Mẫu quyết định thôi việc đối với viên chức: Tài liệu chính thức quy định quá trình chấm dứt mối quan hệ lao động

Rate this post

Mẫu quyết định thôi việc đối với viên chức

Một quyết định quan trọng trong quá trình chấm dứt mối quan hệ lao động giữa tổ chức và viên chức là “Mẫu quyết định thôi việc đối với viên chức”. Đây là tài liệu chính thức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động. Để giúp bạn có góc nhìn rõ ràng về quyết định này, bài viết sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về mẫu quyết định thôi việc đối với viên chức.

I. Mẫu quyết định thôi việc đối với viên chức là gì?

Mẫu quyết định thôi việc đối với viên chức là một văn bản quan trọng được cơ quan nhà nước ban hành để thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động giữa cơ quan nhà nước và viên chức.

II. Mẫu quyết định thôi việc đối với viên chức

Mẫu quyết định thôi việc đối với viên chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi việc đối với viên chức

SỐ: ……/QĐ-UBND

Căn cứ:

 • Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 23/11/2010 của Quốc hội;
 • Nghị định số 160/2015/NĐ-CP ngày 12/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Viên chức;
 • … (Nêu các văn bản pháp luật khác có liên quan);
 • … (Nêu tờ trình của … về việc đề nghị thôi việc đối với viên chức);

Xét thấy:

 • … (Nêu lý do thôi việc của viên chức);

ỦY BAN NHÂN DÂN …

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho … (Họ và tên viên chức), … (Chức vụ), … (Đơn vị công tác) thôi việc kể từ ngày …/…/…

Điều 2. … (Nêu các quyền lợi của viên chức khi thôi việc);

Điều 3. … (Nêu trách nhiệm của viên chức khi thôi việc);

Điều 4. … (Nêu các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thi hành quyết định này);

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Nơi làm:

Ngày … tháng … năm …

KT. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

… (Họ và tên)

——-

III. Các bước điền mẫu quyết định thôi việc đối với viên chức

Bước 1: Chuẩn bị

 • Mẫu quyết định thôi việc: Tải xuống từ website của Bộ Nội vụ hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan nhà nước nơi viên chức đang công tác.
 • Thông tin về viên chức: Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác, lý do thôi việc,…
 • Thông tin về cơ quan nhà nước: Tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại,…

Bước 2: Điền thông tin vào mẫu

 • Phần đầu: Ghi đầy đủ thông tin về cơ quan nhà nước.
 • Phần nội dung:
  • Họ và tên: Ghi đầy đủ họ và tên theo đúng tên trong Giấy khai sinh.
  • Chức vụ: Ghi chức vụ hiện tại của viên chức trong cơ quan nhà nước.
  • Lý do thôi việc: Ghi rõ lý do thôi việc của viên chức, ví dụ như:
   • Do viên chức tự nguyện: Ghi rõ nguyện vọng thôi việc của viên chức.
   • Do cơ quan nhà nước đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: Ghi rõ lý do cơ quan nhà nước đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
  • Ngày hiệu lực: Ghi ngày hiệu lực của quyết định thôi việc.
  • Quyền lợi của viên chức: Ghi rõ các quyền lợi của viên chức sau khi thôi việc, ví dụ như:
   • Tiền lương, phụ cấp: Ghi rõ số tiền lương, phụ cấp mà viên chức được hưởng sau khi thôi việc.
   • Bồi dưỡng thôi việc: Ghi rõ số tiền bồi dưỡng thôi việc mà viên chức được hưởng theo quy định của pháp luật.
  • Trách nhiệm của viên chức: Ghi rõ các trách nhiệm của viên chức sau khi thôi việc, ví dụ như:
   • Bàn giao công việc: Ghi rõ trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm.
   • Trả lại tài sản: Ghi rõ trách nhiệm trả lại tài sản của cơ quan nhà nước.
 • Phần cuối:
  • Ký tên: Người đứng đầu cơ quan nhà nước ký tên và đóng dấu.
  • Thông báo cho viên chức: Cán bộ phụ trách thông báo cho viên chức biết nội dung quyết định.

Bước 3: Lưu trữ

 • Lưu trữ một bản gốc tại cơ quan nhà nước.
 • Giao một bản cho viên chức.

