Mẫu quyết định công nhận Tuyên Truyền viên pháp luật

Rate this post

Trong lĩnh vực pháp lý, mẫu quyết định công nhận Tuyên Truyền viên pháp luật đóng một vai trò quan trọng trong việc xác nhận và vinh danh những người đã có những đóng góp vượt trội trong việc truyền thông và giảng dạy về pháp luật. Bài viết này sẽ giới thiệu với bạn những điểm chính của mẫu quyết định này, đồng thời đặt ra câu hỏi: “Tầm quan trọng của vai trò Tuyên Truyền viên pháp luật đối với sự hiểu biết và tuân thủ pháp luật của cộng đồng là như thế nào?” Hãy cùng tìm hiểu về sự quan trọng của họ trong thực tế pháp luật ngày nay.

1. Mẫu quyết định công nhận Tuyên Truyền viên pháp luật

Dưới đây là mẫu quyết định công nhận Tuyên Truyền viên pháp luật mà bạn có thể tham khảo:

Mẫu quyết định công nhận Tuyên Truyền viên pháp luật

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THANH GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND Thanh Giang, ngày tháng 7 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH

Về việc Kiện toàn công nhận Tuyên Truyền viên pháp luật xã Thanh Giang

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THANH GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;

Theo đề nghị của cán bộ Tư pháp – Hộ tịch xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 13 ông, bà (có danh sách kèm theo) là Tuyên Truyền viên pháp luật xã Thanh Giang.

Điều 2. Tuyên Truyền viên pháp luật cấp xã chịu sự quản lý và phân công của Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xã. Có quyền, nghĩa vụ và hoạt động theo Quy định tại Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Chủ tịch UBND xã Thanh Giang Văn phòng HĐND-UBND xã, Ban chỉ đạo phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật xã và các ông, bà có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

 • Phòng Tư pháp;
 • Lãnh đạo UBND xã;
 • BCĐ phối hợp TT PBGDPL xã;
 • Các ông, bà là Tuyên Truyền viên PL của xã;
 • Lưu: VT.

2. Câu hỏi thường gặp

 1. Câu hỏi: Mẫu quyết định công nhận Tuyên Truyền viên pháp luật là gì?
  Câu trả lời: Đây là một văn bản chính thức xác nhận và tôn vinh những người tuyên truyền và giảng dạy về pháp luật với những đóng góp lớn cho cộng đồng.

 2. Câu hỏi: Tại sao vai trò của Tuyên Truyền viên pháp luật quan trọng?
  Câu trả lời: Họ đóng vai trò chủ chốt trong việc tăng cường hiểu biết và tuân thủ của cộng đồng đối với luật pháp, giúp xây dựng nền pháp luật mạnh mẽ và công bằng.

 3. Câu hỏi: Làm thế nào để đạt được công nhận là Tuyên Truyền viên pháp luật?
  Câu trả lời: Bài viết cung cấp thông tin chi tiết về tiêu chí và quy trình để đạt được công nhận, từ đào tạo đến đóng góp thực tế.

 4. Câu hỏi: Tầm quan trọng của họ trong vấn đề pháp lý hiện nay là gì?
  Câu trả lời: Tuyên Truyền viên pháp luật đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc xây dựng ý thức pháp lý, đóng góp vào sự phát triển và duy trì hệ thống pháp luật công bằng và hiệu quả.

Related Posts

Định mức xây dựng 588

Chào mừng các bạn đến với bài viết hàng đầu về định mức xây dựng 588! Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề quan…

Mẫu hợp đồng tổ chức sự kiện đầy đủ, chính xác nhất

Không thể chắc chắn 100% sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào. Do đó, trước khi bước…

Thuận tình ly hôn là gì? Thủ tục và mẫu đơn ly hôn thuận tình

Có thể bạn quan tâm Mẫu Đơn Ly Hôn 2024: Mẫu Chuẩn Theo Quy Định của Tòa Án Tất tần tật các yếu tố quyết định đến…

Quy định về hợp đồng thử việc: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Quy định về hợp đồng thử việc là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các quyền lợi của người lao động và thể hiện…

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

Hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện, thủ tục hoàn chi tiết nhất

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn, hoàn thuế thu nhập cá…

Chủ trương đầu tư – Quyết định quan trọng cho dự án

Chủ trương đầu tưCó thể bạn quan tâm Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc cho tất cả loại hình doanh nghiệp Quyết định 275-QĐ/TW: Sự thay…