Thông tư 232/2012/TT-BTC: Hướng dẫn kế toán cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Rate this post

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ là một lĩnh vực quan trọng trong ngành bảo hiểm. Để đảm bảo việc kế toán và tính toán số liệu trong lĩnh vực này được thực hiện chính xác và minh bạch, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 232/2012/TT-BTC. Thông tư này đưa ra hướng dẫn cụ thể về nội dung và phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

Nội dung và phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Thông tư 232/2012/TT-BTC quy định rõ nội dung và phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Báo cáo này được chia thành các phần và mẫu số tương ứng để ghi lại các chỉ tiêu quan trọng.

Phần I: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp

Phần này gồm các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp, dựa trên các chỉ tiêu tương ứng trong phần II – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo từng hoạt động cụ thể.

Phần II: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo từng hoạt động

Trong phần này, có các chỉ tiêu chi tiết phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo từng hoạt động cụ thể. Các chỉ tiêu này bao gồm:

 • Doanh thu phí bảo hiểm: phản ánh tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm sau khi trừ các khoản giảm phí, hoàn phí, và chênh lệch tăng giảm dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm.

 • Phí bảo hiểm gốc: phản ánh doanh thu phí bảo hiểm gốc sau khi trừ các khoản giảm phí, hoàn phí phát sinh trong kỳ báo cáo.

 • Phí nhận tái bảo hiểm: phản ánh doanh thu phí nhận tái bảo hiểm sau khi trừ các khoản giảm phí, hoàn phí phát sinh trong kỳ báo cáo.

 • Tăng (giảm) dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm: phản ánh chênh lệch tăng, giảm dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm chưa được hưởng.

 • Phí nhượng tái bảo hiểm: phản ánh tổng số phí nhượng tái bảo hiểm phải chuyển cho các doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ sau khi trừ chênh lệch tăng, giảm dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm.

 • Tổng phí nhượng tái bảo hiểm: phản ánh tổng số phí nhượng tái bảo hiểm phải chuyển cho các doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ.

 • Tăng (giảm) dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm: phản ánh số tăng, giảm dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm.

 • Tăng (giảm) dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm: phản ánh số tăng, giảm dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm.

 • Tổng chi bồi thường bảo hiểm: phản ánh tổng số chi bồi thường bảo hiểm phát sinh trong kỳ.

 • Tăng giảm dự phòng dao động lớn: phản ánh số tăng, giảm dự phòng dao động lớn.

 • Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm: phản ánh các khoản chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

 • Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm: phản ánh tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

 • Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm: phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần và tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

 • Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư: phản ánh doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư.

 • Giá vốn bất động sản đầu tư: phản ánh giá vốn bất động sản đầu tư và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư.

 • Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư bất động sản: phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn bất động sản đầu tư.

 • Doanh thu hoạt động tài chính: phản ánh doanh thu hoạt động tài chính thuần.

 • Chi phí hoạt động tài chính: phản ánh chi phí hoạt động tài chính.

 • Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính: phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần và chi phí hoạt động tài chính.

 • Chi phí quản lý doanh nghiệp: phản ánh tổng chi phí quản lý doanh nghiệp.

 • Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: phản ánh kết quả kinh doanh thuần của doanh nghiệp.

Thông tư 232/2012/TT-BTC đã giúp định rõ phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, giúp cung cấp thông tin chính xác và minh bạch về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Related Posts

Các khoản giảm trừ doanh thu theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Bạn là một doanh nghiệp và đang gặp khó khăn trong việc giảm trừ doanh thu theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC?…

Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai 2013

Chào mừng các bạn đến với bài viết mới của Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nghị định 43/2014/NĐ-CP, nội dung…

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Có thể bạn quan tâm Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT: Lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh Excel Kế Toán: Tài liệu…

06 Mẫu Bảng Kê Thường Gặp Khi Mua Bán Hàng Hóa

Chào mừng các bạn đến với blog Luật Sư Tuấn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 06 mẫu bảng kê khi mua bán…

Thông tư 01/2017/TT-BXD: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Có thể bạn quan tâm Luật Sư Tuấn: Thông tư 09/2021/TT-BTNMT cải tiến quy định về Luật Đất đai Thông tư 45/2013/TT-BTC về quản lý, sử dụng…

Thông tư 01/2020/TT-BTP: Hướng dẫn cấp bản sao từ sổ gốc

Có thể bạn quan tâm Luật Sư Tuấn: Thông tư 19/2023/TT-BYT – Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế Các…