IV. Nội dung mẫu quyết định thôi việc đối với viên chức gồm những gì?

1. Phần đầu:

 • Quốc hiệu: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
 • Huy hiệu: Quốc huy Việt Nam
 • Tên quyết định: Quyết định thôi việc đối với viên chức
 • Số: Ghi rõ số quyết định
 • Ngày tháng năm: Ghi rõ ngày tháng năm ra quyết định

2. Phần nội dung:

 • Căn cứ:
  • Luật Viên chức số 58/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
  • Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Viên chức;
  • … (Ghi rõ các văn bản pháp luật khác có liên quan)
 • Về việc: Thôi việc đối với viên chức
 • Họ và tên: Ghi đầy đủ họ và tên viên chức.
 • Chức vụ, chức danh: Ghi rõ chức vụ, chức danh hiện tại của viên chức.
 • Đơn vị công tác: Ghi rõ tên đơn vị công tác hiện tại của viên chức.
 • Lý do thôi việc: Ghi rõ lý do thôi việc theo quy định của Luật Viên chức (nếu do viên chức tự nguyện thôi việc thì ghi rõ lý do theo đề nghị của viên chức).
 • Quyết định:
  • Thôi việc đối với viên chức [Họ và tên] kể từ ngày [ngày tháng năm].
  • Giải quyết chế độ thôi việc đối với viên chức theo quy định của pháp luật.
 • Trách nhiệm thi hành:
  • [Họ và tên][Chức vụ] chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

3. Phần cuối:

 • Ký tên:
  • [Họ và tên][Chức vụ]
  • [Đóng dấu]

V. Quy trình nộp mẫu quyết định thôi việc đối với viên chức

Quy trình nộp mẫu quyết định thôi việc đối với viên chức

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

 • Mẫu quyết định thôi việc: Tải xuống từ website của Bộ Nội vụ hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan nhà nước nơi viên chức đang công tác.
 • Bản sao hợp đồng lao động: Đối chiếu và chứng thực với bản gốc.
 • Sổ bảo hiểm xã hội: Cập nhật đầy đủ thông tin về thời gian đóng bảo hiểm xã hội của viên chức.
 • Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của viên chức.
 • Các giấy tờ khác (nếu có): Giấy tờ chứng minh lý do thôi việc (nếu có), giấy tờ chứng minh thời gian công tác (nếu có),…

Bước 2: Nộp hồ sơ:

 • Nộp trực tiếp: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan nhà nước.
 • Nộp qua bưu điện: Gửi hồ sơ qua bưu điện đến địa chỉ của cơ quan nhà nước. Lưu ý ghi rõ “Hồ sơ thôi việc” trên bưu thiếp và giữ lại bưu tá để làm bằng chứng.
 • Nộp qua cổng thông tin điện tử (nếu có): Một số cơ quan nhà nước cho phép nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của cơ quan.

Bước 3: Nhận kết quả:

Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, cơ quan nhà nước sẽ thông báo kết quả cho viên chức.

VI. Nơi nộp mẫu quyết định thôi việc đối với viên chức ở đâu?

Nơi nộp mẫu quyết định thôi việc đối với viên chức phụ thuộc vào cơ quan, tổ chức nơi viên chức đang công tác. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

1. Nộp trực tiếp:

 • Bộ phận nhân sự của cơ quan, tổ chức: Nộp trực tiếp mẫu quyết định thôi việc đã điền đầy đủ thông tin và ký tên cho cán bộ phụ trách công tác nhân sự.

2. Nộp qua bưu điện:

 • Gửi mẫu quyết định thôi việc qua bưu điện đến địa chỉ của cơ quan, tổ chức nơi viên chức đang công tác. Lưu ý ghi rõ “Hồ sơ thôi việc” trên bưu thiếp và giữ lại bưu tá để làm bằng chứng.

3. Nộp qua cổng thông tin điện tử (nếu có):

 • Một số cơ quan, tổ chức có cổng thông tin điện tử riêng, nơi bạn có thể tải lên mẫu quyết định thôi việc trực tuyến.

VII. Câu hỏi thường gặp

1. Mẫu quyết định thôi việc đối với viên chức được tải ở đâu?

Mẫu quyết định thôi việc đối với viên chức có thể được tải xuống từ website của Bộ Nội vụ hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan nhà nước nơi viên chức đang công tác.

2. Ai là người chịu trách nhiệm điền mẫu quyết định thôi việc đối với viên chức?

Cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ của cơ quan nhà nước là người chịu trách nhiệm điền mẫu quyết định thôi việc đối với viên chức.

3. Tại sao cần sử dụng mẫu quyết định thôi việc đối với viên chức?

Việc sử dụng mẫu quyết định thôi việc đối với viên chức đảm bảo các mục đích sau:

 • Công khai, minh bạch việc thôi việc của viên chức.
 • Bảo đảm quyền lợi của viên chức sau khi thôi việc.
 • Tạo cơ sở để giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc thôi việc.

Đọc thêm: Mẫu quyết định kỷ luật giáo viên sẽ cung cấp thêm thông tin về việc quyết định kỷ luật giáo viên

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm Hội nghị công bố Quyết định chỉ định ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm Mẫu…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm 8 Dấu Hiệu Chứng Tỏ Đàn Ông Đã Nhất Quyết Ly Hôn Mẫu hợp đồng đào tạo nghề tóc: Tạo nên sự…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…