Hệ thống tài khoản – 413. Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Rate this post

Hầu hết chúng ta đều đã từng nghe đến thuật ngữ “tỷ giá hối đoái” và “chênh lệch tỷ giá”. Nhưng bạn có biết rõ về ý nghĩa và quy định của chúng không? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ thống tài khoản và quy định về “chênh lệch tỷ giá hối đoái” theo “Thông tư 133/2016/TT-BTC” của Bộ Tài chính. Hãy cùng theo dõi nhé!

Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là gì?

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau. Chênh lệch tỷ giá hối đoái chủ yếu phát sinh trong các trường hợp sau:

  • Thực tế mua bán, trao đổi, thanh toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ trong kỳ;
  • Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính;
  • Chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

Các loại tỷ giá hối đoái sử dụng trong kế toán

Các doanh nghiệp có nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải thực hiện ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam hoặc đơn vị tiền tệ kế toán. Việc quy đổi đồng ngoại tệ ra đơn vị tiền tệ kế toán phải căn cứ vào:

  • Tỷ giá giao dịch thực tế;
  • Tỷ giá ghi sổ kế toán.

Nguyên tắc xác định tỷ giá ghi sổ

Tỷ giá ghi sổ gồm tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh hoặc tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền. Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh là tỷ giá được xác định liên quan đến giao dịch đã phát sinh tại một thời điểm cụ thể. Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh được áp dụng để ghi sổ kế toán cho bên Nợ các tài khoản phải thu đối với khoản tiền bằng ngoại tệ đã nhận ứng trước của khách hàng hoặc cho bên Có các tài khoản phải trả đối với số tiền bằng ngoại tệ đã ứng trước cho người bán.

Tỷ giá ghi sổ bình quân gia truyền là tỷ giá được xác định trên cơ sở lấy tổng giá trị (theo đồng tiền ghi sổ kế toán) của từng khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ chia cho số lượng nguyên thực tế có tại từng thời điểm.

Related Posts

Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chí

Xem thêm : Hạch Toán Giảm Giá Hàng Bán Theo Thông Tư 200 và Thông Tư 133Có thể bạn quan tâm Tổng hợp 03 điểm khác biệt…

Chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03/2014 TT-BTTT

Chứng chỉ Tin học không chỉ là một yêu cầu quan trọng để mở ra cơ hội việc làm, mà còn là một phần không thể thiếu…

Quy định mới về giao dịch liên kết tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm Những điểm mới trong thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất theo Thông tư số 09/2012/TT-BQP – Tạp chí…

Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22

Đối với giáo viên tiểu học, việc đánh giá học sinh là một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ này không chỉ nhằm đánh giá sự tiến…

Hướng dẫn tài khoản 138 (phải thu khác) trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023

Chào mừng các bạn đến với bài viết này! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Tài khoản 138 – phải thu khác trong…

Những Quy Định Về Bảo Vệ Bí Mật Nhà Nước Cần Ghi Nhớ

Chào mừng các bạn đến với Luật Sư Tuấn! Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những quy định quan…