Hệ thống tài khoản – 244. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược.

Rate this post

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam

Bạn đã từng nghe nói về hệ thống tài khoản 244 nhưng vẫn mơ hồ về nó? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tài khoản này và tác dụng của nó trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp.

Nguyên tắc kế toán

Tài khoản 244 được sử dụng để phản ánh số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ hoặc ký cược tại các doanh nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc theo dõi các khoản này.

Doanh nghiệp cần sắp xếp công việc kế toán theo từng loại, từng đối tượng, kỳ hạn và đơn vị tiền tệ. Trong quá trình lập báo cáo tài chính, các khoản có kỳ hạn dưới 12 tháng được xem là tài sản ngắn hạn, trong khi các khoản có kỳ hạn trên 12 tháng được xem là tài sản dài hạn.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Tài khoản 244 phản ánh các giao dịch liên quan đến cầm cố, thế chấp, ký quỹ và ký cược của doanh nghiệp. Tài khoản này bao gồm:

Bên Nợ:

 • Giá trị tài sản mang đi cầm cố, thế chấp hoặc số tiền đã ký quỹ, ký cược.
 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư các khoản ký quỹ, ký cược được quyền nhận lại bằng ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (khi tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam).

Bên Có:

 • Giá trị tài sản cầm cố hoặc số tiền ký quỹ, ký cược đã nhận lại hoặc đã thanh toán.
 • Khoản khấu trừ (phạt) vào tiền ký quỹ, ký cược tính vào chi phí khác.
 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư các khoản ký quỹ, ký cược được quyền nhận lại bằng ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (khi tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam).

Số dư bên Nợ của tài khoản 244 là giá trị tài sản đang còn đang được cầm cố, thế chấp hoặc số tiền đang ký quỹ, ký cược.

Phương pháp kế toán một số giao dịch chủ yếu

Dưới đây là phương pháp kế toán cho một số giao dịch chủ yếu liên quan đến tài khoản 244.

Dùng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng để ký cược, ký quỹ

 • Ghi Nợ TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
 • Ghi Có các TK 111, 112

Dùng tài sản cố định để cầm cố

 • Ghi Nợ TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (giá trị còn lại)
 • Ghi Nợ TK 214 – Hao mòn tài sản cố định (giá trị hao mòn)
 • Ghi Có các TK 211, 213 (nguyên giá)

Sử dụng tài sản khác để cầm cố

 • Ghi Nợ TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (chi tiết theo từng khoản)
 • Ghi Có các TK 152, 155, 156, …

Nhận lại tài sản cầm cố hoặc tiền ký quỹ, ký cược

 • Nhận lại số tiền ký quỹ, ký cược, ghi:
  • Ghi Nợ các TK 111, 112
  • Ghi Có TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
 • Nhận lại tài sản cố định cầm cố, ghi:
  • Ghi Nợ các TK 211, 213 (nguyên giá khi đưa đi cầm cố)
  • Ghi Có TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (giá trị còn lại)
  • Ghi Có TK 214 – Hao mòn tài sản cố định (giá trị hao mòn)
 • Nhận lại tài sản khác mang đi cầm cố, ghi:
  • Ghi Nợ các TK 152, 155, 156, …
  • Ghi Có TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (chi tiết từng khoản)

Phạt vi phạm hợp đồng trừ vào tiền ký quỹ, ký cược

 • Ghi Nợ TK 811 – Chi phí khác (số tiền bị trừ)
 • Ghi Có TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Sử dụng khoản ký cược, ký quỹ thanh toán cho người bán

 • Ghi Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
 • Ghi Có TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Đánh giá tỷ giá hối đoái khi lập báo cáo tài chính

 • Nếu tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá Đồng Việt Nam, ghi:
  • Ghi Nợ TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
  • Ghi Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)
 • Nếu tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá Đồng Việt Nam, ghi:
  • Ghi Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)
  • Ghi Có TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Như vậy, tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược có vai trò quan trọng trong việc phản ánh các giao dịch liên quan đến cầm cố, thế chấp, ký quỹ và ký cược của doanh nghiệp. Nắm vững các quy định liên quan đến tài khoản này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về kế toán trong doanh nghiệp của mình.

Đọc thêm bài viết về tài khoản 244 tại Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam.

Related Posts

Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chí

Xem thêm : Chế độ nghỉ phép hằng năm đối với sĩ quan Quân đội nhân dânCó thể bạn quan tâm Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT: Những thiết bị…

Chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03/2014 TT-BTTT

Chứng chỉ Tin học không chỉ là một yêu cầu quan trọng để mở ra cơ hội việc làm, mà còn là một phần không thể thiếu…

Quy định mới về giao dịch liên kết tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng: Đảm bảo sự…

Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22

Đối với giáo viên tiểu học, việc đánh giá học sinh là một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ này không chỉ nhằm đánh giá sự tiến…

Hướng dẫn tài khoản 138 (phải thu khác) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023

Chào mừng các bạn đến với bài viết này! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Tài khoản 138 – phải thu khác trong…

Những Quy Định Về Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Cần Ghi Nhớ

Chào mừng các bạn đến với Luật Sư Tuấn! Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những quy định quan…