Mẫu kiểm kê quỹ theo thông tư 107: Đảm bảo tính chính xác và minh bạch

Rate this post

Mẫu kiểm kê quỹ theo thông tư 107

I. Mẫu kiểm kê quỹ theo thông tư 107 là gì?

Mẫu kiểm kê quỹ theo thông tư 107 là một văn bản quan trọng được sử dụng để ghi chép, thống kê và kiểm tra số tiền mặt trong quỹ của đơn vị. Thông tư này được ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 14/11/2017 của Bộ Tài chính. Mục đích của mẫu này là hướng dẫn các đơn vị trong việc quản lý quỹ hiệu quả, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong công tác tài chính.

II. Mẫu kiểm kê quỹ theo thông tư 107

Mẫu kiểm kê quỹ theo thông tư 107

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-

BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ

Ngày … tháng … năm …

Tại: … (Nêu địa điểm kiểm kê)

Thành phần tham gia:

 • Kiểm kê viên:
  • … (Họ và tên)
  • … (Họ và tên)
  • … (Họ và tên)
 • Thủ quỹ: … (Họ và tên)

Nội dung kiểm kê:

 • Tiền mặt:
  • … (Mệnh giá)
  • … (Mệnh giá)
  • … (Mệnh giá)
 • Tài liệu, chứng từ liên quan đến quỹ:
  • … (Nêu loại tài liệu, chứng từ)
  • … (Nêu loại tài liệu, chứng từ)
  • … (Nêu loại tài liệu, chứng từ)

Kết quả kiểm kê:

 • Tiền mặt:
  • … (Mệnh giá) – Số lượng: … – Số tiền: …
  • … (Mệnh giá) – Số lượng: … – Số tiền: …
  • … (Mệnh giá) – Số lượng: … – Số tiền: …
 • Tài liệu, chứng từ liên quan đến quỹ:
  • … (Nêu loại tài liệu, chứng từ) – Số lượng: …
  • … (Nêu loại tài liệu, chứng từ) – Số lượng: …
  • … (Nêu loại tài liệu, chứng từ) – Số lượng: …

Kết luận:

 • Số dư quỹ thực tế: … (Số tiền)
 • Số dư quỹ theo sổ sách: … (Số tiền)
 • Chênh lệch: … (Số tiền) – Nguyên nhân: …

Kiểm kê viên:

 • … (Ký tên)
 • … (Ký tên)
 • … (Ký tên)

Thủ quỹ:

 • … (Ký tên)

——-

III. Các bước điền mẫu kiểm kê quỹ theo thông tư 107

Bước 1: Chuẩn bị

 • Mẫu kiểm kê quỹ: Mẫu có thể được tải xuống từ website của Bộ Tài chính hoặc nhận trực tiếp tại đơn vị.
 • Thông tin về quỹ: Tên quỹ, mã số quỹ, ngày kiểm kê, người kiểm kê, người phụ trách quỹ.
 • Số liệu về quỹ:
  • Số dư đầu kỳ: Số tiền mặt có trong quỹ tại thời điểm đầu kỳ.
  • Phát sinh thu: Ghi chép chi tiết các khoản thu tiền mặt trong kỳ.
  • Phát sinh chi: Ghi chép chi tiết các khoản chi tiền mặt trong kỳ.
  • Số dư cuối kỳ: Số tiền mặt có trong quỹ tại thời điểm cuối kỳ.

Bước 2: Điền thông tin vào mẫu

 • Phần đầu: Ghi đầy đủ thông tin về đơn vị, tên quỹ, mã số quỹ, ngày kiểm kê, người kiểm kê, người phụ trách quỹ.
 • Phần nội dung:
  • Bảng kê chi tiết số dư quỹ: Ghi chép chi tiết các khoản thu, chi và số dư quỹ theo từng loại tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng,…).
  • Bảng kê chi tiết các khoản tiền mặt: Ghi chép chi tiết các khoản tiền mặt có trong quỹ theo từng mệnh giá.
  • Bảng kê chi tiết các khoản tiền gửi ngân hàng: Ghi chép chi tiết các khoản tiền gửi ngân hàng của quỹ.
 • Phần cuối:
  • Ký tên: Người kiểm kê, người phụ trách quỹ và thủ trưởng đơn vị ký tên xác nhận.
  • Ghi chú: Ghi rõ các thông tin cần thiết khác (nếu có).

Bước 3: Lưu trữ

 • Lưu trữ một bản gốc tại đơn vị.
 • Lưu trữ một bản tại bộ phận kế toán.

IV. Nội dung mẫu kiểm kê quỹ theo thông tư 107 gồm những gì?

1. Phần đầu:

 • Tên đơn vị: Ghi đầy đủ tên đơn vị.
 • Mã số thuế: Ghi rõ mã số thuế của đơn vị.
 • Tên quỹ: Ghi rõ tên quỹ (Quỹ tiền mặt, Quỹ thanh toán…).
 • Ngày kiểm kê: Ghi rõ ngày tháng năm tiến hành kiểm kê.

