CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Rate this post

Mẫu hợp đồng thử việc được sử dụng phổ biến tại các doanh nghiệp.

Mẫu hợp đồng thử việc đã trở thành một trong những văn bản pháp lý quan trọng giúp đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong quá trình thử việc. Dựa trên Khoản 1, Điều 21 của Bộ luật lao động 2019, mẫu hợp đồng thử việc cần bao gồm những nội dung chính sau đây:

Nội dung chính của mẫu hợp đồng thử việc

Mẫu hợp đồng thử việc là một văn bản pháp lý quan trọng để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của hai bên, người sử dụng lao động và người lao động. Nội dung chính của hợp đồng thử việc bao gồm:

 1. Họ tên và địa chỉ của người sử dụng lao động hoặc người đại diện hợp pháp.
 2. Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động.
 3. Công việc cụ thể và địa điểm làm việc.
 4. Thời hạn của hợp đồng lao động.
 5. Thông tin về mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
 6. Chế độ nâng lương, bậc lương.
 7. Thời giờ làm việc, thời gian nghỉ cụ thể.
 8. Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.
 9. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
 10. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và kỹ năng nghề.

Ngoài các nội dung về công việc, hợp đồng thử việc cần đảm bảo các nội dung bắt buộc khác như quốc hiệu, tiêu ngữ, tên hợp đồng, chữ ký đại diện hai bên và đóng dấu.

Mẫu hợp đồng thử việc cho người lao động mới nhất

Hợp đồng thử việc là một văn bản có giá trị pháp lý ràng buộc giữa người sử dụng lao động và người lao động khi bắt đầu công việc. Hợp đồng thử việc phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về nội dung, hình thức và mang tính chất chặt chẽ.

Dưới đây là mẫu hợp đồng thử việc tiêu biểu mà người sử dụng lao động và người lao động có thể tham khảo.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-o0o-

………, ngày…… tháng …… năm ……HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Số:………………Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/6/2012;

Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên,

Hôm nay, tại……………………………………………………………………..Chúng tôi gồm:

BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG) (1) :

………………………..…...

Đại diện (2):………………………………

Chức vụ:………………………………

Quốc tịch: …………………………...……………………………….………….

Địa chỉ (3): ………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………...…………………………………………….

Mã số thuế: …………………………...………………………………...………

Số tài khoản: …………………………...……………………………………….

Tại Ngân hàng: ………………………………...……………………………….BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG) (4):

…………….………………………...…....

Ngày tháng năm sinh: ……………..……..

Giới tính: ……………..….....

Quê quán: …………………...…..

Địa chỉ thường trú:……………….……………………………………………..

Số CMTND:…………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp:……...…...……

Trình độ (5): …………………………….. Chuyên ngành (6): …………...……Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký Hợp đồng thử việc với các điều khoản sau đây:Điều 1: Điều khoản chung

1. Loại hợp đồng: Hợp đồng thử việc.

2. Thời hạn hợp đồng (7): ……………………………..…..…………………..

3. Thời điểm bắt đầu (8): ……………………………………………………….

4. Thời điểm kết thúc (9): …………………………...….………………………

5. Địa điểm làm việc (10): …………………………..…..………………………

6. Bộ phận công tác: Phòng (11)……….………………………………………

7. Chức danh chuyên môn (vị trí công tác) (12): ………………….…………

8. Nhiệm vụ công việc như sau:

- Chịu sự điều hành trực tiếp của ông/bà (13): ............................................

- Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của người có thẩm quyền.

- Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian thử việc.

- Những công việc khác theo nhu cầu của Công ty.Điều 2: Chế độ làm việc

1. Thời gian làm việc (14): ……..……………………………………….………

2. Thời giờ nghỉ ngơi (15): ……………………………………………………...

3. Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu công việc.

4. Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành.Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của người lao động

1. Quyền của người lao động

- Mức lương thử việc (16): ……………………………………………….....….

- Hình thức trả lương (17): ………………………………...…………………….

- Thời hạn trả lương (18): ……………………………………………………….

- Các chế độ (19): .......................................................................................

- Trong thời gian thử việc, có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu đã thoả thuận.

2. Nghĩa vụ của người lao động

- Thực hiện công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành của người có thẩm quyền.

- Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, văn hóa công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách của Công ty.

- Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của Công ty và pháp luật Nhà nước quy định.

- Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng thử việc và các thỏa thuận bằng văn bản khác với Công ty.

- Tuyệt đối thực hiện cam kết bảo mật thông tin (20).

- Đóng các loại thuế, phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

1. Quyền của người sử dụng lao động

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng thử việc.

- Có quyền tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác, ngừng việc và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành và theo nội quy Công ty trong thời gian thử việc.

- Trong thời gian thử việc, được huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử của người lao động không đạt yêu cầu theo thoả thuận.

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người lao động theo đúng quy định của pháp luật và nội quy công ty.

- Đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.

2. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đúng các thỏa thuận theo hợp đồng này để người lao động đạt hiệu quả công việc cao.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động.

- Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc phải thông báo cho người lao động kết quả công việc đã làm thử; trường hợp đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc phải giao kết ngay hợp đồng lao động (21).Điều 5: Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo quy định của thỏa ước tập thể, nội quy lao động và pháp luật lao động.

- Hợp đồng này được lập thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ..….. bản././NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG                      NGƯỜI LAO ĐỘNG

 (Ký và ghi rõ họ tên)                             (Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu hợp đồng thử việc (mẫu số 1)

Logo công ty CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-

..............................., ngày.......tháng.........năm.......... HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Số: .........../HĐTVBÊN A:

Ông/ Bà:....................................................................................................................

Chức vụ:...................................................................................................................

Đại diện cho:.............................................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................

BÊN B:

Ông/ Bà:...................................................................................................................

Sinh ngày:................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú tại:.............................................................................................

Mang chứng minh nhân dân số:...............................................................................

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:Điều 1: Thời gian và nội dung công việc

Bên B làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là ....... kể từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm .......

Tại địa điểm:...............................................................................................................

Chức danh ................................................... Chuyên môn:.......................................

Chức vụ:..................................................................................................................

Công việc phải làm:

Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc);

Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc)Điều 2: Chế độ làm việc

1. Thời giờ làm việc (14): ……..……………………………………….………

2. Thời giờ nghỉ ngơi (15): ……………………………………………………...

3. Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu công việc.

4. Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của người lao động

1. Quyền lợi:

Phương tiện đi lại làm việc:.....................................................................;

Mức lương thử việc:................................................................................;

Phụ cấp:...................................................................................................;

Hình thức trả lương: Trả 01 lần vào ngày

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm Hợp Đồng Tiêu Thụ Nông Sản Hàng Hóa: Điều Khoản Cần Biết Mẫu quyết định xóa nợ phải thu khó đòi Mẫu…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Quyết định 290/2005/QĐ-TTg: Chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu…