Luật Sư Tuấn: Nghị định quy định khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”

Rate this post

Tầm quan trọng của việc xét tặng danh hiệu văn hóa

Việc tôn vinh và ghi nhận những thành tựu trong việc xây dựng và phát triển văn hóa gia đình, thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn có vai trò quan trọng trong việc củng cố giá trị văn hóa của cộng đồng. Chính vì vậy, Nghị định quy định khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” đã được ban hành để góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ và thịnh vượng.

Quy định chung

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về:

 1. Khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.
 2. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với hộ gia đình; thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc và tương đương (gọi chung là thôn); tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu và tương đương (gọi chung là tổ dân phố); xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.

Điều 3: Nguyên tắc xét tặng

 1. Tuân thủ đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét tặng.
 2. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
 3. Tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 5 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Điều 4: Thời gian, thẩm quyền xét tặng

 1. Việc xét tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” được thực hiện hằng năm và hoàn thành việc bình xét trước ngày 25 tháng 11.
 2. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 79, khoản 2 và khoản 3 Điều 80 Luật Thi đua, khen thưởng quyết định tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.

Điều 5: Công bố kết quả xét tặng các danh hiệu

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định tặng danh hiệu, cơ quan ban hành quyết định công bố công khai trên bảng tin hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và các hình thức khác theo quy định về danh sách gia đình, thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn được tặng danh hiệu thi đua.

Quy định cụ thể

Khung tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa”

 1. Khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” thực hiện theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này.
 2. Thành viên trong gia đình vi phạm một trong các trường hợp quy định sẽ không được xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Khung tiêu chuẩn danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”

Khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” thực hiện theo quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này. Thôn, tổ dân phố vi phạm các trường hợp quy định sẽ không được xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”.

Khung tiêu chuẩn danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”

Khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thực hiện theo quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này. Xã, phường, thị trấn vi phạm các trường hợp quy định sẽ không được xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu

Các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” được thực hiện theo các mẫu quy định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định này.

Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu

 1. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” được tiến hành bởi trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã.
 2. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” được tiến hành bởi trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, ủy ban nhân dân cấp xã, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện.
 3. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” được tiến hành bởi ủy ban nhân dân cấp xã, ủy ban nhân dân cấp huyện, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tổ chức thực hiện

Khen thưởng và kinh phí

Mức khen thưởng và bằng chứng nhận cho các danh hiệu thi đua được thực hiện theo quy định chi tiết của Luật Thi đua, khen thưởng. Kinh phí tổ chức thực hiện xét tặng các danh hiệu thi đua được bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của địa phương.

Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ

Các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và giải quyết việc áp dụng khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” theo quy định.

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà nước về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” tại địa phương. Đồng thời, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định chi tiết tiêu chuẩn và hướng dẫn về đánh giá và bình xét các danh hiệu thi đua.

Hiệu lực thi hành

Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 01 năm 2024. Trước đó, Nghị định số ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sẽ hết hiệu lực. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan sẽ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Để tìm hiểu thêm về Luật Sư Tuấn và các dịch vụ luật sư chuyên nghiệp, vui lòng truy cập Luật Sư Tuấn.

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm Xóa nợ phải thu khó đòi Mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc: Tạo nên…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm 3…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm 02/08/1945: Hội nghị Potsdam kết thúc Mẫu hợp đồng mua bán cát xây dựng Danh mục thiết bị phải dán nhãn năng…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…