Hướng dẫn số 3464/BHXH-HD ngày 04/10/2021 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Về quy trình giải quyết mức nhận hỗ trợ theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg

Rate this post

Bảo hiểm xã hội Việt Nam – Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Số: 3464/BHXH-HD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2021

Hướng dẫn về việc giải quyết mức nhận hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Công văn số 3068/BHXH-CSXH ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau:

I. Giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

 1. Đơn vị quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia BHTN kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022 (12 tháng).

 2. Hàng tháng, trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022, cơ quan BHXH sẽ thực hiện giảm mức đóng BHTN từ 1% xuống 0% theo quy định (đơn vị không phải làm hồ sơ).

 3. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được giảm đóng, đơn vị gửi cơ quan BHXH nơi đơn vị đang tham gia BHTN một bản sao văn bản về việc đơn vị sự nghiệp công được phân loại tự chủ tài chính theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

II. Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

 1. Người lao động đang tham gia BHTN theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg

1.1. Cơ quan BHXH:

 • Chậm nhất vào ngày 05 tháng 10 năm 2021, cơ quan BHXH gửi Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg đến đơn vị qua email hoặc các ứng dụng tiện ích: zalo, ….

 • Cơ quan BHXH thực hiện chi tiền hỗ trợ trực tiếp vào tài khoản của người lao động dựa trên số tài khoản được đơn vị kê khai trong Mẫu số 01.

1.2. Đơn vị sử dụng lao động.

a. Lập danh sách:

 • Tiếp nhận Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg từ cơ quan BHXH, đơn vị phối hợp với người lao động (NLĐ) kiểm tra, đối chiếu, bổ sung thông tin của NLĐ so với Mẫu số 01.

 • Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được Mẫu số 01 từ cơ quan BHXH, đơn vị lập danh sách theo hướng dẫn sau:

  • Đối với NLĐ không thay đổi thông tin và thời gian đóng BHTN, NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ: đơn vị lập danh sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg và gửi cho cơ quan BHXH qua hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy nếu đơn vị không giao dịch trực tuyến (kèm file excel cho chuyên quản thu qua email, zalo…).

  • Đối với NLĐ có thay đổi thông tin so với Mẫu số 01: đơn vị lập danh sách theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg và gửi cho cơ quan BHXH qua hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy kèm hồ sơ theo quy định để cơ quan BHXH điều chỉnh trước khi chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ.

  • Cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu.

 • Để giải quyết kịp thời cho NLĐ, đơn vị có thể lập danh sách thành nhiều đợt và chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021 thực hiện xong.

 • Trường hợp thông tin số tài khoản, tên người nhận, tên ngân hàng, tên chi nhánh ngân hàng không khớp đúng, cơ quan BHXH sẽ liên hệ trực tiếp với người lao động để yêu cầu cung cấp thông tin chính xác. Do đó, đơn vị cung cấp chính xác số điện thoại của người lao động cho cơ quan BHXH để cơ quan BHXH chi tiền hỗ trợ kịp thời cho NLĐ.

 • NLĐ chưa có số tài khoản, đơn vị phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ NLĐ mở tài khoản cá nhân.

Lưu ý:

 • Trường hợp NLĐ chưa có tên trong Mẫu số 01 thì bổ sung vào Mẫu số 03 ghi “Bổ sung” vào cột Thông tin đề nghị điều chỉnh để cơ quan BHXH kiểm tra, rà soát. Trường hợp điều chỉnh thông tin của NLĐ thì ghi rõ thông tin cần điều chỉnh.

 • NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ thì ghi rõ ‘không nhận hỗ trợ’ vào cột ghi chú.

1.3. Người lao động:

 • Đối chiếu và bổ sung đầy đủ các thông tin trên danh sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg; trường hợp chưa khớp đúng thì cung cấp các căn cứ để xác định thông tin chính thức cho đơn vị.

 • Nhận lại hồ sơ và Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 2192/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 12 năm 2019 (nếu có) của BHXH Việt Nam từ cơ quan BHXH khi có thông tin, hoặc thời gian đóng BHTN không đúng, đủ với dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý.

 • Sau ngày 30 tháng 11 năm 2021, NLĐ chưa nhận được hỗ trợ thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

c. Phương thức nộp hồ sơ:

 • Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

 • Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN;

 • Dịch vụ bưu chính;

 • Trực tiếp tại cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện theo phân cấp thu. Do diễn biến của dịch bệnh Covid còn phức tạp, hiện nay cơ quan chưa tiếp nhận và chi trả tiền mặt tại trụ sở BHXH.

d. Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được danh sách, hồ sơ điều chỉnh thông tin của NLĐ.

 1. Người lao động đang bảo lưu thời gian tham gia BHTN:

a. Đối tượng:

Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của Luật Việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

b. Thủ tục, hồ sơ:

 • Người lao động kê khai và nộp Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg cho cơ quan BHXH nơi NLĐ có nhu cầu hỗ trợ (không phân biệt địa giới hành chính) qua ứng dụng VssID – BHXH số, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia, qua dịch vụ bưu chính, gửi hồ sơ giấy trực tiếp (Do diễn biến của dịch bệnh Covid còn phức tạp, hiện nay cơ quan chưa tiếp nhận và chi trả tiền mặt tại trụ sở BHXH).

 • Nhận lại hồ sơ và Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 2192/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 12 năm 2019 của BHXH Việt Nam (nếu có) chuyển trả từ cơ quan BHXH khi có thông tin, hoặc thời gian đóng BHTN không đúng, đủ với dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý; hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 27 theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của BHXH Việt Nam và khoản 31 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020 của BHXH Việt Nam

c. Thời hạn nộp hồ sơ:

Từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 20/12/2021.

Lưu ý: Mỗi người lao động chỉ nộp hồ sơ 01 lần để tránh trùng lắp.

d. Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được danh sách, hồ sơ điều chỉnh thông tin của NLĐ.

 1. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

Đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả thông tin tại Mẫu số 02, Mẫu số 03. Trường hợp sau khi chi trả trợ cấp mà phát hiện sai sót, cơ quan BHXH sẽ tính mức hưởng mới theo thời gian đóng BHTN đã được xác định lại; thanh toán bổ sung hoặc thu hồi phần chênh lệch của mức hưởng mới so với mức hưởng NLĐ đã nhận.

Đơn vị phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện thu hồi tiền chi sai của NLĐ. Trường hợp không thu hồi được, đơn vị phải bồi hoàn tiền cho cơ quan BHXH.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng hướng dẫn trên đây để kịp thời hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản hồi về cơ quan BHXH để được hướng dẫn, giải quyết.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • BHXH Việt Nam (để b/c);
 • UBND TPHCM (để b/c);
 • Các PGĐ (để biết);
 • Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
 • BHXH TP.TĐ, QH (để t/h);
 • Các ĐVSDLĐ;
 • Website BHXH TP;
 • Lưu: VT, QLT.

GIÁM ĐỐC Phan Văn Mến

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm Đấu thầu GXD: Tạo sự thuận tiện và nâng cao năng suất công việc Quyết định đưa vụ án ra xét xử:…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Mẫu Hợp đồng nhập khẩu thiết bị mới nhất Mẫu hợp đồng gia công phần mềm: Quyền và nghĩa…