chi số………………. ngày ……………..
– Phiếu chi số………………. ngày ……………..
  • ….

II. Số tiền đề nghị thanh toán

  1. Chứng từ: ……………số…………….. ngày………………….

2 …………………………………………………………………….

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN (Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, họ tên)

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mẫu số: C45-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày…..tháng ……năm………

Quyển số: ……..

Số: …………….

Họ và tên người nộp: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung thu: ………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền thu: ……………………………………………………………………………………………….. (loại tiền)

(viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI NỘP TIỀN (Ký, họ tên)

NGƯỜI THU TIỀN (Ký, họ tên)

Phụ lục số 02

Hệ thống tài khoản kế toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp)

**I- DANH MỤC HỆ THỐNG

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Mẫu nhận xét học bạ theo Thông tư 22 (hướng dẫn cách ghi từ A-Z) Khai thuế GTGT theo phương pháp trực…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Thông tư 37/2018/TT-BTC: Hướng dẫn sắp xếp lại và xử lý nhà, đất Hướng dẫn tài khoản 154 (chi phí sản xuất,…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy…