MẪU BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG (ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP, DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN)

Rate this post

Phụ lục 3A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__, ngày thángnăm

Biên bản thương thảo hợp đồng

(đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp)

Gói thầu: ____ [ghi tên gói thầu]

Số: ____/__

Căn cứ pháp lý: [nêu các căn cứ pháp lý liên quan đến gói thầu như: Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức; văn bản phê duyệt dự án, KHLCNT; các văn bản liên quan đến gói thầu…].

Hôm nay, ngày//_ tại địa chỉ:___, chúng tôi, đại diện cho các bên thương thảo hợp đồng, gồm có:

Bên mời thầu:_____ [ghi tên Bên mời thầu]

Đại diện:_____

Chức vụ:_____

Địa chỉ:_____

Điện thoại:___ Fax:_

Nhà thầu:_____ [ghi tên nhà thầu]

Đại diện:_____

Chức vụ:_____

Địa chỉ:_____

Điện thoại:___ Fax:_

Hai bên đã thương thảo(1) và thống nhất những nội dung trong hợp đồng như sau:

  • Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong E-HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;

  • Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu phát hiện và đề xuất trong E-HSDT (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án kỹ thuật thay thế của nhà thầu nếu trong E-HSMT có quy định cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế;

  • Thương thảo về nhân sự (nếu có):

  • Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;

  • Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng;

  • Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.

Việc thương thảo hợp đồng kết thúc vào__ ngày//. Biên bản thương thảo hợp đồng được lập thành__bản, bên A giữ__bản, bên B giữ bản, các biên bản có giá trị pháp lý như nhau././

Ghi chú:

(1) Nguyên tắc thương thảo hợp đồng phải tuân thủ theo quy định trong E-HSMT, Nghị định 63/CP, Luật đấu thầu.

Nguồn: Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm Cập nhật mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp năm 2023 HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HÓA Hệ thống tài…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Mẫu giấy khai phí mai táng dựa trên Quyết định 49/2015/QĐ-TTg Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao…