Những thông tư quan trọng mà kế toán cần biết

Rate this post

Để đảm bảo tuân thủ quy định của nhà nước, kế toán cần phải nắm vững các thông tư và chính sách liên quan đến lĩnh vực kế toán. Dưới đây là một số thông tư quan trọng mà kế toán cần biết:

Thông tư 93/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 điều 12 thông tư số 219/2013/TT-BTC

Thông tư này đã sửa đổi và bổ sung một số quy định trong thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đây là thông tư quan trọng về quy định kế toán trong doanh nghiệp.

Thông tư 79/2017/TT-BTC về sửa đổi bổ sung tiết B1 điểm b khoản 4 điều 48 thông tư số 156/2013/TT-BTC

Thông tư này sửa đổi và bổ sung quy định về hướng dẫn thi hành một số điều luật của luật quản lý thuế. Đây là thông tư quan trọng liên quan đến việc quản lý thuế trong doanh nghiệp.

Thông tư 51/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 117/2012/TT-BTC

Thông tư này sửa đổi và bổ sung một số quy định trong thông tư số 117/2012/TT-BTC về hướng dẫn ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Đây là thông tư quan trọng đối với kế toán trong lĩnh vực dịch vụ.

Thông tư 41/2017/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện nghị định số 20/2017/NĐ-CP

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Đây là thông tư quan trọng trong việc quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Thông tư 37/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC

Thông tư này sửa đổi và bổ sung quy định trong thông tư số 39/2014/TT-BTC và thông tư số 26/2015/TT-BTC. Đây là thông tư quan trọng trong lĩnh vực quản lý thuế và hóa đơn.

Thông tư 31/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 99/2016/TT-BTC

Thông tư này sửa đổi và bổ sung một số quy định trong thông tư số 99/2016/TT-BTC về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. Đây là thông tư quan trọng trong việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

Thông tư 20/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 8 thông tư số 195/2015/TT-BTC

Thông tư này sửa đổi và bổ sung quy định trong thông tư số 195/2015/TT-BTC về quản lý thuế. Đây là thông tư quan trọng trong việc quản lý thuế.

Đây chỉ là một số thông tư quan trọng mà kế toán cần biết. Với sự phát triển của phần mềm kế toán ANA, bạn sẽ luôn cập nhật những thông tư mới nhất để nắm bắt kịp thời các quy định và chính sách kế toán hiện hành.

Nếu bạn quan tâm, hãy truy cập Luật Sư Tuấn để biết thêm thông tin chi tiết về phần mềm kế toán và các dịch vụ liên quan.

Related Posts

Hệ thống tài khoản – 821. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là một tài khoản quan trọng giúp doanh nghiệp phản ánh các khoản chi phí thuế…

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Luật Sư Tuấn – Cùng nhau bảo vệ quyền lợi của con em chúng taCó thể bạn quan tâm Từ 01/01/2024, người bị loạn thị vẫn đủ…

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao

Ngày 05/9/2018, đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT (gọi là Thông tư 02/2018) để quy định việc phối hợp thi hành một số…

Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và 04 điều cần biết

Có thể bạn quan tâm Thông tư 10/2014/TT-BTC: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện…

Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39

Có thể bạn quan tâm Quy định trang phục y tế Thông tư 45/2015/TT-BYT Tôi lại lo Thông tư 22 sẽ tăng gấp đôi áp lực học…

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Đưa dân chủ vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Sư Tuấn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động…