Phân loại quyết định hành chính

Rate this post

Làm cơ sở cho việc hoàn thiện hoạt động ban hành quyết định quản lý nhà nước, điều chỉnh công tác pháp điển hóa, hiểu rõ hơn về bản chất, chức năng pháp lý, rất quan trọng để nghiên cứu và phân loại các loại quyết định hành chính.

Có nhiều cách phân loại quyết định hành chính: theo tính chất pháp lý, theo chủ thể ban hành, theo trình tự ban hành, theo phạm vi hiệu lực, v.v.

1. Căn cứ vào tính chất pháp lý

Theo căn cứ này, quyết định hành chính được chia thành ba loại: quyết định hành chính chủ đạo, quyết định hành chính quy phạm và quyết định hành chính cá biệt.

1.1. Quyết định hành chính chủ đạo

Quyết định hành chính chủ đạo là loại quyết định mà các chủ thể có thẩm quyền ban hành nhằm đưa ra chủ trương, chính sách, giải pháp quản lý hành chính đối với cả nước, một vùng hoặc một đơn vị hành chính nhất định.

Đây là loại quyết định đặc biệt quan trọng trong quản lý hành chính nhà nước, thường được ban hành dưới dạng Nghị quyết của Chính phủ.

Ví dụ: Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

1.2. Quyết định hành chính quy phạm

Quyết định hành chính quy phạm có vai trò quan trọng, là nền tảng của sự điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động quản lý, thiết lập trật tự cho việc thực hiện các hoạt động điều hành cụ thể. Quyết định hành chính quy phạm chứa đựng quy tắc xử sự, xác định quyền và nghĩa vụ cho các đối tượng liên quan.

Các quyết định quy phạm là cơ sở cho việc ban hành các quyết định cá biệt. Cách ban hành quyết định hành chính quy phạm có thể là Nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp.

1.3. Quyết định hành chính cá biệt

Quyết định hành chính cá biệt là các quyết định giải quyết các vụ việc cụ thể, được áp dụng một lần cho một hoặc một số đối tượng cụ thể. Các quyết định hành chính cá biệt được ban hành để giải quyết các công việc cụ thể trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước.

Việc ban hành các quyết định hành chính cá biệt là quan trọng và thường xuyên, tạo ra sự phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các quan hệ pháp luật hành chính cụ thể.

Phân loại quyết định hành chính

2. Căn cứ vào thẩm quyền ban hành

Dựa vào căn cứ này, chúng ta có các loại quyết định sau:

2.1. Quyết định hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Theo quy định của Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính dưới dạng nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị.

Ví dụ: Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg ngày 12/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan hanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

2.2. Quyết định hành chính của các bộ và cơ quan ngang bộ

Các bộ và cơ quan ngang bộ có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính dưới dạng quyết định, chỉ thị, thông tư để thực hiện nhiệm vụ quản lý chuyên môn của mình.

Ví dụ: Quyết định số 391/QĐ-BTC ngày 20/3/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành Giáo dục; Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

2.3. Quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân

Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền ban hành quyết định, chỉ thị là văn bản quy phạm pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cũng có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị nhưng là văn bản cá biệt.

2.4. Quyết định hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân có thẩm quyền ra quyết định hành chính dưới hình thức quyết định và chỉ thị để thực hiện chức năng giúp việc cho Ủy ban nhân dân.

2.5. Quyết định hành chính liên tịch

Quyết định hành chính liên tịch là quyết định được ban hành bởi nhiều cơ quan nhà nước khác nhau, có cả sự phối hợp của tổ chức xã hội. Các quyết định liên tịch có hình thức là thông tư liên tịch, nghị quyết liên tịch.

Đây là một số cách phân loại quyết định hành chính theo tính chất pháp lý và thẩm quyền ban hành. Hiểu rõ các loại quyết định này giúp chúng ta thấu hiểu hơn về cơ chế quyết định hành chính và quản lý hành chính nhà nước.

Luật Sư Tuấn

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm “Giải pháp hỗ trợ người lao động…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN YÊU CẦU…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…