2. Phần nội dung:

2.1. Kiểm kê tiền mặt:

 • Số dư theo sổ quỹ: Ghi rõ số dư tiền mặt theo sổ quỹ tại thời điểm kiểm kê.
 • Số tiền kiểm kê thực tế:
  • Ghi rõ số tiền kiểm kê thực tế từng mệnh giá tiền.
  • Tính tổng số tiền kiểm kê thực tế.
 • Chênh lệch:
  • Ghi rõ số tiền chênh lệch (thừa hoặc thiếu).
  • Xác định nguyên nhân chênh lệch.

2.2. Kiểm kê các khoản tiền gửi tại ngân hàng:

 • Ghi rõ tên ngân hàng:
  • Ghi rõ số tài khoản.
  • Ghi rõ số dư theo sổ quỹ.
  • Ghi rõ số dư theo xác nhận của ngân hàng.
  • Ghi rõ số tiền chênh lệch (thừa hoặc thiếu).
  • Xác định nguyên nhân chênh lệch.

3. Phần kết luận:

 • Ghi rõ kết quả kiểm kê (số dư quỹ, chênh lệch…).
 • Xác nhận của thủ quỹ và người kiểm kê.

4. Ký tên:

 • Thủ quỹ: Ký tên và ghi rõ họ tên.
 • Người kiểm kê: Ký tên và ghi rõ họ tên.

V. Quy trình nộp mẫu kiểm kê quỹ theo thông tư 107

Quy trình nộp mẫu kiểm kê quỹ theo thông tư 107

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Hồ sơ nộp mẫu kiểm kê quỹ bao gồm:

 • Mẫu kiểm kê quỹ: Mẫu này được ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 14/11/2017 của Bộ Tài chính.
 • Sổ quỹ: Ghi chép chi tiết về thu, chi tiền mặt của quỹ.
 • Chứng từ thu, chi: Chứng minh cho các khoản thu, chi tiền mặt của quỹ.
 • Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của người nộp hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

Hồ sơ nộp mẫu kiểm kê quỹ có thể được nộp theo một trong các cách sau:

 • Nộp trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của đơn vị.
 • Nộp qua bưu điện: Gửi hồ sơ qua bưu điện đến địa chỉ của đơn vị. Lưu ý ghi rõ “Hồ sơ kiểm kê quỹ” trên bưu thiếp và giữ lại bưu tá để làm bằng chứng.
 • Nộp qua cổng thông tin điện tử (nếu có): Một số đơn vị cho phép nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Bước 3: Nhận kết quả:

Sau khi nhận hồ sơ, đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đơn vị sẽ thông báo kết quả cho người nộp hồ sơ.

VI. Nơi nộp mẫu kiểm kê quỹ theo thông tư 107 ở đâu?

Nơi nộp mẫu kiểm kê quỹ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC phụ thuộc vào đơn vị bạn đang công tác. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

1. Nộp trực tiếp:

 • Bộ phận kế toán: Nộp trực tiếp mẫu kiểm kê quỹ đã điền đầy đủ thông tin và ký tên cho cán bộ phụ trách công tác kế toán.

2. Nộp qua bưu điện:

 • Gửi mẫu kiểm kê quỹ qua bưu điện đến địa chỉ của đơn vị bạn đang công tác. Lưu ý ghi rõ “Hồ sơ kiểm kê quỹ” trên bưu thiếp và giữ lại bưu tá để làm bằng chứng.

3. Nộp qua cổng thông tin điện tử (nếu có):

 • Một số đơn vị có cổng thông tin điện tử riêng, nơi bạn có thể tải lên mẫu kiểm kê quỹ trực tuyến.

VII. Câu hỏi thường gặp

1. Thời hạn nộp mẫu kiểm kê quỹ theo thông tư 107?

Thời hạn nộp mẫu kiểm kê quỹ theo thông tư 107 được quy định trong văn bản hướng dẫn của đơn vị.

2. Trường hợp nào mẫu kiểm kê quỹ theo thông tư 107 bị trả lại?

Mẫu kiểm kê quỹ theo thông tư 107 bị trả lại trong các trường hợp sau:

 • Điền thông tin không đầy đủ, không chính xác.
 • Không có chữ ký của người kiểm kê, người phụ trách quỹ và thủ trưởng đơn vị.

3. Quy trình xử lý mẫu kiểm kê quỹ theo thông tư 107?

 • Thủ quỹ điền thông tin vào mẫu kiểm kê quỹ.
 • Người kiểm kê kiểm tra thông tin và ký tên xác nhận.
 • Người phụ trách quỹ ký tên xác nhận.
 • Thủ trưởng đơn vị ký tên xác nhận.
 • Lưu trữ mẫu kiểm kê quỹ theo quy định.

Đọc thêm:

 • Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh du lịch tại Bình Dương sẽ cung cấp thêm thông tin cho bạn đọc về vấn đề làm giấy phép kinh doanh du lịch.
 • Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Bình Dương để có thêm thông tin về việc đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV: Quy định mới về số lượng trẻ và giáo viên mầm non công lập Triển khai thực…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Thông tư 39/2022/TT-BCT: Thay đổi Quy định Kỹ thuật về Nhà máy Điện gió, Điện mặt trời Làm giấy khám sức khỏe…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Thông tư 08/2018/TT-BCA: Quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC Chứng chỉ tin học theo thông tư 03 và…